Večer před kostelem sv. MartinaNáměstí Míru panoramatickyOlešnoŠkola

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Územní plán odložen


Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 29. 2. 2012

Přítomni: Ing. Martin Mach, Mgr. Hana Nečasová, Marie Štráchalová, Milan Koloc, Alena Oupická, Svatopluk Houserek, Jana Švecová, Jiří Guttenberg, Jan Rašovec, Václav Kočí, Jan Zabilanský. Omluveni: Mgr. Jiřina Trunková, Ing. Jaromír Flígl – přijde později. Neomluvení: Ing. Jiří Fanta, Jan Martínek. Určení ověřovatelů: Nečasová, Rašovec. Určení zapisovatele: Dana Jizbová Kroupová. Navržený program byl jednomyslně schválen.

Pozemky (prodeje, směny, koupě)
Po zdlouhavých jednáních trvajících mnoho měsíců o cestě (řešil p. starosta i rada), která nyní vede přes pozemek p. Blahové (Stránecký důl, směr k nádraží), došlo konečně k dohodě a oddělení cesty po hranici pozemku v sousedství s pozemkem p. Kučery, s kterým měla p. Blahová spor o existenci hranice. Tím, že je p. Blahová ochotna prodat část pozemku, se zlegalizuje účelová cesta a zároveň nebudou spolu sousedit dva vlastníci, kteří se zatím nedokázali dohodnout o skutečné hranici. STAROSTA – navrhuje cenu 220 Kč/m² vzhledem ke zhodnocení pozemku. OUPICKÁ – navrhuje cenu 250 Kč/m². V 17:20 hod. přichází Ing. Jiří Fanta.
Hlasování o posledním návrhu p. Oupické: pro 2 – Oupická, Rašovec, proti 10 – Mach, Fanta, Štráchalová, Nečasová, Zabilanský, Kočí, Koloc, Housenek, Guttenberg, Švecová, zdržel se 0 – zamítnuto.
Usnesení č. 1: ZM schvaluje kupní smlouvu na koupi části p. p. č. 511/9 v k. ú. Mšeno, geometrickým plánem č. 626-137/2011 nově zniklé p. p. č. 511/10 o výměře 93 m2 od paní Blahové trvale bytem v Praze za cenu 220 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželo se 0 – schváleno jednomyslně.

Usnesením č. 6 z veřejného zasedání ZM ze dne 10. 10. 2011 byla schválena kupní smlouva na část pozemku 530/1 (530/3) o výměře 160 m2 v k. ú. Sedlec u Mšena a prodej panu Kočímu. Již po podání kupní smlouvy na katastrální úřad p. Kočí sdělil, že jej geodet, který vyhotovil oddělovací GP, upozornil na to, že v GP došlo k chybě a že ji musí napravit. Vyhotovil proto nový GP a nově vzniklá pozemková parcela o stejné výměře má jiné číslo, než bylo v původním GP (stejné číslo se totiž nesmí znovu použít). Museli jsme vzít zpět návrh na vklad a nyní po opravě je potřeba schválit kupní smlouvu znovu a v usnesení bude nové číslo p. p., a to 530/7 (dříve 530/3). P. Kočí kupní cenu zaplatil při podpisu první kupní smlouvy. Starosta požádal zastupitele p. Kočího, aby z důvodu střetu zájmů v této věci nehlasoval.
Usnesení č. 2: ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej části p. p. č. 530/1 v k. ú. Sedlec u Mšena, část Hradsko, geometrickým plánem č. 164-152/2011 nově zniklé p. p. č. 530/7 o výměře 160 m2 panu Václavu Kočímu, trvale bytem ve Mšeně, části Hradsko za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Hlasování: 12 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Geometrickým zaměřením sítí ČEZu byla zaměřena skutečná situace v ulici Pod Javorem. Prodej zjištěných částí ulice byl projednán již 13. 9. 2010 a záměr obce byl zveřejněn. Všechny kupní smlouvy byly již uzavřeny a zapsány v katastru nemovitostí. Jen p. Krauskopfová nechtěla pozemek koupit a pronajala si jej (schváleno RM). Nyní se rozhodla, že pozemek koupí.
Usnesení č. 3: ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej p. p. č. 3341/36 v k. ú. Mšeno, o výměře 2 m2 paní Krauskopfové, trvale bytem ve Mšeně za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Hlasování: 12 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Záměr města koupit (případně směnit) lesní pozemky v Debři a v Hlovci od Lesů ČR z důvodu sjednocení lesního majetku města. S Lesní správou Mělník p. starosta tuto koupi/směnu předjednal. Město vlastní část pozemků pod komunikací v Planém dole, které by mohly být směněny za pozemky v Debři nebo v Hlovci.
Usnesení č. 4: ZM deklaruje záměr směnit nebo koupit tyto pozemky: KN p.č. 419, p.č. 412/2, p.č. 422/2, p.č. 3247, p.č. 457/2, p.č. 460 (i PK), p.č. 1613, p.č. 1588/5, p.č. 1669, p.č. 1569/2, p.č. 1814, PK p.č. 1617, p.č. 1618, p.č. 1628, p.č. 1599, p.č. 1600/2, p.č. 1722 všechny v k. ú. Mšeno, nyní ve vlastnictví LČR. Hlasování: 12 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Pan Lukáš Hanauer nabídl městu k prodeji pozemky pod komunikací Na Tržišti (část směrem ke Stránce – u křižovatky s Jateckou ulicí) za cenu 290 Kč/m². Starosta uvedl, že pozemky mají pro město význam pro vybudování obousměrné komunikace a v budoucnu k vybudování obchvatu města, což je v současně platném a bude i v nově schvalovaném územním plánu. V 17:40 hod. přichází Ing. Jaromír Flígl. OUPICKÁ a ŠTRÁCHALOVÁ – navrhují koupit pozemky za nabídnutou cenu, tj. 290 Kč/m²,  GUTTENBERG – navrhuje ještě jednat o nižší ceně.
Usnesení č. 5: ZM odkládá koupi částí p. p. č. 812/12, GP č. 644-85/2008 nově vzniklé p. p. č. 812/30 o výměře 489 m2 a p. p. č. 812/29 o výměře 265 m2 v k. ú. Mšeno od p. Lukáše Hanauera a pověřuje p. starostu jednáním o ceně. Hlasování: 12 – 0 – 1 (Štráchalová), schváleno.

Starosta sdělil, že prodej p. p. č. 1545/3 v k. ú. Olešno v obci Vojtěchov projednáván nebude, protože před začátkem zasedání žadatel o koupi sdělil, že stahuje svoji žádost zpět. Zároveň p. starosta požádal předsedu pozemkového výboru p. Koloce, aby pozemkový výbor posoudil situace na místě.
Směnná smlouva mezi městem a K. Zabilanským, která již byla projednávána v loňském roce – nevyhovoval tvar směňovaných pozemků – jedná se o pozemky v lokalitě Na Čihadle a v ulici Hlovecká. V tomto případě jde o směnu částí pozemků – v součtu stejných výměr, nedochází zde k finančnímu plnění. Jedná se o přístup k zastavitelným pozemkům v uvedené lokalitě.
Usnesení č. 6: ZM schvaluje směnnou smlouvu na část p. p. č. 432/2 (PK) v k. ú. Mšeno, geometrickým plánem č. 675-499/2009 nově zniklou p. p. č. 436/22 o výměře 361 m2, která je ve vlastnictví Karla Zabilanského. Geometrickým plánem č. 699-950/2011 nově vznikla p. p. č. 436/24 o výměře 396 m2 a p. p. č. 439/18 o výměře 783 m2, které jsou také ve vlastnictví Karla Zabilanského. Město Mšeno smění tyto pozemky za nově vzniklou p. p. č. 432/8 dle GP č. 699-950/2011 o výměře 1540 m2 za cenu 50 Kč/m2. Náklady spojené se směnou hradí obě strany napůl. Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Návrh zadání územního plánu města Mšena
Starosta informoval o průběhu zpracování územního plánu. V loňském roce byl zpracován firmou návrh zadání územního plánu. Na základě požadavků vlastníků pozemků byly shromážděny požadavky na změny, které byly předloženy dotčeným orgánům k posouzení. Dotčené orgány posoudily požadavky, které byly rozděleny do 3 skupin. Na požadavky, které již územní plán řeší, požadavky nové, s kterými dotčené orgány souhlasí a bude se dále o nich jednat a požadavky nepřijatelné, které se již v návrhu ÚP neobjeví. Další požadavky vlastníků bude možné ještě podat pravděpodobně do konce března t.r. Informace bude zveřejněna na webu města.
ŠTRÁCHALOVÁ – v návrhu se nepočítá s rozvojem chatařských oblastí. Požaduje vysvětlení věty v části i) návrhu zadání ÚP: „Nové stavby pro rodinnou rekreaci nebudou v krajině navrhovány.“ STAROSTA – výstavba nových chat v CHKO je nežádoucí. Po obsáhlé diskusi dal starosta hlasovat o návrzích, které byly v průběhu diskuse navrženy od posledního návrhu:

Návrh na usnesení: ZM schvaluje zadání ÚP města Mšena a požaduje vyjmout větu v části i), v 2. odstavci „Nové stavby pro rodinnou rekreaci nebudou v krajině navrhovány.“, zároveň ukládá zpracovateli ÚP hledat rekreační plochy. Hlasování: pro 7 – Fanta, Rašovec, Flígl, Švecová, Guttenberg, Koloc, Kočí, proti 5 – Oupická, Mach, Houserek, Nečasová, Zabilanský, zdržela se 1 – Štráchalová, návrh nebyl přijat.

Návrh na usnesení: ZM schvaluje zadání ÚP města Mšena a ukládá zpracovateli hledat nové plochy pro rekreační zástavbu. Hlasování: pro 5 – Mach, Oupická, Nečasová, Zabilanský, Houserek, proti 1 – Rašovec, zdržel se 7 – Štráchalová, Fanta, Guttenberg, Flígl, Koloc, Kočí, Švecová, návrh nebyl přijat.

Návrh na usnesení: ZM schvaluje předložený ÚP s vyjmutím věty v části i), v 2. odstavci : „Nové stavby pro rodinnou rekreaci nebudou v krajině navrhovány.“ Hlasování: pro 6 – Švecová, Štráchalová, Fanta, Flígl, Guttenberg, Koloc, proti 5 – Mach, Nečasová, Houserek, Zabilanský, Oupická, zdrželi se 2 – Rašovec, Kočí, návrh nebyl přijat.

Návrh na usnesení: ZM schvaluje předložený ÚP města Mšena. Hlasování: pro 5 – Oupická, Houserek, Mach, Nečasová, Koloc, proti 7 – Zabilanský, Rašovec, Fanta, Flígl, Kočí, Štráchalová, Guttenberg, zdržela se 1 – Švecová, návrh nebyl přijat.

Návrh na zadání územního plánu města Mšena nebyl schválen, bude znovu projednáván na příštím veřejném zasedání.

Plán společných zařízení – komplexní pozemková úprava v k. ú. Skramouš
STAROSTA – seznámil přítomné s probíhajícím procesem Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Skramouš. Je vytvořen sbor zástupců, jehož členy jsou starosta, největší vlastnící pozemků v k. ú. Skramouš, Pozemkový úřad Mělník a zpracovatelská firma. Je provedeno geodetické vytýčení vnějšího a vnitřního obvodu katastru. Je vypracován návrh umístění sloučených výměr jednotlivých pozemků a je navrženo umístění společných zařízení, což jsou zpevněné polní cesty umožňující přístup na nově vzniklé parcely, vodoteče, prvky protierozní ochrany, lokální biokoridory a 4 protizáplavové nádrže. Sbor zástupců chce prosadit renovaci koryta potoka, rekonstrukci hlavní cesty na Lobeč a vedlejší cesty od kalu na Koňský a vybudování retenční nádrže pod Báští. Pozemkový úřad požádal město o souhlas k přístupu po pozemcích města na plánované stavby.
Usnesení č. 7: ZM projednalo a schvaluje Plán společných zařízení KPÚ v k. ú. Skramouš a zároveň souhlasí, že pro realizaci společných zařízení (vodoteč P1, poldr SN4, C16, C3) budou k přístupu na tyto stavby využívány komunikace z intravilánu, které jsou ve vlastnictví města Mšena (na p. p. č. KN 336/1, 42/1, 335/1, 223/1, 226). Dále souhlasí, že v rámci stavby cesty C3, bude provedena rekonstrukce komunikace na p. p. č. KN 226, která umožňuje jediný přístup na C3 pro zemědělskou techniku od silnice III/27322. Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Rozpočtové úpravy
Usnesení č. 8: ZM Mšena schvaluje rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu na rok 2012. ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13 rozpočtu na rok 2011 schválené radou města usnesením č. 6 ze schůze RM č. 28 ze dne 25. 1. 2012 na základě pověření zastupitelstvem města z veřejného zasedání ze dne 13. 12. 2011. Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

MA 21 – schválení Desatera problémů města Mšena z veřejného setkání
Starosta informoval o zprávě z 1. veřejného setkání občanů na téma „Desatero problémů města Mšena“, ze kterého vzešlo 9 problémů, které trápí občany. Následně byla uspořádána anketa, kde občané mohli z těchto témat vybrat nejaktuálnější. Bylo vybráno 5 témat, která rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu.

Usnesení č. 9: ZM projednalo a schvaluje Zprávu z veřejného setkání „Desatero problémů města Mšena 2011“.
1. Činnost památkové péče – obsaženo v dokumentaci: Strategický plán rozvoje města Mšena. Navrhovaná opatření: jednání starosty s dotčenými orgány, Ministerstvem kultury ČR, případně zavést do rozpočtu příspěvek města na opravy domů v památkové zóně. Plánovaný termín vyřešení problému: trvalý úkol. Rozpočtová připravenost: jednání – bez finanční náročnosti, příspěvek – zařadit do rozpočtu města. Zodpovědná osoba: starosta.

2. Zvýšené exhalace z lokálních topenišť – obsaženo v dokumentaci: dokument rady města „Příspěvek města na modernizaci topného systému budov na území města Mšena“. Navrhovaná opatření: v rozpočtu města zaveden „Příspěvek města na modernizaci topného systému budov na území města Mšena“ – případně zvýšit rozpočtovanou částku, informovat občany o možnosti využít příspěvku poskytovaného městem. Plánovaný termín vyřešení problému: úkol průběžný, zvýšení příspěvku závisí na rozpočtu města. Rozpočtová připravenost: zařazeno do rozpočtu města. Zodpovědná osoba: pracovník životního prostředí. Metodický konzultant: starosta.

3. Snížení zápachu ze skládky TKO – navrhovaná opatření: důsledné kontroly dodržování provozního řádu přímo na místě na skládce TKO Mšeno. Plánovaný termín vyřešení problému: zahájení rekultivace v roce 2012. Rozpočtová připravenost: bez finanční náročnosti. Zodpovědná osoba: pracovník životního prostředí. Metodický konzultant: starosta.

4. Revitalizace Boleslavské ulice – obsaženo v dokumentaci: projektová dokumentace, Strategický plán rozvoje města Mšena. Navrhovaná opatření: spolupracovat s krajem, informovat občany, kterých se revitalizace této ulice týká. Plánovaný termín vyřešení problému: r. 2012, 2013. Rozpočtová připravenost: rozpočet kraje, FRR města. Zodpovědná osoba: starosta. Metodický konzultant: odbor dopravy krajského úřadu, projektant.

5. Obchvat města, zákaz průjezdu kamionů městem – obsaženo v dokumentaci: Strategický plán rozvoje města Mšena, Územní plán města Mšena. Navrhovaná opatření: jednání starosty s ústředními orgány veřejné správy, jednání starosty a zastupitelů s poslanci za volební obvod. Plánovaný termín vyřešení problému: trvalý úkol. Rozpočtová připravenost: neurčeno – závisí na rozpočtech veřejné správy, na dotačních titulech. Zodpovědná osoba: starosta.

Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Zrušení místního poplatku z VHP
Přijetím zákona č. 458/2011 Sb. ze dne 20. prosince 2011 o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, došlo k zrušení písm. g) § 1 a § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a (písm. g) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.) Na základě tohoto je nutné zrušit i OZV města Mšena o místním poplatku za VHP.
Usnesení č. 10: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Mšena č. 1/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Dodatek ke zřizovací listině ZUŠ Mšeno
Dne 3. 1. 2012 podal p. ředitel žádost o doplnění zřizovací listiny ZUŠ Mšeno o doplňkovou činnost – pronájem prostor školy k ubytování.
Usnesení č. 11: ZM schvaluje Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace. Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Rozvojové projekty
STAROSTA – seznámil přítomné se stavem probíhající revitalizace náměstí. Stavební práce se naplno rozběhnou 12. 3. 2012, kdy dojde k uzavření křižovatky ulic Masarykova, Karlova a Mělnická. Objízdné trasy povedou ulicí Palackého, Tyršovou, Husovou a Zahradní. Zjara bude započata rekonstrukce ulice Na Skaličkách. Stavební technika bude vyjíždět do ulice Karlova. Dále proběhne změna turistických tras, kdy východisko tras bude přemístěno na náměstí Míru.

Rekonstrukce ulice Boleslavská bude započata v letošním roce, zatím probíhá výběrové řízení, pan starosta je členem hodnotící komise, očekává pozvánku.

V současné době probíhá výběrové řízení na zateplení objektu a instalace kotle na biomasu v ZŠ Mšeno.

Město v dubnu letošního roku očekává rozhodnutí o schválení (nebo zamítnutí) dotací na SFŽP na akce zateplení domu čp. 31 na náměstí Míru a zateplení a instalaci kotle na biomasu v ZUŠ.

V březnu začne rekonstrukce vedení nízkého napětí a veřejného osvětlení na Hradsku.

V současné době bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu rekonstrukce kanalizace v obci Sedlec, na základě kterého bude požádáno o dotaci.

Pro stavbu splaškové kanalizace ul. Boleslavské a Nádražní se v současné době shromažďují podklady pro podání žádosti o územní rozhodnutí, na základě kterého je možné požádat o dotaci na tuto stavbu, kterou by bylo vhodné realizovat před rekonstrukcí ulice Boleslavská.

Kolaudace stavby cesty v Boudecké rokli bude na základě vyjádření všech dotčených orgánu v brzké době uzavřena a bude požádáno o proplacení dotace.

Cestovní ruch – pro letošní turistickou sezonu budou vydány nové brožury. Bude opět zajištěn provoz cyklobusů, dále ve spolupráci s Mladoboleslavským regionem budou vydány propagační materiály.

Město získalo dotace z MK ČR na rekonstrukci kulturních památek ve výši 400 tis. Kč. Starosta doporučil celou částku vložit na kostel sv. Martina – dokončení opravy střechy a oprava vstupního schodiště.

Usnesení č. 12: ZM schvaluje přijetí dotace z Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace MPR a MPZ  ve výši 400 tis. Kč a určuje její využití na dokončení opravy střechy a opravu vstupního schodiště na kostele sv. Martina ve Mšeně. Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Dotace z ROP na opravy místních komunikací. Dotační program je určen na ulice veřejného zájmu, které byly již vytipovány. Starosta požádal o změnu usnesení ZM ze dne 13. 12. 2011, kde byl stanoven výčet komunikací. Po konzultaci s odborníky by mělo jít o komunikace, které vedou k důležitým nebo významným objektům ve městě, proto navrhuje změnit výčet ulic takto: Nádražní (k nádraží), Hlovecká (ke škole), U školy a před ZŠ (ke škole), část Zahradní (ke zdravotnímu středisku), Tyršova, Husova a Palackého (k hasičům a ke koupališti).
Usnesení č. 13: ZM revokuje usnesení č. 6 z veřejného zasedání ZM ze dne 13. 12. 2011. ZM schvaluje zahájení přípravy projektu a podání žádosti o dotaci z ROP SČ na „Rekonstrukci místních komunikací ve Mšeně“ v rozsahu ulic Nádražní, Hlovecká, U školy a před školou, část Zahradní, Tyršova, Husova a Palackého. Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Situace ve Sdružení obcí Kokořínska a v Kokořínském SOK s. r. o.
Starosta předal slovo p. místostarostovi, aby informoval přítomné o situaci ve Sdružení obcí Kokořínska. Dle názoru p. místostarosty i starosty se v této organizaci špatně hospodaří s finančními prostředky. Jsou zde vysoké režijní náklady včetně nákladů na odměnu manažerky. I po několika letech nejsou stále uzavřeny nájemní a provozní smlouvy s mobilními operátory na rozhledně na Vrátenské hoře.

Starosta na jednání sdružení navrhoval změnu rozpočtu, převzetí zpracování účetnictví městem Mšenem, snížení příspěvku obcí na obyvatele (nyní 50 Kč). Na základě informací o stavu sdružení a na základě výsledků – výstupů ze sdružení rada města navrhla zastupitelstvu ze sdružení vystoupit.

Starosta sdělil, že dle jeho názoru členství ve sdružení městu nic nepřináší. Přehodnotil svůj názor a doporučení rady města a navrhuje prozatím členství Mšena jen pozastavit, neplatit příspěvky a ještě jednat o změnách ve fungování sdružení
Usnesení č. 14: ZM schvaluje pozastavení členství města Mšena v DSO Sdružení obcí Kokořínska. Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Dále starosta informoval o situaci v Kokořínském SOKu s. r. o. – autobusová doprava. K připravované reformě dopravní obslužnosti Středočeského kraje se připravuje výběrové řízení na dopravce autobusové dopravy. Pokud by zůstaly podmínky výběrového řízení postavené tak, jak se zatím jeví, tak by pravděpodobně nemohla společnost uspět, což by bylo likvidační. V současné době je finanční situace ve společnosti špatná, 50 % zálohy na dopravní obslužnost jsou vypláceny krajem se značným zpožděním. Vše směřuje k zániku této místní autobusové dopravy.

Grantový systém města
Starosta uvedl, že z rozpočtu města je připraveno na příspěvky spolkům 250 tis. Kč a dar 75 tis. Kč od firmy AVE CZ s. r. o. Navrhl 300 tis. Kč rozdělit v grantovém řízení a zbylých 25 tis. Kč ponechat na mimořádné výdaje na sport a kulturu během roku k rozdělení radě města. Požádal zastupitele o případné návrhy na změnu systému rozdělování finančních prostředků.

HOUSEREK – porovnal rozdělení financí od roku 2005, kde je patrno, že velkým spolkům byla přidělena největší suma peněz. Doporučuje posoudit každou žádost zvlášť a přihlédnout k potřebám spolků a opět určit komisi, která se bude výběrem zabývat. Neměnit grantový systém; STAROSTA – navrhuje příspěvek na registrovaného člena do 18 let zvýšit na 200 Kč (nyní 100 Kč) a zbytek rozdělit s přihlédnutím na práci s mládeží; OUPICKÁ – dotaz, jak se uvažuje o finanční spoluúčasti města a okrašlovacího spolku. Většina akcí okrašlovacího spolku se týká obnovy majetku města; FLÍGL – podle jeho názoru opravy majetku města nepatří do grantového řízení, granty mají podporovat spolky a nejsou určeny na rekonstrukci majetku města; STAROSTA – souhlasí, sdělil, že město materiál na tyto akce proplatí přímo, spolky mohou vložit svoji práci; FLÍGL – v podmínkách je stanoveno hledisko práce s mládeží, což je pro spolky, které nemají ve své členské základně mládež a nezabývají se sportem, diskriminační (baráčníci, chovatelé apod.). Dále nechal starosta vylosovat členy komise.
Usnesení č. 15: ZM vyhlašuje grantové řízení pro udělování podpory zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů pro rok 2012. Grantové žádosti je možno podávat do 30. 3. 2012.

Doplňují se Zásady města Mšena pro udělování podpory zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů takto: C/ Příspěvek na registrovaného člena do 18 let nárokový příspěvek 200 Kč na člena…, ostatní text se nemění. ZM schvaluje komisi pro posouzení grantových žádostí ve složení: Sv. Houserek, J. Rašovec, Ing. Martin Mach, Ing. Jaromír Flígl, Marie Štráchalová. Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno jednomyslně. Ve 21:40 hod. Ing. Jiří Fanta se omluvil a odešel.

Různé a informace
Okrašlovací spolek Mšeno podal žádost o souhlas s obnovou altánu v Debři (na skále nad loukou na začátku Debře). Spolek si vyžádal stanovisko CHKO, které je kladné. Od města požaduje dodat březovou kulatinu. OUPICKÁ – prohlásila, že nepožadují na městu žádné finanční prostředky, jen březovou kulatinu, všechno zajistí; MAKSIMOVÁ – upozornila, že se jedná o stavbu. Stavební úřad vydá na základě žádosti města jako vlastníka lesního pozemku, jejíž přílohou bude autorizovaný projekt a závazná stanoviska dotčených orgánů, územní rozhodnutí.
Usnesení č. 16: ZM souhlasí se záměrem Okrašlovacího spolku pro Mšeno a okolí na stavbu altánu v Debři na p. p. č. 1739/33 v k. ú. Mšeno. Hlasování: 12 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
FLÍGL – požádal MěÚ, aby zjistil bezpečnostní podmínky, které mají být stavbou a provozem altánu dodrženy; ŘÍHA – poděkoval zastupitelům za podporu v práci okrašlovacího spolku; STAROSTA – informoval, že fa Wildhorse Energy CZ má záměr provádět průzkumné vrty na těžbu uhlí (viz článek Voda v ohrožení v únorovém čísle MN). Obce, kterých se tyto průzkumy týkají, zasílají svá nesouhlasná stanoviska na MŽP. Občané mohou reagovat např. podpisem petice (externí odkaz) na webu města v sekci Zeptejte se. Další aktivity budou pravděpodobně následovat po vydání rozhodnutí ministerstva; ŠTRÁCHALOVÁ – vrátila se k územnímu plánu, konstatovala, že neslyšela dobře první návrh na hlasování, v tomto případě by byla pro.

Diskuse
JAKEŠ – požádal o informaci ohledně výsadby stromů v připravované rekonstrukci ulice Boleslavské. Zda došlo na základě veřejného jednání s obyvateli této ulice a na základě jejich dopisu ke změně; STAROSTA – ještě nepadlo definitivní stanovisko, jakými dřevinami bude ulice osázena.