pamětní deska - revitalizace centra, foto: Petra NejedláBezděz (foto: Zd. Bergl)Skalní kaplička v Boudecké rokliOlešno

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Nový bankomat už funguje


Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 13. 12. 2011

Přítomni: Ing. Martin Mach, Marie Štráchalová, Alena Oupická, Svatopluk Houserek, Jiří Guttenberg, Jan Rašovec, Václav Kočí, Mgr. Hana Nečasová, Ing. Jiří Fanta. Omluveni:  Ing. Jaromír Flígl, Jan Zabilanský, Jana Švecová, Mgr. Jiřina Trunková – přijde později, Milan Koloc – přijde později. Neomluven: Jan Martínek. Určení ověřovatelů: Václav Kočí, Alena Oupická. Určení zapisovatele: Milena Dvorščíková. Návrh programu zasedání byl jednomyslně schválen.

Nemovitosti
Usnesení č. 1: ZM schvaluje směnnou smlouvu na část pozemku p. č. 122, a to oddělovacím geometrickým plánem č. 729-869/2010 nově vzniklé p. p. č. 122/4 o výměře 11 m2 v k. ú. Mšeno, která je ve vlastnictví města Mšena, za část st. p. č. 200, a to stejným GP nově vzniklé p. p. č. 3496 o výměře 2 m2 a nově vzniklé p. p. č. 3499 o výměře 3 m2, obě v k. ú. Mšeno, které jsou ve vlastnictví manželů Kejhových, trvale bytem ve Mšeně. Rozdíl v ceně pozemku zaplatí manželé Kejhovi městu ve výši 100 Kč/m2. Náklady spojené se směnnou smlouvou budou hradit účastníci směnné smlouvy každý polovinou. Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0, schváleno jednomyslně.

Směna pozemků s p. Karlem Zabilanským, který nesouhlasil s navrhovaným tvarem směňovaných pozemků. Vzhledem k tomu, že se podařilo odkoupit v této lokalitě pozemek, bude připraven nový geometrický plán, který bude podkladem směnné smlouvy. Usnesení č. 2: ZM revokuje usnesení č. 7 ze dne 22. 3. 2010 a č. 6 ze dne 24. 5. 2010 a schvaluje směnu části p. p. č. 432/4 a části p. p. č. 432/1, obě v k. ú. Mšeno, které jsou ve vlastnictví města Mšena, za část p. p. č. 436/2 PK a 436/2 KN, obě v k. ú. Mšeno, které jsou ve vlastnictví p. K. Zabilanského. Hlasování: 9 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Rozpočtové úpravy rozpočtu na r. 2011
Usnesení č. 3: ZM schvaluje 12. rozpočtovou úpravu rozpočtu města na rok 2011. ZM pověřuje radu města k provedení a schválení případných rozpočtových opatření v oblasti příjmů a výdajů, které by se týkaly rozpočtu roku 2011 a nastaly v době od 14. 12. 2011 do 31. 12. 2011, podle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a k předložení těchto schválených rozpočtových opatření na první veřejné zasedání ZM v roce 2012. Hlasování: 9 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

 

Rozpočet na rok 2012
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na zákonem stanovenou dobu. Nebylo k němu připomínek.
Rada města navržený rozpočet projednala a doporučuje zastupitelstvu jej takto předložený schválit. Pan Guttenberg jako předseda finančního výboru oznámil, že finanční výbor navržený rozpočet na rok 2012 projednal a doporučuje jej schválit. Usnesení č. 4: ZM schvaluje rozpočet města Mšena na rok 2012. Hlasování: 10 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Rozpočet Sdružení obcí Kokořínska
Pan starosta odůvodnil návrh alternativního rozpočtu SOK. Toto sdružení obcí, jehož je město Mšeno členem již mnoho let, bylo založeno v době, kdy obce samostatně nemohly žádat o dotace. Z těchto dotací byla mimo jiné postavena rozhledna na Vrátenské hoře, zajišťována dopravní obslužnost, zřízena obecní policie, zajišťována údržba veřejného osvětlení, poskytována turistická informační služba a další. Aktivity sdružení se postupně snižovaly a naopak výdaje, hlavně na odměny, se zvyšovaly. Nejsou dotaženy smlouvy s operátory, kteří mají umístěny vysílače na rozhledně apod. Na nejbližší valné hromadě by měl být prosazen odpovědnější přístup k hospodaření a celkové činnosti tohoto sdružení. Usnesení č. 5: ZM schvaluje návrh rozpočtu Sdružení obcí Kokořínska na rok 2012 předložený městem Mšenem. Hlasování: 11 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Rozvojové projekty
Pan starosta informoval o ukončených projektech a o fázi rozpracovaných akcí. Např. park před základní školou, kde budou dokončeny práce na jaře 2012, nákup automobilu pro JSDH – je již zaregistrován v integrovaném záchranném systému, veřejné osvětlení na Hradsku – bude provedeno v roce 2012 současně s akcí ČEZu. Revitalizace náměstí a Masarykovy ulice jako největší akce probíhá s menším zpožděním z důvodu archeologických prací, které také způsobily vyšší náklady na stavbu. Bude žádáno o prodloužení dostavby a Středočeský kraj žádáme o spolufinancování archeologického průzkumu vzhledem k vlastnictví průtahu, na kterém probíhala cca polovina archeologického průzkumu. V lednu 2012 by měl být umožněn průjezd městem v rámci zkušebního provozu. Očekáváme povolení MěÚ Mělník.

Další dokončenou stavbou bude obnova cesty Boudeckou roklí, kde je požádáno o odložení termínu žádosti o platbu dotace o 3 měsíce (práce zdrženy rekonstrukcí mostku přes Pšovku). Nyní je ve zkušebním provozu a pouze pro pěší. Cesta byla slavnostně otevřena v neděli 18. 12. 2011 adventní sportovní akcí „Běh Boudeckou roklí“.

Dalším projektem, který v současné době probíhá, jsou komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Skramouš. Jsou rozděleny do dvou částí. Nyní se pracuje na plánu společných zařízení – cesty a odvodnění území. Druhou etapou budou směny a scelování pozemků jednotlivých vlastníků. Tato akce je financována ze státního rozpočtu a prostředků EU.

Pan starosta doporučuje stanovit rozvojové priority na další 2 roky, do kterých by se začlenily mj. názory vyplývající z veřejného fóra. S tím se bude zastupitelstvo zabývat začátkem příštího roku, v rámci aktualizace Akčního plánu rozvoje města.

Pan starosta navrhuje jednat o opravách a rekonstrukcích místních komunikací. Je to jedna z posledních výzev z ROP SČ. Komunikace by měly navazovat na státní průjezdné silnice a musí vést k významným veřejným zařízením. Po diskusi byly navrženy ulice Husova, Palackého, Žižkova, Jezerní a Tyršova. Usnesení č. 6: ZM schvaluje zahájení přípravy projektu „Rekonstrukce místních komunikací ve Mšeně“ v rozsahu ulic Husova, Palackého, Žižkova, Jezerní a Tyršova. Žádost o dotaci bude podána do ROP SČ v r. 2012. Hlasování: 11 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Žádosti o krajské dotace
Usnesení č. 7: ZM schvaluje podání níže uvedených žádostí na Středočeský kraj o dotace a zároveň schvaluje spoluúčast města (vlastní prostředky):
Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství – Zalesnění části pozemku černé skládky; Středočeský Fond kultury a obnovy památek – Rekonstrukce oplocení areálu Městských lázní Mšeno; Středočeský Fond rozvoje obcí a měst – Oprava místní komunikace Na Skaličkách ve Mšeně; Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence – Atletické závody školní mládeže o putovní pohár Máchova kraje pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií; Středočeský Fond cestovního ruchu a podpory podnikání – Cyklobusy Máchovým krajem – Kokořínsko. Spoluúčast města bude u všech uvedených projektů ve výši 10 %. Hlasování: 11 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Různé
Dodatek ke zřizovací listině ZUŠ Mšeno
V návrhu dodatku č. 3 Zřizovací listiny Základní umělecké školy Mšeno je uvedeno, že škola může pronajímat prostory k ubytování. Vzhledem k tomu, že hygienické zařízení není pro tyto služby vyhovující, tato služba zatím nemůže být poskytována. V návrhu tedy zůstane jen pronájem právnickým a fyzickým osobám, kurzy a školení související s výchovně vzdělávací činností. Usnesení č. 8: ZM schvaluje dodatek č. 3 ke zřizovací listině ZUŠ Mšeno, příspěvkové organizace. Hlasování: 11 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Členství města Mšena v OS Vyhlídky
Mšeno je členem občanského sdružení Vyhlídky od založení této místní akční skupiny. Město vstupovalo do tohoto sdružení jako samostatná obec, nyní je ale považováno podle výkladu stanov vedením sdružení ne jako samostatný člen, ale jako součást Sdružení obcí Kokořínska, jehož je město také členem. Pan starosta navrhuje deklarovat členství města v MAS Vyhlídky jako samostatného člena usnesením zastupitelstva. Usnesení č. 9: ZM schvaluje členství města Mšena v občanském sdružení Vyhlídky jako samostatného člena. Hlasování: 11 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Dar starostovi města
Zastupitelka paní Oupická navrhla poskytnout starostovi města finanční dar v hodnotě jeho měsíční odměny. Pan starosta předal řízení veřejného zasedání zastupitelstva panu místostarostovi z důvodu střetu zájmů a vzdálil se ze zasedacího sálu. Usnesení č. 10: ZM schvaluje finanční dar města p. starostovi ve výši jeho jednoho měsíčního platu. Hlasování: 10 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Účast zastupitelů na veřejných zasedáních zastupitelstva města
Pan starosta upozornil všechny zastupitele na povinnost se řádně a včas písemně omluvit z účasti na veřejném zasedání, příp. telefonicky jemu nebo paní tajemnici. Usnesení č. 11:
ZM pověřuje p. starostu jednáním se zástupci KDU-ČSL o účasti člena zastupitelstva města Mšena p. Martínka, který byl zvolen za tuto volební stranu, na veřejných zasedáních zastupitelstva města. Hlasování: 11 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Informace a diskuse
Paní Oupická poděkovala za dárky určené dětem z DD Deštná ze „Stromu splněných přání“ a pozvala občany na předvánoční setkání a předání dárků dne 14.12.2011 v 17:00 hodin na dvoře restaurace na Romanově.

Pan starosta informoval občany o svých krocích ve věci petice na zrušení památkové zóny. Zaslal dopis paní náměstkyni ministra kultury a na vědomí jej zaslal řediteli Národního památkového ústavu. Hovořil s tajemníkem MěÚ Mělník, jako nejvyšším nadřízeným úředníků MěÚ Mělník. Nyní očekává reakce na své iniciativy.

Paní Pařenicová poděkovala panu starostovi a domnívá se, že by bylo vhodné osobní jednání zástupců města a příp. občanů se zástupci Národního památkového ústavu.

P. starosta – ve svém výše uvedeném dopise požaduje osobní jednání.

Dotaz p. Hrdličky, zda se počítá s finančními kompenzacemi pro občany v památkové zóně.

Pan starosta odpověděl, že se s tímto v současnosti nepočítá, ale fond může být zřízen. Informoval o dotacích, které město na základě podání žádosti dostává z Ministerstva kultury. Tato dotace je určena pouze na památkově chráněné objekty v památkové zóně. Z těchto finančních prostředků se nemohou financovat opravy všech objektů v památkové zóně, ale jen těch, které jsou prohlášeny za památku. Financujeme z této částky např. rekonstrukci koupaliště nebo kostela, dotace nemůže být příjmem případného fondu na opravy objektů v památkové zóně.

Paní Prieložná navrhla přemístění městského muzea do důstojnějších a přístupnějších prostor, než je tomu nyní – např. do domu čp. 31 na nám. Míru. Pan starosta odpověděl, že o využití prostor v tomto domě se bude ještě jednat počátkem nového roku, v závislosti na výsledku podané dotační žádosti Je několik alternativ.

Pan starosta informoval o umístění města na třetím místě ve skupině obcí od 500 do 2000 obyvatel v soutěži Středočeského kraj „My třídíme nejlépe“. Za umístění byl přislíben bonus ve formě dodání několika kompostérů pro domácnosti.

Dále p. starosta informoval o zprovoznění bankomatu ČSOB, který by měl být instalován na budově pošty dne 22. 12. 2011 a provoz by měl být spuštěn dne 29. 12. 2011.

Paní Štráchalová se zeptala na internetové pokrytí ve Skramouši. Pan starosta odpověděl, že vysílač, který bude umístěn na budově základní školy do konce roku, bude zajišťovat i Skramouš.

Na závěr veřejného zasedání pan starosta popřál všem občanům krásné Vánoce a vše nejlepší v novém roce.