VojtěchovDrážní most v HlovciHistorická listina z roku 1352 - více v kapitole HistorieOlešno

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Jaká zeleň v Boleslavské?


Poznámky z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena, konaného dne 20. 6. 2012

Přítomni: Ing. Martin Mach, Marie Štráchalová, Mgr. Marcela Prieložná, Alena Oupická, Svatopluk Houserek, Milan Koloc, Jiří Guttenberg, Jan Rašovec, Václav Kočí, Ing. Jaromír Flígl. Omluveni: Mgr. Hana Nečasová, Mgr. Jiřina Trunková, Ing. Jiří Fanta, Jana Švecová, Jan Zabilanský. Zapisovatelka: Ivana Krúpová. Ověřovatelé zápisu: Prieložná, Guttenberg. Navržený program byl jednomyslně schválen.

Pozemky
- Žádost o prodej části pozemku v k. ú. Mšeno (vedle zvoničky). Vjezd do dvora majitelky je na pozemku města. M. Koloc, předseda pozemkového a stavebního výboru navrhuje prodej pozemku. Usnesení: ZM Mšena schvaluje prodej části p. p. č. 3449 v k. ú. Mšeno. Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželo se 0 – schváleno jednomyslně.

- Žádost o odkoupení části pozemku č. 1545/3 v k. ú. Olešno. A. Oupická a J. Guttenberg – navrhují prodej části tak, aby nebylo bráněno k přístupu na další pozemky. Usnesení: ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1545/3 v k. ú. Olešno. Hlasování: 10 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

- Prodej pozemku v k. ú. Sedlec. Pozemek je oplocen, užívá ho p. Kočí, aniž by věděl, že se jedná o pozemek města. KOLOC – pozemkový výbor navrhuje prodej pozemku. Usnesení: ZM schvaluje prodej p. p. č. 506/2 o výměře 405 m2 v k. ú. Sedlec u Mšena. Hlasování: 9 – 0 – 1, schváleno.

- Žádost o odkoupení části pozemku od p. Kovacsové. Jedná se o část pozemku v oblasti Na Čihadle, kde se plánuje výstavba cesty pro budoucí zástavbu. Usnesení: ZM schvaluje kupní smlouvu na koupi dílu c) p. p. č. 432/7 v k. ú. Mšeno o výměře 70 m2 od paní Kovacsové za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující město Mšeno. Hlasování: 10 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Závěrečný účet města 2011
Usnesení: ZM schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 bez výhrad. Závěr zprávy: „Při přezkoumání hospodaření obce Mšeno za rok 2011 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.“ Hlasování: 10 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Rozpočtové úpravy
Usnesení: ZM schvaluje rozpočtové úpravy č. 3 a č. 4 rozpočtu města Mšena na rok 2012. Hlasování: 10 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Půjčka společnosti SOK
V r. 2011 byla společnosti poskytnuta půjčka ve výši 150 tis. Kč, která je nyní splatná.
Starosta – navrhuje splatnost půjčky prodloužit o 1 rok. Usnesení: ZM schvaluje prodloužení termínu splatnosti finanční půjčky, která byla poskytnuta Kokořínskému SOK s. r. o. ve výši 150 tis. Kč a schválena na veřejném zasedání zastupitelstva města dne 27. 6. 2011. Termín splatnosti se prodlužuje do 30. 6. 2013. Hlasování: 10 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
Tajemnice – v zápise finančního výboru je konstatováno, že finanční výbor provede do konce roku 2012 kontrolu hospodaření v příspěvkových organizacích zřízených městem, k čemuž je zapotřebí pověření od ZM. Usnesení: ZM pověřuje v souladu s § 119 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, finanční výbor kontrolou finančního hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem za rok 2012. Hlasování: 10 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Rozvojové projekty
Revitalizace náměstí – cca v polovině července by kolaudace mohla nabýt právní moci, tím by začal nový dopravní režim; STAROSTA – problémy jsou s termíny, kvalitou, jsou i finanční problémy – zhotovitel nárokuje mnoho víceprací, na další jednání (pátek 22. 6.) je přizván i místostarosta a předseda finančního výboru.

Ulice Na Skaličkách – bylo konstatováno, že podloží v horní části ulice je nevyhovující, probíhá diskuze o zpevnění podloží. Další jednání též v pátek 22. 6. 2012; ŠTRÁCHALOVÁ – nedostatek parkovacích míst, obává se náporu automobilů o víkendech; STAROSTA – prioritou je dokončení stavby, nepřijít o dotaci, pak řešit parkování – označení na mapách, zlepšení navigace do neplacených parkovacích prostor.

Rekonstrukce Boleslavské ulice – kraj přepracuje zadání, na podzim by mohlo dojít k vypsání soutěže a na jaře by se mohlo začít se stavbou.

Odvodnění ZŠ Mšeno – mělo být svedeno do nové dešťové kanalizace z Boleslavské, nyní se bude muset najít náhradní řešení (vsakovací jámy, svedení do stávající kanalizace).

Výsadba zeleně v Boleslavské ulici – byl doručen druhý dopis od některých vlastníků nemovitostí v Boleslavské ulici, kteří nesouhlasí s výsadbou navrhovaných stromů.

STAROSTA – místo drobných jabloní jsou navrženy slivoně = okrasné, téměř neplodící třešně. Navrhuje zajet se podívat do obce Libčice, kde byly tyto stromy vysazeny před dvěma lety. Informuje o e-mailové diskuzi mezi některými zastupiteli na toto téma, která proběhla dnes a vyzývá zastupitelé k vyjádření; FLÍGL – zaslal své stanovisko, domnívá se, že informace, které někdy předává pan starosta občanům a radním, jsou zkreslené; STAROSTA – upozorňuje na dodržování jednacího řádu: nehovořit déle než 5 minut a požaduje, aby byl p. Flígl konkrétní.

FLÍGL – na předminulé schůzi RM byla podána p. starostou informace, že po schůzce architekta Prchala s vlastníky domů v Boleslavské ulici ohledně výsadby zeleně, se blíží dohoda. Informaci nepovažuje za pravdivou. Vlastníci s výsadbou stromů nesouhlasí, to vyplývá i z výše uvedeného dopisu. Také se mu nelíbí, že p. starosta rozeslal obrázek stromů, které mají být v ulici vysazeny, jak vypadají po 2 letech, on rozeslal zastupitelům obrázky stromů osmnáctiletých. Ještě k někdy zkresleným informacím od p. starosty dodal J. Flígl příklad o tom, že ačkoli starosta města informoval zastupitele, že petice ohledně památkové zóny byla projednána s vedením města Mělníka, při svém osobním jednání se starostou města Mělníka zjistil, že starosta Mělníka o této záležitosti informován nebyl.

STAROSTA – sdělil, že svědomí má čisté, stromy, jejichž fotografie sehnal v Libčicích, bere jako své plus, neměl více času na hledání. Petici projednával s tajemníkem MěÚ Mělníka, což je i v zápise ze zasedání zastupitelstva (prosinec 2011); OUPICKÁ – telefonicky zjišťovala „spokojenost“ s výsadbou ovocných stromů v Neratovicích, Libčicích, Tišicích. Dle informací z těchto obcí je nejvhodnější právě třešeň, stromy málo plodí a vypadají výborně. Dle zjištěných informací od p. Šafránkové z odboru ŽP se v Neratovicích s občany o takovýchto věcech nejedná, p. Oupická se domnívá, že rozhodné slovo mají zastupitelé.

PRIELOŽNÁ – omlouvá se, že dnes nečetla e-mailovou poštu (školní výlet s dětmi). Zastává názor, že pokud lidé v ulici stromy nechtějí, musíme s nimi jednat, respektovat jejich názory. Má také pocit, že pan starosta manipuluje s informacemi a podává je občanům dle svého; FLÍGL – obdivuje nasazení a pracovitost pana starosty, přesto se domnívá, že si p. starosta musí udělat čas na jednání s lidmi. Dle názoru J. Flígla je zbytečné, aby sám chodil kontrolovat stavby – na to má úředníky.

STAROSTA – má čas na jednání s lidmi. Zaneprázdněn je proto, že je rozjeto mnoho náročných akcí, které se nesmí zanedbat. Probíhá jednání o dohodě, občané jsou sice vlastníky nemovitostí v Boleslavské ulici, ale za prostor před domy, tj. veřejné prostranství, mají zodpovědnost zastupitelé. Je třeba přihlížet i k tomu, že ostatním občanům města se plánovaná zeleň v Boleslavské ulici líbí. Stejný názor potvrzuje i p. Guttenberg; VITOUŠOVÁ – obyvatelé Boleslavské ulice napsali již druhý dopis, informace o jednání mezi nimi a p. architektem byly podány radě města zkresleně; STAROSTA – názory občanů se snažíme poslouchat, rozhodnutí o druhu výsadby zeleně zatím nepadlo, přesto upozorňuje, že názor vlastníků domů není rozhodující; FLÍGL – kdyby nedošlo k pozastavení stavby Boleslavské ulice, již by se nic nedalo změnit a dopadlo by to stejně jako s náměstím. Mělo by se využít této situace a dále jednat, hledat východisko; STAROSTA – žádá, aby se jednalo bez osočování. Dotaz na J. Flígla, co navrhuje v Boleslavské ulici; FLÍGL – nechat vypracovat nezávislou studii bez stromů, nahradit je ve sporné části jinou vhodnou zelení; JAKEŠOVÁ, vlastnice jednoho z domů v Boleslavské ul. – stromy jsou navrženy po celé délce Boleslavské ulice, navrhuje ponechat je před školou a dál směrem z města, nevysazovat je pouze v zastavěné části; PRIELOŽNÁ – souhlasí s p. Flíglem: nechat vypracovat studii nezávislou firmou; STAROSTA – rozhodnutí, že tam stromy nebudou, je možné kdykoli, projekt se dá upravovat v části výsadby zeleně, v části stavební ne; VITOUŠOVÁ – pokud se vysadí stromy, ubudou i v Boleslavské ulici místa pro parkování, v zimě bude ulice těžko udržovatelná; STAROSTA – diskuzi na toto téma by nechal na příště, žádá o návrhy na hlasování.

Návrh p. Flígla – zadat nezávislé firmě vypracování nové jednoduché studie bez výsadby stromů v zastavěné části Boleslavské ulice; HOUSEREK – navrhuje nejprve se zajet podívat do zmíněných míst – Libčic, Tišic apod., pak rozhodnout o případném vypracování studie.

Hlasování o protinávrhu.
Usnesení: ZM odkládá návrh na vypracování studie zeleně v Boleslavské ulici bez stromů v části, kde je zástavba domů, do příštího veřejného zasedání. Hlasování: pro: Mach, Houserek, Rašovec, Kočí, Oupická, Guttenberg, Štráchalová, Koloc, proti: Flígl, zdržela se: Prieložná – schváleno.

Snížení energetické náročnosti ZŠ – výměna oken, zateplení objektu, odvodnění a vybudování dešťové kanalizace, instalace kotle na spalování biomasy. Probíhají přípravné práce – demontáž kůlen za školou, vystěhování kotelny. Je třeba schválit financování této akce. Přínosy budou výrazné – snížení emisí, úspory na palivu, zvýšený komfort ve třídách, bytech, odstranění vlhkosti; STAROSTA – odeslal zastupitelům tabulku s finančním vývojem; ŠTRÁCHALOVÁ – zřejmě bude nutné na příštím zasedání schválit překlenovací úvěr. Jelikož za pár let skončí skládka, odvoz TKO bude stát více peněz. Již nyní je nutné přemýšlet o financích pro další roky; STAROSTA – plánované projekty je nutné revidovat – kapacitně, personálně i finančně není možné vše zvládnout;  PRIELOŽNÁ – obdobná akce (zateplení ZŠ v Ml. Boleslavi, kde učí) proběhla na jejich škole vloni, je nutné počítat s následnými opravami (netěsnící dveře, odfouklé dlaždice, někde i plíseň); STAROSTA – opravy snad budou jen v menším rozsahu, zateplili jsme MŠ a nic podobného se nestalo; ŠTRÁCHALOVÁ – měli bychom pro další volební období nastřádat nějaké finance; OUPICKÁ – když začínala jako členka zastupitelstva v r. 2006, také nebylo nic naspořeno; GUTENBERG – zatím jsou příjmy ze skládky, proto se mu zdá názor p. Štráchalové jako bezpředmětný. Usnesení: ZM schvaluje financování „Snížení energetické náročnosti ZŠ Mšeno“ v celkové výši 17.075.058 Kč bez DPH z fondu rozvoje a rezerv města. Hlasování: 10 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Rekonstrukce sítí na Hradsku – proběhne předání stavby. Ve výhledu je třeba dohodnout s VKM výměnu vodovodního řadu, aby mohla následně proběhnout finální úprava povrchu komunikace.

Sedlec – probíhá příprava ke stavebnímu řízení a geologický průzkum na výstavbu kanalizace. V nejbližší doby se počítá, že bude vyhlášena výzva a podáme žádost o dotaci; STAROSTA – v minulosti bylo schváleno, že bude vypracován projekt na opravu komunikací ve městě (místní komunikace vedoucí k významným objektům a navazující na komunikace kraje). Žádá zastupitele o vyjádření k této věci. Sám má pocit, že město má nyní mnoho rozpracovaných akcí a málo finančních prostředků. Další projekty jsou připraveny na snížení energetické náročnosti ZUŠ a čp. 31; GUTTENBERG – zpracovat přehled projektů; ŠTRÁCHALOVÁ – rozhodnutí odročit na příští zasedání ZM.

Zelená úsporám – 2 projekty, na které jsme žádali o dotace, nedopadly dobře (jeden odmítnut). Oprava oken v domě čp. 14 bude vyřešena repasováním, dotaci vrátíme, protože činila 250 tis. Kč a nabídky se pohybovaly dosti přes milion. Navíc žádný zájemce nedoložil ve výběrovém řízení všechny podklady.

Obslužný objekt na sportovním hřišti ZŠ – předání proběhlo včera (19. 6. 2012), nyní vyúčtování dotace.

Studie revitalizace Mělnické ulice – je předána, na podzim proběhne veřejné projednání s občany. Podaná žádost o dotaci na SFDI na bezbariérové chodníky v Boleslavské ulici údajně obsahovala chyby, po opravě se pokusíme žádost podat na podzim znovu. Dotaci bychom museli vracet, protože letos se Boleslavská ulice rekonstruovat nebude.

Parkovací automaty – PRIELOŽNÁ: parkovací automaty byly již v projektu, přesto se zabezpečení provozu řeší až nyní. Výkon provozu by měl být zajištěn, žádala o ekonomickou rozvahu. Službu pro naše město může provozovat pouze městská policie z některé obce ve Středočeském kraji;  STAROSTA – až dosud jsme měli výklad zákona takový, že službu kromě městské policie může provádět i zaměstnanec úřadu (právní názor Svazu měst a obcí). Nyní jsme zjistili informaci, že tomu tak není. Dozor vykonává kromě městské policie i státní policie z titulu dodržování dopravních předpisů a značení. Probíhají s nimi jednání prostřednictvím p. místostarosty. Přesná ekonomická kalkulace provedena není, náklad na tisk 1 lístku je asi 1 Kč. Vyhodnocovat budeme, až budou parkovací automaty nějaký čas v provozu; PRIELOŽNÁ – vybrané pokuty budou příjmem města nebo policie? STAROSTA – pokuty jsou příjmem toho orgánu, který je vybere. Parkovací automaty budou ve městě proto, aby se zde auta „točila“, aby byla podpora místních podnikatelů (nákupy, občerstvení) a bylo vytlačeno do okolních ulic dlouhodobé stání automobilů; PRIELOŽNÁ – zprovozněním parkovacích automatů jdeme proti podnikatelům, lidé nebudou chtít řešit parkování a nákup si zajistí jinde; GUTTENBERG – má stejný názor jako p. starosta, hovoří i z vlastní zkušenosti; STAROSTA – po nějaké době se uvidí, jak nový systém funguje, dal by se i pozměnit; FLÍGL – nesouhlasí s provozem parkovacích automatů, to oznámil i na schůzi rady.

Výherní hrací přístroje
STAROSTA – vysvětlil, z jakého důvodu je proti provozování VHP v obci, hrají i rodiče ze sociálně slabých rodin a příjemci sociálních dávek. Předpokládá se, že do rozpočtu obce bude plynout po novele zákona za provozování VHP ročně cca 300 tis. Kč; PRIELOŽNÁ – nedomnívá se, že by ve Mšeně byly velké sociální případy, je na rozhodnutí každého občana, zda bude automaty hrát, či nikoliv; OUPICKÁ – ohlídat sociálními pracovnicemi, aby VHP nehráli sociálně slabší. Je proti rušení provozování VHP.  Stejný názor má i J. Guttenberg; TAJEMNICE – provádět takovou kontrolu není možné, může se kontrolovat jen to, zda nehrají osoby mladší 18let, a to za přítomnosti státní policie; PRIELOŽNÁ – zachovat provozování VHP alespoň do té doby, dokud z toho město má příjem a ten přerozdělit na činnost mládeže do sportovních klubů.

Přejmenování některých ulic
STAROSTA – dal zastupitelům ke zvážení svůj návrh. Jednalo by se o ulici Na Klůčku – prodloužit Havlíčkovu ulici směrem dolů ke křižovatce s ulicí Karlovou (k domu p. Masopusta). K trvalému bydlení jsou v této části přihlášeny pouze asi 2 – 3 rodiny, tudíž by nebyl velký problém s výměnou dokladů. Město by mohlo náklady na výměnu dokladů hradit. Ulice Na Tržišti – kolem bývalého statku směrem ke Stránce, kde není žádné číslo popisné. Starosta – ještě proběhne jednání s občany, kterých by se změna týkala.

Informace a různé
Návrh finančního výboru – odvolat z finančního výboru bývalého zastupitele Jana Martínka, který se jednání dlouhodobě neúčastní; GUTTENBERG – momentálně nemá žádný návrh na jmenování nového člena, předloží ho do příštího zasedání; FLÍGL – jako novou členku finančního výboru navrhuje Marcelu Prieložnou; PRIELOŽNÁ – členství přijímá, dotaz k předsedovi fin.výboru, zda mu to nevadí; GUTTENBERG – prohlásil, že mu to nevadí.
Usnesení: ZM odvolává z funkce člena finančního výboru p. Jana Martínka a jmenuje novou členkou finančního výboru Mgr. Marcelu Prieložnou. Hlasování: pro: Houserek, Rašovec, Kočí, Oupická, Guttenberg, Štráchalová, Koloc, Flígl, proti 0, zdržel se: Mach, Prieložná – schváleno.

Cesta do Brusného: GUTTENBERG – musí se řešit odvodnění cesty, nechat vypracovat projekt. Usnesení: ZM schvaluje zadání projektové dokumentace na odvodnění komunikace v Brusné současně s návrhem na budoucí zpevnění komunikace. Hlasování: 10 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
FLÍGL – navrhuje nechat vypracovat projekt a zrekonstruovat sociální zařízení v MŠ, které je dle jeho názoru nevyhovující a ve špatném stavu; STAROSTA – bude se řešit po prázdninách.