OlešnoVojtěchovKostel sv. Martina ve Mšeně, foto: Petra NejedláMěstský znak na radnici

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Zápis z jednání komise dne 25.01.2011


K O M I S E   P R O   R E G E N E R A C I   M P Z   M Š E N O

Zápis č. 1/2011 ze zasedání 25.01.2011 v 15:00 na MěÚ Mšeno
____________________________________________________________________________________

Přítomni členové: Doc. Petr Konvalinka, Jiřina Maksimová, Ing. Martin Mach, Ing. Jitka Trevisan

Omluveni: Ing. Arch. Hana Konvalinková, Mgr. Jana Berková, Mgr. Čeněk Hlavatý, Josef Kauler

Hosté: Radek Sobotka, delegát Okrašlovacího spolku pro Mšeno a okolí do Komise regenerace MPZ, pí. Glosová, NPÚ odbor urbanismu, hodnotitelka soutěže MPZ (přítomna částečně).

Program:

1. Prezence členů komise, představení hostů, protokol z minulého zasedání
2. Shrnutí aktivit MěÚ Mšeno na území MPZ za rok 2010 a výhled na 2011 (Martin Mach)
3. Stav přípravy dokumentu Plán ochrany MPZ (dále jen PO) (Martin Mach)
4. Různé informace: nové zastupitelstvo, obnovení Okrašlovacího spolku, nový ÚP, stav vyhlášení dalších objektů za KP, Strategický plán rozvoje – hodnocení, dotace
5. Nadále k vyřízení
6. Diskuze

1.a Prezence členů komise:

- návrh k rukám RM k jmenování pana Radka Sobotky členem Komise MPZ
- poskytnutí kopie CD s podklady komise panu Sobotkovi

1.b Představení hostů:

Soutěž o Cenu za nejlepší realizaci programu regenerace MPZ - pí. Glosová (hodnotitelka soutěže MPZ za NPÚ):

- představuje soutěž a postup hodnocení
- MPZ Mšeno se soutěže účastní každoročně
- letos do soutěže v kraji přihlášeni 4 účastníci (Kutná Hora, Slaný, Rakovník a Mšeno). Nevýhodou soutěže je konkurence Památkových rezervací a MPZ malých měst s nevyrovnanými možnostmi
- hodnocení proběhne 31.1.2011. (v hodnotící komisi jsou zástupci MMR, NPÚ a SHSČM)
- Návrh na zlepšení přihlášky Mšena: FOTODOKUMENTACE a informace o konaných akcích, i když neprobíhají přímo na území MPZ, ale s životemv ní souvisí
- přihlášku Mšena do soutěže MPZ poskytnout členům komise

1.c Protokol z minulého zasedání

Zdůvodnění pauzy v činnosti komise (minulé zasedání 17.08.2010): očekávání zapracování připomínek Komise MPZ a RM do pracovní verze OP autorem, které dodnes nebylo předloženo.

2.a Shrnutí aktivit města na území MPZ za rok 2010 a výhled 2011 (M.Mach):

 • Kostel sv. Martina
  Proběhla obnova krytiny věžičky z dotací. Bude se opět podávat žádost na pokračování oprav střechy.
 • Městské lázně
  Vznikla studie regenerace exterieru (byla komisi prezentována), zatím se hledá kompromis k připomínkování NPÚ, shoda se očekává v zimě 2011 vč. návrhů nových konstrukcí (vrata). Proběhlo odstranění nevhodné stavby skladu pod skálou a přeměny sklepů za budovou na sklad chemie. Začala oprava fontán, napojení na čerpačku, zpracovává se dokumentace na jejich rekonstrukci, připravuje se prioritně rekonstrukce havarijního betonového plotu (v této souvislosti byla studii rozšířena o návrh obnovy vhodnější dlažby podél plotu), následuje hledání možností financování. R. Sobotka poskytne foto lázní Klánovice (byly vzorem pro původní stavbu).
 • Drobné sakrální památky
  Každoročně drobné opravy, oprava křížků - k Šibenci, Romanovská ul., kaple sv. Antonína (oprava začala), Brusné, zvonička (nedokončeno).
 • Hřbitov
  t.č. je zpracovávána žádost o dotaci na MMR (p. Havel) na opravy hlavního kříže a pomníků v majetku města. Připravuje se PD na márnici.
 • Na Skaličkách
  - návrhy Komise MPZ ke studii byly zapracovány
  - podzim 2010 proběhla rekonstrukce vodovodního řadu, t.č. plánována rekonstrukce dalších sítí (bohužel ČEZ zde nespolupracuje)
  - po sítích bude následovat oprava povrchu (hist. dlažba) = investice města (odhad ca. 5 mil. Kč)
 • Náměstí Míru a Masarykova ulice - budovy
  Podány 2 žádosti o dotaci do programu Zelená úsporám (čeká se na vyhodnocení) :
  - budova č.p. 38 s věžičkou – výměna oken za špaletová Eurookna s dvojsklem, zateplení stropů
  - budova č.p. 14 (bývalá spořitelna) – okna a stropy
 • Revitalizace jádra města Náměstí Míru, Masarykova ulice
  = největší a nejnáročnější projekt města. Termín realizace IV.2011-V.2012
  - ! během 1 roku se podařilo vypracovat a schválit 3 stupně projektové dokumentace včetně stavebního povolení, podat žádost a získat dotaci z ROP
  - ZM schválilo přijetí dotace a financování městem
  - t.č. příprava výb. řízení na dodavatele stavby
  - kraj a město uzavřou smlouvu o sdružení zadavatelů (unikát) = náměstí + průtah voz. II. třídy, jako společná stavba 2 majitelů (musí ještě schválit krajská rada)
  - stavba bude náročná pro provoz (dopravu) ve městě, fáze jednosměrných provozů, začátek stavby od Karlovy ulice
  - začátek= rekonstrukce sítí (voda, kabely ČEZ a místní rozhlas do země)
  - riziko=arch. průzkum (neodhadnutelnost časová a finanční)
  - Komise upozorňuje a žádá ZM o včasnou a vstřícnou informovanost občanů o jednotlivých fázích, obzvlášt občanů a firem přímo stavbou dotčených
 • Boleslavská ulice
  - Kraj připravuje dotace (potřeba zajištění časové nekonfliktnosti se stavbou na náměstí – problematika zajištění průjezdnosti obce)

2.b Významné aktivity mimo MPZ výhledově na 2011

- ZUŠ – příprava stav. dokumentace na rekonstrukci budovy
- ZŠ – projekt zateplení budovy bez změny vzhledu vzniká, projekt odvodnění objektu připraven (návaznost na rekonstrukci Boleslavské ulice), rekonstrukce hřiště probíhá

2.c Úkoly pro Komisi regenerace MPZ na 2011

- Výběr mobiliáře a osvětlení pro projekt revitalizace jádra města, ZM odsouhlasilo jednohlasně výběr typu lampy pro osvětlení. Pozvat pana arch. M.Prchala k prezentaci výběru mobiliáře komisi za účelem vypracování doporučení komise k rukám RM – do konce února.

- Nový ÚP: připravuje se výběrové zřízení na zhotovitele (bude znám za 1-2 měsíce) = Komise MPZ bude aktivně spolupracovat již od vypracování zadání.

3. Stav přípravy dokumentu Plán ochrany MPZ (dále jen PO) (Martin Mach)

- Bohužel od posledního zasedání komise MPZ a přes opakovanou upomínku a reklamaci není dokončený a revidovaný PO (zapracování připomínek RM a komise MPZ). Komise MPZ tímto k rukám RM vyslovuje nespokojenost se zhotovitelem PO, kritizuje maření dalšího postupu tvorby a následného užívání PO jako zásadního dokumentu pro každodenní rozhodování v rámci MPZ a upozorňuje na brzdění další práce v rámci MPZ, jakož i komise pro regeneraci MPZ.

Práce na dalších dokumentech pro MPZ (generely) dle Programu regenerace MPZ Mšeno z 2006

- tvorba dalších dokumentů – problematika jejich financování, t.č. přímo závislá na nedokončeném PO

4. Různé informace, diskuze

- Návrh předsedkyně komise MPZ na přejmenování komise na Místní pracovní skupinu (dle zásad MK)
- Ve Mšeně bylo na podzim 2010 zvoleno nové zastupitelstvo. Starostou zůstává pan Martin Mach, místostarostu nově pan Houserek.
- Na podzim byl obnoven Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí (předseda Jiří Říha), spolek zvolil do komise MPZ svého zástupce, spolek se chce aktivně podílet na obnově města a okolí v úzké spolupráci s MÚ a ZM
- Podzim 2011: proběhlo veřejné hodnocení Strategického plánu rozvoje města (výsledky viz web města)
- Začíná příprava nového ÚP pro všechny části obce
- Zodpovědná osoba za turistický ruch v ZM/RM t.č. není jmenována
- Za kulturní akce ve městě je nově zodpovědná paní knihovnice pí. Hanzlová
- Návrh: na WEB města poskytnou lepší a širší informace o činnosti komise MPZ i jejích členech (správce webu=p.Havel)
- 100 let od úmrtí Dr. Píče – zapojení budovy, kde žil do akcí
- Muzeum Mšeno se snaží o větší atraktivitu

5. Kontrola plnění navržených a přijatých opatření / Nadále k vyřízení

- Stav žádostí na MK o vyhlášení nových KP (MK bohužel nereaguje na dotazy)

Kalendář akcí a aktivit na území MPZ a městě 2011:

- 100 let od úmrtí Dr. Píče – připravuje se pamětní medaile a kulturní akce na 2.pol.VIII. a IX. Komise navrhuje zapojit rodný dům na Masarykově ulici do celé akce.
- Jaro – otevření Františkovy aleje
- 1. víkend v červnu - první koupání
- Léto: koncerty na koupališti
- Léto: Na Kokořínsko s párou
- XX.09. Poslední koupání
- XX. Září Den evropského dědictví – téma 2011 Památky v panoramatu - prezentace města a MPZ?
- SHSČMS Projekt Putování – t.č. vzniká web, Mšeno členem
- Výstavy ZUŠ a jiných autorů na Městském úřadě

Použité zkratky: MPZ Městská památková zóna, PO Plán péče o MPZ, RM Rada města, ZM Zastupitelstvo města, ÚP územní plán, KP Kulturní památka, NPÚ Národní památkový ústav, ÚP NPÚ ústřední pracoviště, MK Ministerstvo kultury, MMR Ministerstvo pro místní rozvoj, SHSČMS Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Termín příštího zasedání: 01.března 2011, 15 hod.

Zapsala: Ing. Jitka Trevisan