Bezdězy z Vrátenské hory (foto: J.Trevisan)VojtěchovObří hlava a žábaOsvětlení nám. Míru

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Na Klůčku bude semafor


Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena dne 10. 10. 2011

Přítomni: Ing. Martin Mach, Mgr. Hana Nečasová, Marie Štráchalová, Milan Koloc, Alena Oupická, Svatopluk Houserek, Jiří Guttenberg, Ing. Jaromír Flígl, Jan Rašovec, Václav Kočí, Jan Zabilanský. Omluveni: Jana Švecová, Ing. Jiří Fanta, Jan Martínek, Marie Štráchalová – přijde později. Určení ověřovatelů: Houserek, Jiří Guttenberg. Zapisovatelka: Vendula Šestáková. Navržený program byl jednomyslně schválen.

Nemovitosti (koupě, směny, prodeje)
Zastupitelé projednali prodeje částí pozemků ve Mšeně a na Hradsku – toto bylo již projednáváno, záměr byl zveřejněný na úřední desce a nyní se jedná o prodeje konkrétním zájemcům, resp. uživatelům.

a) Prodej části pozemku manželům Havlíčkovým. Usnesení č. 1: ZM schvaluje prodej části p. p. č. 372/3 v k. ú. Mšeno, geometrickým plánem č. 738-466/2011 nově vzniklé p. p. č. 372/41 o výměře 97 m2 v k. ú. Mšeno manželům Havlíčkovým, trvale bytem ve Mšeně, za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželo se 0 – schváleno jednomyslně.

b) Prodej pozemku p. Drahomíře Kováčové. Usnesení č. 2: ZM schvaluje prodej části p. p. č. 372/3 v k. ú. Mšeno, geometrickým plánem č. 738-466/2011 nově vzniklé p. p. č. 372/40 o výměře 76 m2 v k. ú. Mšeno pí Drahomíře Kováčové, trvale bytem ve Mšeně, za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Hlasování: 11 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

c) Prodej pozemku Barboře a Jindřichu Hulínovým – Mihalcovým. Usnesení č. 3: ZM schvaluje prodej části p. p. č. 372/3 v k. ú. Mšeno, geometrickým plánem č. 738-466/2011 nově vzniklé p. p. č. 372/38 o výměře 150 m2 v k. ú. Mšeno Barboře a Jindřichu Hulínovým - Mihalcovým, trvale bytem ve Mšeně, za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Hlasování: 11 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

d) Prodej pozemku p. Stanislavě Vajnerové. Usnesení č. 4: ZM schvaluje prodej části p. p. č. 530/1 v k. ú. Sedlec u Mšena, část Hradsko, geometrickým plánem č. 159-467b/2011 nově vzniklé p. p. č. 530/5 o výměře 5 m2 a 530/6 o výměře 41 m2 paní Stanislavě Vajnerové, trvale bytem Mělník, za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Hlasování: 11 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

e) Prodej pozemku p. Evě Zapletalové. Usnesení č. 5: ZM schvaluje prodej části p. p. č. 530/1 v k. ú. Sedlec u Mšena, část Hradsko, geometrickým plánem č. 159-467a/2011 nově vzniklé p. p. č. 530/4 o výměře 63 m2 paní Evě Zapletalové, trvale bytem Praha 3, za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Hlasování: 11 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

f) ) Prodej pozemku p. Václavu Kočímu. Člen zastupitelstva pan Kočí oznámil střet zájmů a nebude hlasovat. Usnesení č. 6: ZM schvaluje prodej části p. p. č. 530/1 v k. ú. Sedlec u Mšena, část Hradsko, geometrickým plánem č. 153-21/2011 nově vzniklé p. p. č. 530/3 o výměře 160 m2 panu Václavu Kočímu, trvale bytem ve Mšeně, části Hradsko, za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Hlasování: 10 – 0 – 1, schváleno.

Rozpočtové úpravy
Starosta seznámil přítomné položku po položce s důvody rozpočtové úpravy č. 8, 9, 10 rozpočtu města na rok 2011. Usnesení č. 7: ZM schvaluje rozpočtové úpravy č. 8, 9 a 10 rozpočtu města na rok 2011. Hlasování: 11 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Žádosti
Žádost Plochodrážního klubu Mšeno o mimořádnou dotaci ve výši 100 tis. Kč.
Pan starosta přečetl žádost plochodrážního klubu o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 100 tis. Kč a poukázal na výsledky, kterých tento klub dosáhl v letošním roce.  Dále seznámil přítomné s tím, že plochodrážnímu klubu zajistil sponzora, který klubu přispěl částkou 50 tis. Kč. Vzhledem k přispění sponzora navrhuje poskytnout mimořádnou dotaci ve výši 50 tis. Kč. Otevírá rozpravu o výši příspěvku; KOČÍ –  navrhuje poskytnutí dotace ve výši 100 tis. Kč. Návrh usnesení: ZM schvaluje žádost o mimořádnou dotaci ve výši 100 tis. Kč Plochodrážnímu klubu Mšeno. Hlasování: pro 1 (Kočí), proti 4 (Nečasová, Trunková, Oupická, Guttenberg), zdrželo se 6 (Zabilanský, Koloc, Mach, Houserek, Flígl, Rašovec).
Usnesení č. 8: ZM schvaluje žádost o mimořádnou dotaci ve výši 50 tis. Kč Plochodrážnímu klubu Mšeno. Hlasování: 10 – 0 – 1 (Kočí), schváleno. Pan starosta navrhuje přepracování pravidel pro grantová řízení pro místní spolky z důvodu nárůstu žádostí o mimořádné dotace.

Zpráva finančního a kontrolního výboru
Pan Guttenberg, předseda FV, podal zprávu o průběhu a výsledku kontroly zaměřené na hospodaření a zadávání veřejných zakázek města, kterou provedl finanční výbor. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu finančního výboru.

Pan Novák (člen KV) podal zprávu o průběhu a výsledku kontroly zaměřené na kontrolu plnění usnesení zastupitelstva, rady, kontrolu knih jízd vozů města a smluv podnikatelů na tříděný odpad. Dále seznámil přítomné zastupitele s požadavkem k provedení kontroly knih jízd v Domově seniorů Mšeno. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. Starosta konstatoval, že k provedení kontroly v DSM je třeba pověření od zastupitelstva. Usnesení č. 9: ZM pověřuje kontrolní výbor kontrolou zaměřenou na provoz automobilů Domova seniorů Mšeno. Hlasování: 11 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Rozvojové projekty
Starosta informoval přítomné o postupu prací v rámci revitalizace centra města. V současné době došlo k ukončení archeologického průzkumu, tento týden dojde k položení kanalizace, úprava pláně atd.. V ulici Masarykově dojde k opravě chodníků po obou stranách. Veškeré práce budou koordinovány tak, aby bylo umožněno před začátkem zimní údržby silnic  zprůjezdnění nám. Míru. Po kladném vyjádření odboru dopravy MěÚ Mělník bude umístěn v ulici Na Klůčku semafor, díky kterému bude možné využití této trasy jako objížďky pro osobní automobily. V současné době je ulice Na Klůčku využívána pouze pro autobusovou přepravu dětí do základní školy.

Paní Jakešová vznesla dotaz na postup revitalizace v Boleslavské ulici. Je vlastnicí domu v této ulici. V rámci úprav této ulice je plánována po levé straně směrem ze Mšena výsadba zeleně. S touto výsadbou však paní Jakešová nesouhlasí, dojde k zastínění domu. Navrhuje místo výsadby stromů umístit osázené květináče. Dále se dotazuje, zda dojde k vybudování chodníku ke stadionu v rámci úprav Boleslavské ulice.

Na tento dotaz starosta podává vysvětlení k úpravě Boleslavské ulice. Projekt bude zveřejněn v Mšenských novinách. Na podzim tohoto roku proběhne výběrové řízení na dodavatele prací, výběrové řízení zajišťuje Středočeský kraj, který je vlastníkem komunikace. Město se bude podílet na investiční akci úpravou chodníků, veřejného osvětlení a výsadbou zeleně. Faktické zahájení prací je plánováno na červen 2012. Inženýrské sítě budou a jsou umístěny na pravé straně, z toho důvodu je možná výsadba stromů na straně levé. V této ulici dojde k výsadbě kultivarů, tedy stromů, jejichž vzrůst a vzhled je uzpůsoben požadavkům pro městskou výsadbu.

Na  vysvětlení podané starostou reaguje pan Flígl. Chápe obavy občanů ohledně výsadby stromů a navrhuje osobní jednání s každým občanem z Boleslavské ulice. Informuje občany o konání veřejného setkání, které se uskuteční dne 19.10. a na kterém je možné uplatnit požadavky na zlepšení života ve městě. Starosta konstatuje, že výsledky tohoto setkání budou jistě podnětem pro další rozvoj města. (V 19:13 h přichází paní Štráchalová.)

Starosta dále informuje občany o:
- ukončení investiční akce výstavba multifunkčního sportovního hřiště za základní školou. Po provedené kontrole poskytovatelem dotace došlo k proplacení nákladů na výstavbu v plné výši přiznané dotace.

- snížení energetické náročnosti MŠ Mšeno. Práce ukončeny, stavba je zkolaudována, probíhá zkouška topného systému. Po říjnové kontrole ze strany poskytovatele dotace bude podána žádost o proplacení nákladů.

- rekonstrukci lesní cesty Boudeckou roklí. Práce budou brzy ukončeny, velká pozornost byla věnována odvodnění. Po ukončení prací bude cesta rok uzavřena, musí dojít k jejímu vyzrání. Tento týden jsou zahájeny práce na opravě mostku. 

- kanalizaci v Sedlci, rozšíření veřejného osvětlení ke stadionu a veřejném osvětlení na Hradsku.

- rekonstrukci komunikace Na Skaličkách. Stavební řízení na rekonstrukci této komunikace vedl MěÚ Mělník. Z důvodu připomínek občanů došlo k časovému prodlení při vydání stavebního povolení, což mělo za následek i posunutí termínu zahájení prací. V nejbližší době tedy dojde k zahájení archeologického průzkumu. Po ukončení průzkumu budou zahájeny stavební práce tak, aby byl zajištěn plynulý provoz v této ulici. Starosta žádá o dodatečné schválení financování „Rekonstrukce komunikace Na Skaličkách“  včetně veřejného osvětlení z Fondu rozvoje a rezerv. Usnesení č. 10: ZM schvaluje financování akce „Rekonstrukce komunikace Na Skaličkách“ včetně veřejného osvětlení z Fondu rozvoje a rezerv. Hlasování: 11 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Různé a informace
Starosta převzal od pana Hrdličky petici za zrušení Městské památkové zóny Mšeno (dále jen „MPZ Mšeno“). Důvodem předložení petice je dle názoru petentů omezování práv majitelů nemovitostí v MPZ Mšeno ze strany MěÚ Mělník, odboru školství a kultury, oddělení památkové péče a Národního památkového ústavu. Občané si stěžují na arogantní přístup úřednic, pod které spadá agenda vyřizování žádostí občanů o vydání závazného stanoviska k úpravám nemovitostí pro Mšeno. Jejich požadavky na provedení oprav a rekonstrukce budov v MPZ Mšeno jsou finančně velmi nákladné a často neslučitelné s představou majitele nemovitosti. Bez jakéhokoliv právního podkladu rozhodují o barvě fasády nemovitosti. Dohoda o kompromisu není možná. 

Na petici bude odpovězeno na příštím zasedání. Starosta nabízí občanům pomoc při vyjednávání s těmito úřednicemi, neboť město má také většinu objektů v MPZ Mšeno a často s nimi jedná. Stížnosti na chování úřednic se neustále množí, proto pan Flígl navrhuje vstoupit v jednání s nadřízenými těchto úřednic. Navrhuje schůzku se starostou města Mělníka. Starosta souhlasí a chystá jednání s vedoucí oddělení památkové péče odboru školství a kultury MěÚ Mělník.

Paní Oupická vznáší požadavek na:
- otevření zvoničky v Mělnické ulici jako autobusové čekárny,
- obnovu uhynulých stromů ve Františkově aleji,
- provádění kontrol v podnicích s hracími automaty, které bude zaměřeno na příjemce dávek hmotné nouze.

Pan Flígl žádá o vyčíslení veškerých nákladů na založení a údržbu Františkovy aleje.

Pan Vyhlas vznáší požadavek na vyčistění svodnic v Sedlci.