Hra světelObří hlava a žábaVojtěchovVýstava prací žáků ZUŠ na radnici

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Novoroční bilance


Vážení občané,

dovolte, abych shrnul některé události z konce minulého a přelomu nového roku a stručně naznačil, co město čeká v nejbližších měsících.

Těsně před Vánoci se podařilo zprůjezdnit průtah náměstím a 12. ledna byl předán oficiálně do předčasného užívání. Otevřen již zůstane trvale, je ale možné očekávat krátké lokální uzávěry části jízdních pruhů při případných opravách. Žádám všechny motoristy, aby respektovali plné otevření této vozovky II. třídy, nestáli svými vozy v jízdních pruzích a také přestali jezdit Klůčkem, a dodržovali tak dopravní předpisy a značení. Blokováním části profilu vozovky průtahu odstavenými vozidly dochází k omezování ostatních řidičů, snížení bezpečnosti a plynulosti dopravy a komplikacím při zimní údržbě. Je to bezohledné.

Další části komunikací zatím nebyly uznány dostatečně dokončené k předčasnému užívání (např. Jatecká), otevřou se tedy až zjara. Během zimy bude firma připravovat (pokud počasí dovolí) různé dílčí konstrukce (základy pro pomník, lavičky aj., výsadbové jámy atd.) v režimu omezené stavby.

Nový bankomat v provozuNa přelomu roků se dále podařilo po mnoha letech snah nainstalovat a zprovoznit bankomat (foto vpravo). Je to úspěšné završení snah několika městských zastupitelstev a také velké štěstí, obzvláště v dnešní době nejistoty a omezených investic (nejen) v bankovním sektoru. Město přispělo na instalaci přístroje několik desítek tisíc korun, sjednalo symbolický nájem prostor a nebude dotovat jeho provoz. Úspěšné setrvání bankomatu ve městě tak bude zejména závislé na počtu výběrů. Rád bych vás proto požádal, zda nezvážíte založení účtu a pořízení karty u bankovního ústavu, jemuž stroj patří, nebo abyste alespoň občas vybrali hotovost z jiné karty ve Mšeně, aby se bankomat ve městě udržel. Jsem si jist, že jeho existence potěší mnoho návštěvníků a obyvatel našeho města a že přinese zvýšené tržby a prosperitu místním obchodníkům. Vkročili jsme do 21. století!

Ocenění v soutěži "My třídíme nejlépe"V závěru minulého roku jsme obsadili pěkné třetí místo v krajské soutěži „My třídíme nejlépe“ v kategorii obcí 500–2000 obyvatel. Zástupkyně města Mgr. Jiřina Trunková převzala na slavnostním vyhlášení pro město věcný dar (umělecký předmět), diplom a šek na 20 tisíc korun (foto nahoře). Jako další výsledek tohoto úspěchu očekáváme v tomto roce přidělení kompostérů pro domácnosti k zapůjčení zdarma. Neusněme však na vavřínech a třiďme více a lépe, neboť příjmy z takto získaných surovin pomáhají zásadním způsobem držet v rovnováze ekonomickou bilanci odpadového systému města, a nemusíme proto zatím zdražovat (již 5 let), ač se mění DPH, působí inflace a ceny paliv dlouhodobě strmě rostou. Rozvoj odpadového systému jsme na podzim minulého roku podpořili doplněním některých stanovišť o další kontejnery a v tomto roce doufáme v instalaci dvou nových na drobný elektroodpad z domácností. Trvalé rezervy máme ve sběru skla, zkusme se na to společně zaměřit.

V lednu každého roku probíhá na radnici uzavírání loňských akcí a účetnictví, ale také příprava nových projektů a grantových žádostí. Kromě projektů, na kterých se pracuje už dlouho a jsou v různé fázi přípravy (zateplení ZŠ a dešťová kanalizace, rekonstrukce Boleslavské, zateplení a přestavba ZUŠ a čp. 31, projekční příprava a projednávání s úřady kanalizací do Sedlce a oblasti u Nádražní ulice, výměna oken v bytových domech, rekonstrukce ulice Na Skaličkách aj.), se rodí nové. Je to například studie rekonstrukce Mělnické ulice. Uvítáme v této fázi jakékoli náměty či představy o tom, jak by tento prostor měl být v budoucnu nově upraven (od Masarykovy po Zahradní), či kopie dobových fotografií. Právě nyní je vhodná chvíle se vyjádřit a zapojit do procesu zrodu možné nové podoby ulice, dříve též Václavského náměstí. Předpokládám, že koncem ledna či začátkem února bude svolána na toto téma veřejná debata. Dále byly zahájeny práce na projektu rekonstrukce několika místních komunikací ve městě, které splňují podmínky grantu ROPu Střední Čechy (tj. zejména musí ústit na krajskou silnici a vést k objektům veřejného zájmu). Seznam ulic se ještě mění, tak jak je konzultován s různými orgány, brzy se však ustálí a začne svižné projektování a příprava grantové žádosti, neboť očekáváme její podání do konce února. Případná realizace by připadla na roky 2013-14.

Další důležitou věcí v běhu jsou Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Skramouš. V podobném časovém rozpětí jako u studie bude představen veřejnosti a předložen zastupitelstvu města první zásadní výstup z tohoto procesu, a to „Plán společných zařízení“ (tj. síť komunikací, opatření proti erozi a zátopám, biocentra a koridory apod.) včetně navržených priorit budoucí realizace těchto zařízení.

V podobném termínu (leden/únor) se dá očekávat první veřejné jednání o Návrhu zadání územního plánu města Mšena po obdržení stanovisek dotčených orgánů, který bude poté předložen ke schválení zastupitelstvu. Tento orgán města čeká také stanovení priorit na nejbližší roky ze Strategického plánu rozvoje města Mšena, při zohlednění výstupů z podzimního Fóra zdravého města a následné ankety, to vše po odečtu dosavadního plnění plánu za poslední rok.

Jak je vidět, je toho před námi hodně a zajímavého, doufám tedy v početnou účast občanů a konstruktivní diskusi na následujících setkáních a zasedání. Mnoho sil a stálé zdraví v novém roce přeje

Martin Mach, starosta