Kostel sv. Martina ve Mšeně, foto: Petra NejedláSedlecNa SkaličkáchSkalní útvar Žába, pod romanovskou hájovnou

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Vyhláška města č. 1/2010


OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
města Mšena

č. 1/2010

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Zastupitelstvo města Mšena se na svém zasedání dne 13.09.2010 usnesením č. 9 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Město Mšeno touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu [1] (dále jen „poplatek“).

Čl. 2
Ohlašovací povinnost

(1)   Poplatník je povinen ohlásit uvedení výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu do provozu, a to ve lhůtě do 15 dnů od uvedení do provozu.
(2)   Již provozovaná jiná technická herní zařízení povolená Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu je poplatník povinen ohlásit nejdéle do jednoho měsíce od data nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky.
(3)   Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČ a uvést čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
(4)   Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

Čl. 3
Sazba poplatku

(1)   Sazba poplatku za každý provozovaný výherní hrací přístroj nebo každé jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu činí 5000,- Kč za 3 měsíce.
(2)   V případě, že výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu je provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši.

Čl. 4
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný v případě povolení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu:
a) na dobu do jednoho roku (včetně) do 10 dnů po ohlášení podle ust. Čl. 2 odst. (1) této obecně závazné vyhlášky
b) na dobu delší než jeden rok za první rok provozu výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu nejpozději do 10 dnů po ohlášení podle ust. Čl. 2 odst. (1) této obecně závazné vyhlášky, v dalších letech provozu výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu vždy na každý rok nejpozději do 10.1. každého ročního období provozu výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

Čl. 5
Přechodná ustanovení

(1) Místní poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj uhrazené podle obecně závazné vyhlášky města Mšena uvedené v ust. Čl. 7 této obecně závazné vyhlášky se považují za úhradu poplatku podle této obecně závazné vyhlášky.
(2) Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky na základě obecně závazné vyhlášky města Mšeno uvedené v ust. Čl. 7 této obecně závazné vyhlášky zůstávají nedotčeny a posuzují se podle uvedené obecně závazné vyhlášky.
(3) Ust. Čl. 2 odst. 3) této obecně závazné vyhlášky pozbývá účinnosti dnem 31. 12. 2010.

Čl. 6
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 9/2005 ze dne 14.11.2005 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.

Čl. 7
Účinnost

Vzhledem k naléhavému obecnému zájmu tato obecně závazná vyhláška města nabývá účinnosti dnem  vyhlášení.

Vyvěšeno: 14.09.2010
Sejmuto: 30.09.2010


[1] § 10a  zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů