Poklička z úpatíMěstský znak na radniciVojtěchovVojtěchov

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM č.4 z 18.04.2011


Usnesení
z veřejného zasedání č. 4
Zastupitelstva města Mšena ze dne 18.04.2011

1. ZM schvaluje prodej st.p.č. 115/2, části p.p.č. 1090/2 a části st.p.č. 116, všechny v k.ú. Mšeno.
Schváleno jednohlasně.

2. ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej části p.p.č. 3341/15, oddělovacím geometrickým plánem č. 722 – 33/2011 ze dne 2.2.2011 nově vzniklé p.p.č. 13341/38 o výměře 37 m2 v k.ú. Mšeno, p. Janu Cabicarovi za cenu 100,-- Kč/m2 a schvaluje kupní smlouvu. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Schváleno jednohlasně.

3. ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej části p.p.č. 3341/17, oddělovacím geometrickým plánem č. 716 – 869/2011 ze dne 1.2.2011 nově vzniklé p.p.č. 3341/33 o výměře 15 m2 v k.ú. Mšeno, p. Ladislavu Píčovi za cenu 100,-- Kč/m2 a schvaluje kupní smlouvu. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Schváleno jednohlasně.

4. ZM schvaluje kupní smlouvu na koupi části p.p.č. 440/10 označené v geometrickém oddělovacím plánu č. 720-19/2011 ze dne 2.2.2011, písmenem b) o výměře 26 m2 v k.ú. Mšeno od p. Folbrechta za cenu dohodou 1,-- Kč/m2. Část b) bude součástí p.p.č. 440/12, na které se město Mšeno zavazuje, že vybuduje v budoucnu na své náklady inženýrské sítě a stavbu místní komunikace.
Schváleno jednohlasně.

5. ZM revokuje usnesení č.2 ze dne 24.5.2010 a schvaluje prodej p.p.č. 1196/1 v k.ú. Mělnické Vtelno o výměře 19652 m2 a p.p.č. 116 v k.ú. Vysoká Libeň o výměře 2061 m2 prostřednictvím aukčního systému R-AUKCE. ZM schvaluje vyvolávací cenu ve výši 300.000,- Kč.
Schváleno.

6. ZM schvaluje darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene, která bude uzavřena mezi městem Mšenem a Římskokatolickou farností Mšeno u Mělníka k darování pozemku hřbitova na Hradsku na p.p.č. 509 o výměře 1180 m2 v k.ú. Sedlec u Mšena.
Schváleno jednohlasně.

7. ZM volí soudkyněmi přísedícími k Okresnímu soudu v Mělníku paní Marii Skuhrovou a paní Annu Mokrou.
Schváleno jednohlasně.

8. ZM schvaluje finanční příspěvek Sportovnímu klubu Mšeno ve výši 78.168,-- Kč na činnost klubu – na práci s mládeží.
Schváleno.

9. ZM schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 s výhradou. Závěr zprávy: „Při přezkoumání hospodaření obce Mšeno za rok 2010 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnosti nedostatků uvedených pod písmenem c) dle § 10 odst. 3 písm. b) zákona. Zjištěné chyby a nedostatky byly napraveny. ZM ukládá MěÚ Mšeno zrušit zástavu na MŠ Mšeno do 30.6.2011.
Schváleno jednohlasně.

10. ZM schvaluje rozpočtovou úpravu č. 2, 3 a 4 rozpočtu města na rok 2011.
Schváleno jednohlasně.

11. ZM schvaluje přijetí dotace z Programu regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury ČR ve výši 400.000,-- Kč. Dotace bude rozdělena na opravu střechy kostela sv. Martina ve Mšeně ve výši 310,-- tis. Kč a na opravu fontán na městském koupališti ve výši 90,-- tis. Kč. ZM zároveň schvaluje přidělení dotace z rozpočtu města na opravu střechy kostela sv. Martina ve výši 88.572,-- Kč.
Schváleno jednohlasně.

12. ZM schvaluje přijetí dotace na rekonstrukci lesní cesty Boudeckou roklí z Programu rozvoje venkova ČR v max. výši 2.352.055,- Kč (50% uznatelných nákladů akce). Stavba bude financována z nerozděleného hospodářského výsledku z hospodářské činnosti města z minulých let a pomocí půjčky z Fondu rozvoje a rezerv, která bude splácena z budoucích zisků hospodářské činnosti.
Schváleno jednohlasně.

13. ZM schvaluje přijetí dotace na akci "Snížení energetické náročnosti MŠ Mšeno" v max. výši 4.833.792,- Kč z OP Životní prostředí (90% uznatelných nákladů akce) a její financování z Fondu rozvoje a rezerv.
Schváleno jednohlasně.

14. ZM schvaluje financování akce "Revitalizace městského jádra ve Mšeně" z Fondu rozvoje a rezerv.
Schváleno jednohlasně.

15. ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě.
Schváleno jednohlasně.

16. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů vznikajících na území města Mšena.
Schváleno jednohlasně.

17. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Schváleno jednohlasně.

18. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 o místním poplatku ze vstupného.
Schváleno jednohlasně.