Večer před kostelem sv. MartinaOlešnoOlešnoVěž kostela sv. Martina

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Stop výherním automatům?


Poznámky z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena, konaného 2. 5. 2012

Přítomni: Ing. Martin Mach, Mgr. Hana Nečasová, Marie Štráchalová, Milan Koloc, Alena Oupická, Svatopluk Houserek, Jiří Guttenberg, Jan Zabilanský, Mgr. Jiřina Trunková, Mgr. Marcela Prieložná. Omluveni: Jana Švecová, Ing. Jaromír Flígl a Ing. Jiří Fanta – přijdou později. Neomluven: Václav Kočí, Jan Rašovec. Ověřovatelé zápisu: Zabilanský, Trunková. Zapisovatel: Aleš Vik. V 17,10 h přichází Ing. Jaromír Flígl. Navržený program zasedání byl jednomyslně schválen.

Rezignace člena ZM a nastoupení náhradníka
Dne 16. 4. 2012 doručil p. Jan Martínek panu starostovi písemnou rezignaci na svůj mandát člena zastupitelstva, následně Rada města Mšena toto projednala a v souladu se zákonem o volbách do zastupitelstev obcí vzala na vědomí, že členkou zastupitelstva se stala ode dne 17. 4. 2012 první náhradnice z kandidátní listiny téže volební strany – paní Mgr. Marcela Prieložná. Rada města v souladu s tímto zákonem vydala osvědčení o tom, že se paní Mgr. Marcela Prieložná stala dnem 17. 4. 2012 členkou zastupitelstva.
STAROSTA – vyzval v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích přítomnou paní Mgr. Marcelu Prieložnou ke složení slibu, přečetl slib stanovený v zákoně o obcích a paní Prieložná složila slib pronesením slova „slibuji“ a svým podpisem.
V 17:20 h přichází Ing. Jiří Fanta.

Pozemky
Pan Kočí – žádost o prodej pozemku 506/2 a 506/3 v k. ú. Sedlec u Mšena na Hradsku – část zahrady, kterou užívá, patří městu. Pozemkový výbor nemohl žádost posoudit na místě, protože v době, kdy byl pozemkový výbor na Hradsku, p. Kočí nebyl přítomen. Z tohoto důvodu předseda výboru p. Koloc podal návrh odložit prodej pozemků. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – jednomyslně schváleno.

Předání certifikátů „Vzdělaný zastupitel“
Někteří zastupitelé se zúčastnili e-learningového kurzu v rámci projektu „Vzdělaný zastupitel“. Základní modul absolvovali: Milan Koloc, Alena Oupická, Mgr. Jiřina Trunková, Mgr. Hana Nečasová. Základní a pokročilý modul absolvovali: Ing. Martin Mach, Ing. Jaromír Flígl. Pan starosta předal certifikáty a doporučil ostatním zastupitelům absolvovat tento kurz.

Závěrečný účet města 2011, inventury 2011, rozpočtová opatření 2012
Závěrečný účet města byl v souladu se zákonnou lhůtou vyvěšen na úřední desce. Předseda finančního výboru p. Guttenberg nesvolal jednání výboru z důvodu časové tísně, proto se k závěrečnému účtu nemohl vyjádřit; STAROSTA – shledal chybu, proto navrhuje zapracovat opravu a předložit závěrečný účet finančnímu výboru a zařadit do programu na příští veřejné zasedání zastupitelstva města. Závěrečný účet za uplynulý rok musí být schválen dle zákona o obcích nejdéle do konce června běžného roku. Hlasování: 12 – 0 – 0, jednomyslně schváleno. Dále byly projednány inventury města.  Závěrečná zpráva kontroly je, že inventury jsou v pořádku.
Usnesení č. 1: ZM schvaluje předloženou „Inventarizační zprávu za rok 2011“. Hlasování: 12 – 0 – 0, jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 2: ZM schvaluje rozpočtovou úpravu č. 2 rozpočtu města na rok 2012. Hlasování: 12 – 0 – 0, jednomyslně schváleno.

Jednací řád kontrolního a finančního výboru
Současně platné jednací řády navrhuje kontrolní výbor doplnit. Usnesení č. 3: ZM schvaluje předložený Jednací řád kontrolního výboru a Jednací řád finančního výboru. Hlasování: 12 – 0 – 0, jednomyslně schváleno.

Územní plán města
STAROSTA – shrnul postup při schvalování a přípravě nového územního plánu. Další krok, který čeká zastupitelstvo, je schválit Zadání územního plánu města Mšena.
Na minulém veřejném zasedání zastupitelstvo toto zadání neschválilo především z důvodu diskuse o sporné větě v návrhu: „Nové stavby pro rodinnou rekreaci nebudou v krajině navrhovány“. Bylo konstatováno, že na území města Mšena platí dvě stavební uzávěry vydané Okresním národním výborem Mělník v 80. letech na výstavbu rekreačních objektů a kolen.
FLÍGL – navrhuje v prvním kroku uzávěry zrušit územním opatřením Rady města Mšena. A v druhém kroku doporučuje odstranění věty „Nové stavby pro rodinnou rekreaci nebudou v krajině navrhovány“ a nahradit touto větou: „Budou řešeny vhodné plochy pro výstavbu rekreačních objektů a kolen“; HOUSEREK – vyslovuje obavu, jestli bude stačit kapacita obchodů ve městě při neřízené výstavbě; FANTA – vyslovil podporu návrhů Ing. Flígla a nedomnívá se, že by došlo k neřízené výstavbě; GUTTENBERG – souhlasí s návrhy Ing. Flígla a má obavu, že nebude možno stavět na území Mšena, když tuto uzávěru nezrušíme a nový územní plán nebude řešit výstavbu rekreačních objektů a kolen.  
STAROSTA – vyslovil názor, že je proti výstavbě rekreačních objektů a kolen v krajině, že to nepřinese významnou změnu v rozvoji cestovního ruchu, naopak znehodnotíme touto výstavbou krajinu. Dále uvádí, že úřad pozemky s rekreačními stavbami již postavenými zinventarizuje a zjistí, které stavby jsou postaveny legálně a které nelegálně, některé bude možné legalizovat, některé případně odstranit. Z pohledu daňového výnosu je toto nutné, protože některé stavby pravděpodobně nejsou přiznány v dani z nemovitosti, což je ztráta pro město. FLÍGL – město by mělo podporou rekreace podpořit rozvoj Mšena v oblasti rekreace a turistiky; STAROSTA – souhlasí, ale není pro výstavbu nových, nýbrž pro opravu stávajících objektů ve městě; ŠTRÁCHALOVÁ – lidé nemají zájem kupovat staré objekty, ale spíše chtějí stavět nové; PRIELOŽNÁ – vyslovila podporu návrhu Ing. Flígla.
Usnesení č. 4: ZM doporučuje radě města podniknout kroky ke zrušení stavební uzávěry vydané Okresním národním výborem v Mělníku pod č. j. VÚP 328.4-4155/84 dne 29. 5. 1985 (pro kolny na nářadí a sklady výpěstků na území extravilánu CHKO Kokořínsko) a pod č. j. VÚP 326.3-2093/82 dne 21. 7. 1982 (pro výstavbu rekreačních chat na všech katastrálních územích města Mšena) formou opatření obecné povahy – územního opatření na zrušení stavební uzávěry. Hlasování: pro – Fanta, Flígl, Štráchalová, Guttenberg, Koloc, Mach, Nečasová, Trunková, Prieložná, Zabilanský, zdržel se – Houserek, proti – Oupická, schváleno.

Usnesení č. 5: ZM schvaluje Zadání územního plánu města Mšena s těmito úpravami:
v části označené písm. i), v druhém odstavci se vypouští poslední věta „Nové stavby pro rodinnou rekreaci nebudou v krajině navrhovány.“ a nahrazuje se touto větou: „Budou řešeny vhodné plochy pro stavby sloužící k rekreaci.“ Hlasování: pro – Fanta, Flígl, Štráchalová, Guttenberg, Nečasová, Trunková, Prieložná, Zabilanský, proti – Oupická, Koloc, Mach, Houserek, zdržel se 0, schváleno.

Aktualizace akčního plánu města na r. 2012 a 2013
Pan starosta informoval, že před lety byl vypracován strategický rozvojový plán města, který je platný do konce roku 2013. U tohoto plánu se stanovují na dva roky priority, které jsou projednávány na veřejných setkáních veřejností, tyto vybrané priority schvaluje zastupitelstvo města. Na setkání veřejnosti 15. března letošního roku byly zformulovány cíle ze 4 oblastí, do kterých je strategický rozvojový plán města členěn.
Návrh usnesení č. 6: ZM schvaluje akční plán města na r. 2012 a 2013 vycházející ze schváleného Strategického rozvojového plánu města Mšena:
- zainvestování několika stavebních parcel
- přemístění zdravotního střediska
- studie využitelnosti větrné energie v území
- podpora výstavby individuálních a skupinových ČOV
- obnova lesoparku Debř a vyhlídkových míst
- rekonstrukce městských budov
- instalace mobiliáře a městského informačního systému (+ interaktivní)
- kompenzační fond pro soukromé subjekty (v MPZ)
- rekonstrukce č. p. 31
- vytvoření zázemí pro volný čas mládeže (např. dráha pro kolečkové brusle)
- kamerový systém na exponovaná místa
- bezbariérový přístup do veřejných budov.
Hlasování: 12 – 0 – 0, jednomyslně schváleno.

Rozvojové projekty
STAROSTA – na minulém zasedání zastupitelstva se zastupitelé usnesli, že dotaci na městské památkové zóny přesměrujeme v tomto roce celou na opravu kostela sv. Martina. Povinná spoluúčast města u církevních památkově chráněných objektů je nejméně 20 % z částky dotace.
Usnesení č. 7: ZM schvaluje rozdělení dotace z Programu regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury ČR ve výši 400 tis. Kč takto: 338 tis. Kč na dokončení opravy střechy lodi kostela sv. Martina ve Mšeně a 62 tis. Kč na opravu vstupního schodiště tamtéž. ZM schvaluje příspěvek města na tyto opravy ve výši 150 tis. Kč (97.083 Kč střecha a 52.917 Kč schody). Hlasování: 12 – 0 – 0, jednomyslně schváleno.

STAROSTA – informuje o postupu prací na revitalizaci centra města. Zde došlo k vyjednávání o navýšení ceny způsobené z větší části nutností rekonstruovat původní vzory dlažeb chodníků (z důvodu památkové péče), což vyplynulo až po uzavření smlouvy. Dále se změny týkaly části městského mobiliáře – byl vybrán kvalitnější a odolnější proti původnímu projektu. Kvůli dohadování o cenách se stavba v březnu pozastavila. Nakonec bylo dohodnuto sepsání dodatku ke smlouvě o dílo s navýšením ceny o zhruba 1,5 milionu korun včetně DPH a posunem realizace stavby do konce května letošního roku.

Další část úseku revitalizace na křižovatce ulic Karlova, Masarykova a Mělnická je již hotova, ale není, kdo by ji převzal. Investorem této části stavby je Středočeský kraj, který byl v únoru a v březnu informován o potřebě převzít tuto stavbu, avšak stále nedochází k zařazení této akce do programu jednání Rady Středočeského kraje. Město Mšeno proto zahájilo shromažďování podkladů pro kolaudační řízení zmíněných vozovek a pokusí se zkolaudovat zmíněné úseky silnic za Středočeský kraj. Kdyby to vyšlo, dojde k otevření této křižovatky v nejbližší době a jednání se Středočeským krajem proběhne poté. 

V ulici Na Skaličkách začala také stavba. Konec této akce je plánován na konec května, ale jsou možné technické problémy na schodišti, které tuto stavbu můžou prodloužit. V návaznosti by bylo dobré opravit dláždění pod schody, v této věci byl poptán architekt pro zpracování návrhu. 

Další rozpracovaný projekt je Studie revitalizace ulice Mělnické. Proběhlo předběžné řízení s Národním památkovým ústavem, který souhlasil s návrhem revitalizace ulice Mělnické. Poté proběhne jednání s veřejností o tomto projektu.

Z dotací MAS Vyhlídky, o. s. začala za základní školou výstavba domečku pro zázemí hřiště (sociální zařízení).

Na Hradsku se pokládají do země kabely nízkého napětí, veřejného osvětlení a telefonní. V rámci akce dotované z kraje budou postaveny nové lampy, stejného typu jako v Sedlci.

Dále byly zpracovány dva projekty v programu zelená úsporám na domy čp. 38 a čp. 14.

U objektu čp. 38 byla žádost zamítnuta, podali jsme námitku, která byla také zamítnuta. U objektu čp. 14 jsme obdrželi dotaci ve výši 250 tisíc korun, ale cena, která vyplynula z výběrového řízení je zhruba 1,5 milionu korun. Žádný z uchazečů také nedodal kompletní podklady. Na schůzi rady města se bude muset rozhodnout, co s tímto projektem dále a zda tak malou dotaci s tak vysokou spoluúčastí přijmout.

V ulici Boleslavské začne koncem května rekonstrukce vodovodu a poté se začne s rekonstrukcí ulice.

Přejmenování ulic
Návrh p. starosty přejmenovat část ulice Na Tržišti, a to tu, která vede od křižovatky Mělnická ke křižovatce na Stránku. V této části nejsou k trvalému pobytu hlášeny žádné osoby, ani zde nemá sídlo žádná firma (nebude problém s vystavováním nových osobních a jiných dokladů). Změna by měla praktický význam pro orientaci ve Mšeně. Je možné diskutovat i o změně názvu části jiných ulic – např. Na Klůčku, Zahradní. Do příštího zasedání zastupitelé promyslí konkrétní návrhy ulic na přejmenování a jména.

Olešno – stav infrastruktury
Město od občanů z části obce Olešno obdrželo dopis s třemi tématy podepsaný většinou vlastníků nemovitostí:
Prvním tématem je oprava zvoničky a pomníčku na návsi. V současné době probíhá jednání s památkovým ústavem. Zmíněná oprava by měla být v brzké době provedena – úkol pro p. Vika, zaměstnance města.
Druhé a třetí téma se týká zásobování vodou této části a příjezdové komunikace. V rámci možností probíhá zásobování posypovým materiálem a prohrnování v dostupných úsecích podle plánu zimní údržby. Oprava této i dalších komunikací je finančně náročná, zvláště když se jedná o cestu dlážděnou (kočičí hlavy). Bez evropských grantů při současném rozpočtovém určení daní nelze tyto celé úseky opravit.

Komplikovaná otázka je i zásobování vodou. V 90. letech bylo napojeno Olešno z výtlačného řadu, který vede z vodárny Stříbrník na Dolní Žluč. V Planém dole vede výtlačný řad, v kterém je zhruba 28 – 30 atm. Na to je napojen přes redukční ventil vodovod charakteru sdružené přípojky, který vede nahoru na Olešno těsně pod vesnici, kde stojí malá vodárna. Ve vodárně je umístěna akumulační nádrž a z té jsou čerpadlem zásobovány jednotlivé nemovitosti v obci. Není jednoduché tuto vodárnu udržovat při chodu, jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Vedení vodovodu je vybudováno z polyethylenu, který je dimenzován na tlak 10 atm. Trasa vodovodu vede lesem a po louce, která není ve vlastnictví města a není k tomuto pozemku zřízeno věcné břemeno. Když byla stavba v minulých letech dokončena na náklady města, město předalo vodovod na základě smlouvy do hospodaření vlastníkům nemovitostí z části Olešno.

Vlastníci nemovitostí žádají o změnu současné situace. Spolu se Středočeskými vodárnami byly řešeny různé možnosti, z nichž nakonec vyvstaly dvě varianty. První varianta by znamenala provést úpravy v šachtě vodárny tak, aby provoz byl bezpečnější a zároveň nedocházelo k únikům vody. To by nejspíš znamenalo cenově přijatelné náklady. Dalším řešením by bylo vyměnit část potrubí v lese za tlakově odolnější a díky tomu by bylo možné zrušit vodárnu a připojit obec napřímo. To by bylo možné po úpravě redukční šachty stojící na začátku stoupacího vedení. Jedná se o to, jestli zastupitelstvo schválí změnu smlouvy a jestli bude vůle investovat do jedné z těchto variant.

FANTA – vyslovil podporu zmodernizování vedení vodovodu v Olešně; STAROSTA – navrhuje postupně zainvestovat do vedení vodovodu. Nejdříve zmodernizovat šachtu a následně vyměnit část vedení potrubí za spoluúčasti obyvatelů horního Olešna na výkopových pracích. Dále smluvně zajistit servis a kontrolu vybavení šachty Středočeskými vodárnami. Odhad ceny za provedení této akce se pohybuje v desítkách tisíců. Obyvatelé obce Olešna vyslovili souhlas s tímto návrhem modernizování vedení vodovodu.

Ke komunikaci vedoucí do horního Olešna – není možné z finančních důvodů celou komunikaci opravit naráz, ale pouze postupně po jednotlivých úsecích. Pan Císařovský, vlastník nemovitosti v Olešně, navrhuje označit stromy k pokácení u kamenné cesty, aby nedocházelo k poškozování cesty kořeny a následně tato místa předláždit. Pan Šťastný z Olešna se dotazuje, zda by bylo možné, zorganizovat cvičení hasičů na Olešně, aby bylo vidět, zda se s jejich technikou dostanou do obce Olešna. Pan starosta odpovídá, že se s JSDH města Mšena dohodne na tomto cvičení.

Úkol pro pana starostu předložit na příštím veřejném zasedání podklady na rekonstrukci první etapy vodovodní přípojky na Olešno (šachta s redukčním ventilem a část potrubí tak, aby to šlo propojit přímo na síť v obci).

Zákaz provozování VHP
Pan starosta informuje o změně „loterijního“ zákona. Obce mohou dle této změny zákona lépe regulovat provozování výherních automatů, případně je zakázat na celém území obce. Pan starosta navrhuje vyhláškou zrušit všechny výherní automaty na celém území města, jelikož dle jeho názoru negativní vlivy převyšují finanční přínos těchto automatů pro město; FANTA a ŠTRÁCHALOVÁ – podporu zákazu VHA; Flígl – podle jeho názoru je každého věc, jestli bude hrát automaty, kouřit, nebo pít alkohol, léčení nemocných stát stojí nemalé finanční částky. Každý dospělý člověk má být zodpovědný ke svému zdraví, ke své rodině i ke státu a sám zvážit, jak peníze použije. Peníze z VHA budou městu chybět v rozpočtu (podle odhadu cca 300 tis. ročně). Dále uvádí, že by měl od roku 2014 platit nový zákon, podle kterého by se mělo zrušit povolování VHA celostátně, ale to je věcí schvalování Parlamentem ČR; STAROSTA – požaduje, aby do příštího zasedání zastupitelé promysleli možnosti a změny.

Informace a různé
STAROSTA – připomněl minulé veřejné zasedání, kde zastupitelé schválili pozastavení členství ve Sdružení obcí Kokořínska. Informoval o nejnovějším dění – jsou připraveny smlouvy o umístění technologií třetího mobilního operátora na Vrátenské rozhledně. Je připravena smlouva o společném užívání a správě rozhledny se společností T-Mobile a O2. Po uzavření smluv by se podle našeho názoru měla ve veřejné soutěži vybrat firma na správu rozhledny. Byl odstartován projekt propagace cestovního ruchu v rámci sdružení obcí, který je podporován evropskými dotacemi.

STAROSTA – doporučuje zatím ve sdružení zůstat, pomoci při realizaci projektu propagace cestovního ruchu, dotáhnout smlouvy na rozhlednu a pokusit se prosadit úspornější rozpočet na příští rok. Podle výsledků těchto snah posléze zvážit naše členství.

Uskutečnila se valná hromada Kokořínského SOKu s. r. o. (autobusy) – informace o změně vedoucího, nastoupil pan Sadílek. Dále se projednávalo hospodaření této společnosti v minulém roce a návrh výběrového řízení kraje na dopravce. Na letošní rok zatím není stanovena cena dopravy, kterou hradí kraj za jeden kilometr, jezdí se za loňskou taxu, respektive za 50% zálohu. 

Další informace se týká dorovnání dotace, kterou obdržel Domov seniorů Mšeno. Přislíbená částka na pokrytí nákladů chodu domova seniorů by měla být ve výši 1,5 milionu korun.