Oltář v kostele sv. MartinaDrážní most v HlovciBezdězy z Vrátenské hory (foto: J.Trevisan)Městská pečeť

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM č.11 z 29.2.2012


Usnesení z veřejného zasedání č. 11
Zastupitelstva města Mšena
ze dne 29.02.2012

 1. ZM schvaluje kupní smlouvu na koupi části p. p. č. 511/9 v k. ú. Mšeno, geometrickým plánem č. 626-137/2011 nově zniklé p. p. č. 511/10 o výměře 93 m2 od paní Blahové trvale bytem v Praze za cenu 220,- Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
  Schváleno jednohlasně.
 2. ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej části p. p. č. 530/1 v k. ú. Sedlec u Mšena, část Hradsko, geometrickým plánem č. 164-152/2011 nově zniklé p. p. č. 530/7 o výměře 160 m2 panu Václavu Kočímu, trvale bytem ve Mšeně, části Hradsko za cenu 100,- Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
  Schváleno jednohlasně.
 3. ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej p. p. č. 3341/36 v k. ú. Mšeno, o výměře 2 m2  paní Krauskopfové, trvale bytem ve Mšeně za cenu 100,- Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
  Schváleno jednohlasně.
 4. ZM deklaruje záměr směnit nebo koupit tyto pozemky: KN p.č. 419, p.č. 412/2, p.č. 422/2, p.č. 3247, p.č. 457/2, p.č. 460 (i PK), p.č. 1613, p.č. 1588/5, p.č. 1669, p.č. 1569/2, p.č. 1814, PK p.č. 1617, p.č. 1618, p.č. 1628, p.č. 1599, p.č. 1600/2, p.č. 1722 všechny v k. ú. Mšeno, nyní ve vlastnictví LČR.
  Schváleno jednohlasně.
 5. ZM odkládá koupi částí p. p. č. 812/12, GP č. 644-85/2008 nově vzniklé p. p. č. 812/30 o výměře 489 m2 a p. p. č. 812/29 o výměře 265 m2 v k. ú. Mšeno od p. Lukáše Hanauera a pověřuje p. starostu jednáním o ceně.
  Schváleno.
 6. ZM schvaluje směnnou smlouvu na část p. p. č. 436/2 (PK) v k. ú. Mšeno, geometrickým plánem č. 675-499/2009 nově zniklou p. p. č. 436/22 o výměře 361 m2, která je ve vlastnictví Karla Zabilanského. Geometrickým plánem č. 699-950/2011 nově vznikla p. p. č. 436/24 o výměře 396 m2 a p. p. č. 439/18 o výměře 783 m2, které jsou také ve vlastnictví Karla Zabilanského. Město Mšeno smění tyto pozemky za nově vzniklou p. p. č. 432/8 dle GP č. 699-950/2011 o výměře 1540 m2za cenu 50,- Kč/m2. Náklady spojené se směnou hradí obě strany napůl.
  Schváleno jednohlasně.
 7. ZM projednalo a schvaluje Plán společných zařízení KPÚ v k.ú. Skramouš a zároveň  souhlasí, že pro realizaci společných zařízení (vodoteč P1, poldr SN4, C16, C3) budou k přístupu na tyto stavby využívány komunikace z intravilánu, které jsou ve vlastnictví města Mšena (na p. p. č. KN 336/1, 42/1, 335/1, 223/1, 226). Dále souhlasí, že v rámci stavby cesty C3, bude provedena rekonstrukce komunikace na p. p. č. KN 226, která umožňuje jediný přístup na C3 pro zemědělskou techniku od silnice III/27322. 
  Schváleno jednohlasně.
 8. ZM Mšena schvaluje rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu na rok 2012.
  ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13 rozpočtu na rok 2011 schválené radou města usnesením č. 6 ze schůze RM č. 28 ze dne 25.01.2012 na základě pověření  zastupitelstvem města z veřejného zasedání ze dne 13.12.2011.
  Schváleno jednohlasně.
 9. ZM projednalo a schvaluje Zprávu z veřejného setkání „Desatero problémů města Mšena 2011“.
  1. Činnost památkové péče
  Obsaženo v dokumentaci: Strategický plán rozvoje města Mšena.
  Navrhovaná opatření: jednání starosty s dotčenými orgány, Ministerstvem kultury ČR,
  případně zavést do rozpočtu příspěvek města na opravy domů v památkové zóně.
  Plánovaný termín vyřešení problému: trvalý úkol.    
  Rozpočtová připravenost: jednání – bez finanční náročnosti, příspěvek – zařadit do rozpočtu města.
  Zodpovědná osoba: starosta.
  2. Zvýšené exhalace z lokálních topenišť
  Obsaženo v dokumentaci: dokument rady města „Příspěvek města na modernizaci topného systému budov na území města Mšena“.
  Navrhovaná opatření: v rozpočtu města zaveden „Příspěvek města na modernizaci topného systému budov na území města Mšena“ – případně zvýšit rozpočtovanou částku, informovat občany o možnosti využít příspěvku poskytovaného městem.
  Plánovaný termín vyřešení problému: úkol průběžný, zvýšení příspěvku závisí na rozpočtu města.
  Rozpočtová připravenost: zařazeno do rozpočtu města.
  Zodpovědná osoba: pracovník životního prostředí.
  Metodický konzultant: starosta.
  3. Snížení zápachu ze skládky TKO
  Obsaženo v dokumentaci:                
  Navrhovaná opatření: důsledné kontroly dodržování provozního řádu přímo na místě na skládce TKO Mšeno.
  Plánovaný termín vyřešení problému: zahájení rekultivace v roce 2012.
  Rozpočtová připravenost: bez finanční náročnosti.
  Zodpovědná osoba: pracovník životního prostředí.
  Metodický konzultant: starosta.
  4. Revitalizace Boleslavské ulice
  Obsaženo v dokumentaci: projektová dokumentace, Strategický plán rozvoje města Mšena.
  Navrhovaná opatření: spolupracovat s krajem, informovat občany, kterých se revitalizace této ulice týká.
  Plánovaný termín vyřešení problému: r. 2012, 2013.
  Rozpočtová připravenost: rozpočet kraje, FRR města.
  Zodpovědná osoba: starosta.
  Metodický konzultant: odbor dopravy krajského úřadu.
  5. Obchvat města, zákaz průjezdu kamionů městem
  Obsaženo v dokumentaci: Strategický plán rozvoje města Mšena, Územní plán města Mšena.
  Navrhovaná opatření: jednání starosty s ústředními orgány veřejné správy, jednání starosty a zastupitelů s poslanci za volební obvod.
  Plánovaný  termín vyřešení problému: trvalý úkol.
  Rozpočtová připravenost: neurčeno – závisí na rozpočtech veřejné správy, na dotačních titulech.
  Zodpovědná osoba: starosta.
  Schváleno jednohlasně.
 10. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Mšena č. 1/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.
  Schváleno jednohlasně.
 11. ZM schvaluje Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace.
  Schváleno jednohlasně.
 12. ZM schvaluje přijetí dotace z Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace MPR a MPZ  ve výši 400,- tis. Kč a určuje její využití na dokončení opravy střechy a opravu vstupního schodiště na kostele sv. Martina ve Mšeně.
  Schváleno jednohlasně.
 13. ZM revokuje usnesení č. 6 z veřejného zasedání ZM ze dne 13.12.2011. ZM schvaluje zahájení přípravy projektu a podání žádosti o dotaci z ROP SČ na „Rekonstrukci místních komunikací ve Mšeně“ v rozsahu ulic Nádražní, Hlovecká, U školy a před školou, část Zahradní, Tyršova, Husova a Palackého.
  Schváleno jednohlasně.
 14. ZM schvaluje pozastavení členství města Mšena v DSO Sdružení obcí Kokořínska.
  Schváleno jednohlasně.
 15. ZM vyhlašuje grantové řízení pro udělování podpory zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím,zabývajícím se dobrovolnou činností občanů pro rok 2012. Grantové žádosti je možno podávat do 30.3.2012.
  Doplňují se Zásady města Mšena pro udělování podpory zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů takto:
  C/ Příspěvek na registrovaného člena do 18 let
  Nárokový příspěvek 200,- Kč na člena ….. ostatní text se nemění.
  ZM schvaluje komisi pro posouzení grantových žádostí ve složení : Sv. Houserek, J. Rašovec, Ing. Martin Mach, Ing. Jaromír Flígl, Marie Štráchalová.
  Schváleno jednohlasně.
 16. ZM souhlasí se záměrem Okrašlovacího spolku pro Mšeno a okolí na stavbu altánu v Debři na p. p. č. 1739/33 v k. ú. Mšeno.
  Schváleno jednohlasně.