OlešnoSkramoušBusta T.G.M. v parku před školoupamětní deska - revitalizace centra, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Vyhláška města č. 1/2011


OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
města Mšena

č. 1/2011
o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě

Zastupitelstvo města Mšena se na svém zasedání dne 18. 04. 2011 usnesením č.15 usneslo vydat v souladu s ust. § 10, § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 24 odst. 2) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě:

Část I.
Základní ustanovení

čl. 1

1) V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku ve městě Mšeně (dále jen „město“) se stanovují touto obecně závaznou vyhláškou opatření, jejichž účelem je zajištění místních záležitostí veřejného pořádku ve městě, zdraví a bezpečnosti osob a majetku a vytváření příznivých podmínek pro život ve městě.
2) Touto obecně závaznou vyhláškou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území města.
3) Tato obecně závazná vyhláška stanovuje práva a povinnosti k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství na území města a k ochraně veřejné zeleně.
4) Tato obecně závazná vyhláška vymezuje činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek na území města nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, a stanovuje podmínky pro jejich výkon.
5) Územím města se rozumí jeho katastrální území.

čl. 2

1) Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití všech osob v daném místě a čase při respektování subjektivních práv a zachování možnosti jejich realizace, zejména nedotknutelnost a soukromí osob, ochrana majetku, zdraví a právo na příznivé životní prostředí. K nastolení a zajištění veřejného pořádku dochází dodržováním pravidel chování na veřejnosti, jejichž soubor tvoří jednak pravidla obsažená v právních normách, jednak pravidla chování, která nejsou právně vyjádřena, ale jejich zachovávání je dle obecného názoru a přesvědčení nezbytnou podmínkou soužití ve veřejném zájmu.
2) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru [1].
3) Veřejnou zelení se rozumí ucelené soubory živých a neživých prvků (trávníky, květinové záhony, stromy, keře, cesty, apod.) uspořádané podle zásad sadovnické etiky v menších či větších, zpravidla vícefunkčních kompozicích, doplňující obytné prostředí (zjm. plochy určené k trávení volného času) nacházející se na veřejném prostranství.

Část II.
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

čl. 3

1) V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zeleně ve městě lze na veřejných prostranstvích v zastavěných částech města vyznačených na mapkách, tvořících přílohu této obecně závazné vyhlášky, vodit psy pouze na vodítku.
2) V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zeleně ve městě se stanovuje chovatelům a vlastníkům psů povinnost zajistit, aby se psi volně nepohybovali na veřejných prostranstvích v zastavěných částech města vyznačených na mapkách, tvořících přílohu této obecně závazné vyhlášky.
3) Zakazuje se vstupovat se psy na následující veřejná prostranství a veřejná zařízení: dětské hřiště v Debři, park na nám. Míru, park před základní školou, hřiště za základní školou.

Část III.
Udržování veřejného pořádku a čistoty, ochrana veřejných zařízení a veřejné zeleně

čl. 4

1) Každý je oprávněn užívat veřejné prostranství obvyklým způsobem podle jeho povahy a k účelu, ke kterému je určeno.
2) Každý je povinen udržovat na území města čistotu a veřejný pořádek a v zájmu jeho zajištění respektovat a řídit se povinnostmi stanovenými touto obecně závaznou vyhláškou.
3) Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:
- jakýmkoliv způsobem poškozovat, ničit nebo znečišťovat veřejnou zeleň
- stát, zastavit nebo jezdit motorovými vozidly
- rozdělávat oheň
- stanovat nebo nocovat mimo místa k tomu určená
- bez souhlasu vlastníka či správce veřejné zeleně vysazovat nebo ošetřovat vegetaci tvořící součást veřejné zeleně.
4) Ten, kdo znečistí veřejné prostranství nebo veřejnou zeleň, je povinen zajistit na svůj náklad neprodleně odstranění znečištění. V případě, že ten, kdo znečistí veřejné prostranství nebo veřejnou zeleň, znečištění neodstraní, učiní tak obec na jeho náklad. Tím nejsou dotčena práva o povinnosti těchto osob podle platných právních předpisů.
5) Chovatelé a vlastníci psů, drůbeže a jiného hospodářského zvířectva jsou povinni zajistit, aby pes, drůbež či jiné hospodářské zvířectvo neznečišťovalo veřejné prostranství nebo veřejnou zeleň, popř. neprodleně zajistit odstranění znečištění.

Část IV.
Zvláštní opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

čl. 5

1) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu se zájmem na ochranu veřejné zeleně ve městě, je pohyb drůbeže a jiného hospodářského zvířectva na veřejných prostranstvích v zastavěných částech města.
2) V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zeleně ve městě se stanovuje chovatelům a vlastníkům drůbeže a jiného hospodářského zvířectva povinnost zajistit, aby drůbež nebo jiné hospodářské zvířectvo se nepohybovala na veřejných prostranstvích v zastavěných částech města vyznačených na mapkách, tvořících přílohu této obecně závazné vyhlášky.

čl. 6

1) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, se pro účely této obecně závazné vyhlášky rovněž rozumí:
- pořádání akcí spojených s hudební produkcí živé nebo reprodukované hudby na volném prostranství na místech, která nejsou určena k jejich pořádání (např. kulturní pořady, taneční zábavy a diskotéky, technopárty, atd.), pokud hudba či projevy účastníků akce jsou slyšitelné i na dalších než sousedních pozemcích (dále jen „akce“); za tyto akce se nepovažují akce, na něž se vztahují zvláštní zákony (např. zákony o volbách do zákonodárných sborů a orgánů územních samosprávných celků, zákon o právu shromažďovacím, apod.) a akce rodinného charakteru (např. svatby, oslavy, promoce, atd.)
- pořádání veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků (dále jen „veřejnosti přístupné kulturní podniky“).
2) Akce a veřejnosti přístupné kulturní podniky uvedené v odst. 1) lze pořádat na území města za následujících podmínek:
a) Akce lze pořádat pouze mimo zastavěné části města, a to:
- v pátek, v sobotu a ve dnech, po kterých následuje den pracovního klidu, od 8.00 hod. do 24.00 hod.
- v ostatní dny od 8.00 hod. do 22.00 hod.
- u příležitosti vítání Nového roku i po 22.00 hod., resp. po 24.00 hod.
b) Veřejnosti přístupné kulturní podniky lze pořádat pouze:
- v pátek, v sobotu a ve dnech, po kterých následuje den pracovního klidu, od 8.00 hod. do 24.00 hod.
- v ostatní dny od 8.00 hod. do 22.00 hod.
- u příležitosti vítání Nového roku i po 22.00 hod., resp. po 24.00 hod.
c) Organizátor či pořadatel akce nebo veřejnosti přístupného kulturního podniku je povinen oznámit její (jeho) konání Městskému úřadu Mšeno, a to nejpozději 15 dnů před jejím (jeho) konáním.
V oznámení musí být uvedeno:
- jméno, příjmení a bydliště, název či sídlo organizátora akce nebo veřejnosti přístupného kulturního podniku a osoby oprávněné jednat jeho jménem
- jméno, příjmení a bydliště, název či sídlo pořadatele akce nebo veřejnosti přístupného kulturního podniku
- druh akce nebo veřejnosti přístupného kulturního podniku, den a místo jejího (jeho) konání
- dobu zahájení a ukončení akce nebo veřejnosti přístupného kulturního podniku
- předpokládaný počet účastníků akce nebo veřejnosti přístupného kulturního podniku
- opatření, která organizátor a pořadatel akce nebo veřejnosti přístupného kulturního podniku provede, aby akce nebo veřejnosti přístupný kulturní podnik nenarušil veřejný pořádek, zjm. potřebný počet pořadatelů starších 18 let, které k organizaci akce nebo veřejnosti přístupného kulturního podniku určí, a způsob jejich označení
- způsob zajištění zneškodnění a likvidace odpadů vzniklých v průběhu akce nebo veřejnosti přístupného kulturního podniku
- způsob zajištění zdravotních a hygienických potřeb účastníků akce nebo veřejnosti přístupného kulturního podniku
- souhlas vlastníka, případně uživatele nemovitosti, na níž se má akce nebo veřejnosti přístupný kulturní podnik konat.
d) Pořadatel akce nebo veřejnosti přístupného kulturního podniku je povinen zajistit dostatečný počet způsobilých a náležitě poučených osob k zabezpečení jejího (jeho) pokojného průběhu a ukončení (pořadatelská služba). Pořadatel akce nebo veřejnosti přístupného kulturního podniku je povinen zajistit, aby členové pořadatelské služby byli přítomni v průběhu konání celé akce nebo veřejnosti přístupného kulturního podniku a byli označeni viditelným nápisem „Pořadatelská služba“.
3) Rada města je oprávněna na základě písemné žádosti organizátora či pořadatele akce nebo veřejnosti přístupného kulturního podniku povolit výjimku z doby konání akce nebo veřejnosti přístupného kulturního podniku uvedené v odst. 2) písm. a) a b) tohoto článku.

Část V.
Společná a závěrečná ustanovení

čl. 7

1) Ust. čl. 6 této obecně závazné vyhlášky se nepoužijí na pořádání akcí a veřejnosti přístupných kulturních podniků organizovaných nebo spoluorganizovaných městem Mšenem a organizacemi, jichž je město Mšeno zřizovatelem.
2) Jednotlivá ustanovení této obecně závazné vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických osob stanovené zvláštními právními předpisy, jež mají v případě, že je tato obecně závazná vyhláška stanovuje a vymezuje duplicitním způsobem, přednost.
3) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se posuzuje podle zvláštních právních předpisů1.
4) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Mšena  č. 10/2005 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci, ze dne 14.11.2005.
5) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

­­

1 zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno: 20.4.2011.
Sejmuto: 6.5.2011

Příloha obecně závazné vyhlášky města Mšeno č. 1/2011 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě

Vyznačení veřejných prostranství, na nichž je možný pohyb psů pouze na vodítku, na nichž se zakazuje výcvik psů a na nichž se zakazuje pohyb drůbeže nebo jiného hospodářského zvířectva:

 Mšeno

    Brusné                                   Hradsko                                  Olešno                                  

           

    Ráj                                        Romanov                  Sedlec

      

       Vojtěchov                              Skramouš

      

Vyznačení prostranství, na nichž je pohyb psů zakázán:

 

[1]  ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů