SedlecVěž kostela sv. MartinaVečerní kašnaKostel sv. Martina - Masarykova ulice

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Startuje revitalizace


Poznámky z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne dne 23. 5. 2011

Přítomni: M. Mach, H. Nečasová, J. Trunková, M. Štráchalová, J. Švecová, A. Oupická, Sv. Houserek, M. Koloc, J. Guttenberg, J. Rašovec, V. Kočí, J. Zabilanský, J. Fanta, J. Flígl. Nepřítomen a neomluven: Jan Martínek. Ověřovatelé zápisu: Štráchalová, Švecová. Zapisovatelka: I. Krúpová.

Nemovitosti (prodeje, koupě, směny)
Část pozemku Na Klůčku – část komunikace, kde je uložena sdružená kanalizační přípojka. Usnesení: ZM schvaluje prodej části p. p. č. 372/3 v k. ú. Mšeno. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, schváleno jednomyslně.
Prodej částí pozemku (komunikace) na Hradsku. Usnesení: ZM schvaluje prodej částí p. p. č. 530/1 v k. ú. Sedlec u Mšena. Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
Starosta přednesl návrh na koupi pozemku na nádraží od Českých drah, a. s. Budoucí využití pozemku: parčík, výstavba parkoviště, plocha vhodná na deponie (větve, materiál ze staveb); HOUSEREK – prostor by mohl sloužit jako odstavné stání pro autobusy. Usnesení: ZM schvaluje koupi části p. p. č. 3441, st. p. č. 406 a st. p. č. 435, geometrickým oddělovacím plánem č. 704-8/2010 ze dne 1. 10. 2010 nově vzniklé p. p. č. 3441/4 o výměře 6618 m2 v k. ú. Mšeno (st. p. č. 406 a st. p. č. 435 uvedeným geometrickým plánem zanikají) za cenu 635.000 Kč. Tato finanční částka bude zaplacena z FRR města Mšena. Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Rozvojové projekty (revitalizace centra města a jiné)
Revitalizace městského jádra – byla doručena námitka proti rozhodnutí o přidělení zakázky vybranému uchazeči, následně rozhodnutí o námitkách uchazeči odesláno – p. starosta námitkám nevyhověl. Do včerejší půlnoci mohla firma podat odvolání, podání nebylo doručeno.
V úterý 24. 5.2011 bude podepsána smlouva o dílo a v nejbližších dnech proběhne předání staveniště. Poté by se uskutečnilo jednání s veřejností, zejména místními obchodníky, ohledně dopravní obslužnosti jednotlivých provozoven, zásobování; HANZL – navrhuje setkání zástupců města, zhotovitele a obchodníků ještě před uzávěrkou náměstí a projednat „symbolické“ odškodnění, např. u obchodníků, kteří jsou v pronajatých prostorách města, po určitou dobu odpuštění nebo snížení nájemného. Nepředstavuje si kompenzování ztráty, ale pouze režijních nákladů; STAROSTA – setkání proběhne, až bude znám přesný harmonogram prací, a pak řešit, zdali a v jaké výši kompenzovat ušlé zisky obchodníkům; ŠTRÁCHALOVÁ – v Mšenských novinách seznámit obyvatele a návštěvníky Mšena s možnostmi parkování v průběhu přestavby náměstí; HOUSEREK – s odškodněním podnikatelů souhlasí, metoda musí být pro všechny stejná, až se stavba začne realizovat, vzniknou další problémy, které bude nutné postupně řešit; FLÍGL – ze své vlastní zkušenosti ví, že obchodníky čeká v době revitalizace těžké období, které se projeví zejména na tržbách, nabádá je k tomu, aby sami vznesli nějaký podnět, myšlenku, jak si představují situaci řešit.

Snížení energetické náročnosti MŠ – proběhlo druhé výběrové řízení, lhůta pro podání námitek je do 25. 5. 2011, zatím byla doručena 1 námitka, rozhodnutí o námitkách uchazeče bylo odesláno dnes. Předpoklad, že začátkem června bude podepsána smlouva o dílo, zahájení přestavby – v polovině června.

Snížení energetické náročnosti ZŠ – projekt je složitější, musí se dořešit např. odvodnění budovy, zateplení soklu, přístavby budovy v zadním traktu ZŠ, složitý je výběr tepelného zdroje na štěpku. Budeme žádat o udělení výjimky ze SFŽP – chceme si ponechat jeden litinový kotel jako zálohu na topení pro případ havárie a instalovat jen jeden nový kotel s celkovým výkonem odpovídajícím prostorám školy; OUPICKÁ – jak bude vyřešeno topení do bytů v ZŠ; STAROSTA – bude možnost regulace, měření tepla; RAŠOVEC – dotaz, kudy se bude štěpka dopravovat do ZŠ; STAROSTA – doprava štěpky klasickým způsobem (jako dnes), hydraulicky podáváno do kotle. Musí se vyřešit skladování štěpky.

Snížení energetické náročnosti ZUŠ a čp. 31 – žádosti na OPŽP budou podány v průběhu května až června 2011.

Hřiště za ZŠ – v úterý 24. 5. 2011 přejímka dokončené stavby. Slavnostní otevření hřiště proběhne ke Dni dětí 1. 6. 2011 od 11 hodin. Rada města musí řešit, jak bude probíhat zkušební provoz a pak i provoz běžný, který se předpokládá, že bude běžet od podzimu (musí vyrůst trávník).

Františkova alej – v neděli 22. 5. 2011 bylo slavnostní otevření, odhalení nového křížku.

Ulice Na skaličkách – proběhne výběrové řízení na rekonstrukci ulice Na skaličkách, v průběhu léta by stavba mohla být provedena.

Projekty ČEZu – závěr z posledního zasedání investiční komise ČEZu – podpořeny budou pouze havarijní rekonstrukce.

Boleslavská ulice – Středočeský kraj podal žádost o dotaci z EU z ROP (43 mil. Kč) na rekonstrukci Boleslavské ulice. V nejbližší době předloží smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů, kterou uzavře město a Středočeský kraj a kde se odsouhlasí např. to, že výběrového řízení bude provádět kraj i pro město (opačný postup než v podobné smlouvě uzavřené na výběrové řízení na revitalizaci centra města), které objekty bude hradit Středočeský kraj a které město apod.

Čistička v Sedlci – k výstavbě se podařilo zajistit souhlasy vlastníků pozemků i SÚS (přes jejichž pozemky kanalizace povede). V průběhu léta – územní řízení, na podzim žádost o dotaci (hledání dotačních titulů vhodných na tuto akci). S VKM a. s. již předběžně odsouhlaseno a dohodnuto, že sdruží s městem finanční prostředky.

Volba delegáta na valnou hromadu VKM a. s.
Usnesení: ZM volí delegátem na valnou hromadu společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a. s., která se bude konat dne 26. 5. 2011, Ing. Martina Macha, starostu města. Hlasování: 13 – 0 – 1, schváleno.

Různé
Nedávno proběhla valná hromada Kokořínského SOKu s. r. o.; STAROSTA – dluhy a závazky jsou vyrovnány, poděkování za vykonaný velký kus práce patří jak vedení, tak i ostatním členům společnosti. Problém je v tom, že společnost není schopná obnovovat autobusy v potřebném rozsahu (1 bus za 1 rok nebo alespoň jeden za 2 roky).  Vloni byl zisk společnosti cca 200 tis. Kč, autobus lze pořídit za 1,5 mil. Kč. Vyzývá zastupitele k zamyšlení se a na příštím jednání zastupitelstva k podání návrhů na místo jednatele, členy dozorčí rady.

Informace
STAROSTA informoval o třech podaných žádostech na Ministerstvo kultury na prohlášení staveb za kulturní památku – mostek v Ráji, Základní škola Mšeno a sokolovna. Pátral po tom, v jakém stavu jsou žádosti. Přečetl vyjádření Ministerstva kultury, v kterém komise doporučuje mostek v Ráji prohlásit za kulturní památku. Další dvě žádosti se nepodařilo na ministerstvu zatím najít.
Na léto a podzim je plánovaná výstava k 100. výročí úmrtí Dr. Josefa Ladislava Píče. Výstava má název „Archeologové středních Čech“, součástí budou i přednášky, výstava potrvá jeden a půl měsíce.
Akce „Na Kokořínsko s párou“ letos proběhne 11. 6. 2011. Velkou část kulturního programu zajistí ZUŠ. Všichni jsou srdečně zváni.
Na koupališti probíhají opravy fontán, zahájení sezóny 4. 6. 2011, v odpoledních hodinách z prostor koupaliště odstartuje Běh naděje v rámci Dne zdraví 2011. Český červený kříž předvede techniky první pomoci.
Dne 29. 5. 2011 od 13 h – Den dětí v Debři, uskuteční se v pohádkovém duchu.

Diskuse
OUPICKÁ – zda na Noc kostelů 2011 bude přístupný i katolický kostel; STAROSTA – otevřen bude pouze evangelický kostel; OUPICKÁ – výstava fotografií „Staré Mšeno“ – na závěr bude vycházka Okrašlovacího spolku Mšeno v oblečení z 30. let. Dále informuje o příměstském táboře – vedoucím bude ředitel ZUŠ, tábor bude probíhat v duchu pravěku, mohou se zúčastnit děti jak ze Mšena, tak i rekreanti, poplatek cca 100 Kč/den; ŠTRÁCHALOVÁ – dotaz, zda se budou připomínky k územnímu plánu hodnotit veřejně, například propojení zástavby směrem k Romanovu; STAROSTA – v pátek skončil termín pro podání podnětů, požadavky od občanů budou předány firmě, která bude územní plán provádět a na podzim bude veřejné projednávání; ŠTRÁCHALOVÁ – upozorňuje na nutnou opravu komunikace Na tržišti; STAROSTA – v brzké době mu bude předložena cenová nabídka na opravu a podle pololetního plnění rozpočtu bude zřejmé, zda je letos možné komunikaci opravit; HOLUŠKOVÁ – v Sedlci jsou v tomto a letním období neustále plné kontejnery na plasty; STAROSTA – provede se kontrola, případně se zvýší frekvence svozu; ŠTRÁCHALOVÁ – letos se stalo již dvakrát, že bioodpad byl odvezen firmou AVE spolu se směsným odpadem; STAROSTA – pokud se tak stane, volejte na MěÚ, zjistíme příčinu a sjednáme nápravu.