Sedlecpamětní deska - revitalizace centra, foto: Petra NejedláPamětní deska dr.J.Píče na radniciVojtěchov

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM č.9 z 09.11.2011


Usnesení z veřejného zasedání č. 9
Zastupitelstva města Mšena
ze dne 09.11.2011

 1. ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej p. p. č. 3341/35 v k. ú. Mšeno o výměře 33 m2 Věře Šindelářové, trvale bytem ve Mšeně, za cenu 100,-- Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
 1. ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej p. p. č. 3341/37 o výměře 14 m2 Janu a Ondřeji Kozlíkovým, trvale bytem v Praze 10, za cenu 100,-- Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
 1. ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej p. p. č. 3341/34 o výměře 20 m2 Anně Povrzenicové, trvale bytem ve Mšeně, za cenu 100,--/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
 1. ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej p. p. č. 3341/32 o výměře 8 m2 manželům Vidmanovým, trvale bytem ve Mšeně, za cenu 100,--/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
 1. ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej p. p. č. 372/39 o výměře 97 m2 v k. ú. Mšeno Ondřeji Šledrovi, trvale bytem ve Mšeně, za cenu 100,-- Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
 1. ZM schvaluje kupní smlouvu na koupi p. p. č. 432/1 v k. ú. Mšeno o výměře 652 m2 od Jaroslavy Kovacsové, trvale bytem v Bezně, za cenu 100,--/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující město Mšeno.
 1. ZM schvaluje směnu části pozemku p. č. 122, a to oddělovacím geometrickým plánem č. 729-869/2010 nově vzniklé p. p. č. 122/4 o výměře 11 m2 v k. ú. Mšeno, která je ve vlastnictví města Mšena, za část st. p. č. 200, a to stejným GP nově vzniklé p. p. č. 3496 o výměře 2 m2 a nově vzniklé p. p. č. 3499 o výměře 3 m2 obě v k. ú. Mšeno, které jsou ve vlastnictví manželů Kejhových, trvale bytem ve Mšeně.
 1. ZM schvaluje rozpočtovou úpravu č. 11 rozpočtu města Mšena na rok 2011.
 1. ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů č. 915/DOP/2011 uzavřené mezi městem Mšenem a Středočeským krajem na akci „II/259 Mšeno, rekonstrukce“ v rozsahu projektu „Revitalizace městského jádra ve Mšeně“, v rámci druhé etapy v rozsahu projektu „II/259 Mšeno, průtah“.
 1. ZM schvaluje smlouvu č. 10072653 o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci Operačního programu ŽP na dotaci na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ Mšeno“ ve výši 242 949,90 Kč (celková částka dotace bude činit maximálně 4 130 148,30 Kč).
 1. ZM schvaluje změnu v projektu revitalizace náměstí - vypuštění autobusové čekárny z projektu.
 1. ZM projednalo petici občanů s názvem „Petice za zrušení Městské památkové zóny“ a pověřuje starostu města jednáním na Ministerstvu kultury, odboru památkové péče a na NPÚ o následném postupu a možnostech v této záležitosti a zjištěním metodiky k péči o MPZ. Ukládá starostovi města požadovat vydání právního předpisu, který by upravoval výkon památkové péče v MPZ.
 1. ZM pověřuje starostu města Ing. M.Macha zastupováním města Mšena na valných hromadách společnosti Vodárny Kladno Mělník, a.s. a společnosti Kokořínský SOK s.r.o., které se budou konat ve volebním období 2010 -14.
 1. ZM bere na vědomí odstoupení pí I.Dohnalíkové z dozorčí rady společnosti Kokořínský SOK s.r.o. a nominuje na její místo p. Jaromíra Flígla. Zároveň ZM nominuje na post jednatele v této společnosti p. Svatopluka Houserka.
 1. ZM odkládá žádost Sportovního klubu Mšeno o bezúročnou půjčku na koupi pozemků na sportovním stadionu Mšeno do příštího veřejného zasedání zastupitelstva města.