Mariánské sousoší na náměstí MíruSedlecOlešnoInteriér kostela sv. Martina

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Zápis z jednání komise dne 10.05.2010


K O M I S E    P R O    R E G E N E R A C I    M P Z    M Š E N O

Zápis č. 2/2010 ze zasedání 25.05.2010 v 15:00 na MěÚ Mšeno
________________________________________________________________

Přítomni členové: Mgr. Jana Berková, Mgr. Čeněk Hlavatý, Josef Kauler, Jiřina Maksimová, Ing. Martin Mach, Ing. Jitka Trevisan

Omluveni: Ing. arch. Hana Konvalinková, Doc. Petr Konvalinka

Hosté: Ing. arch. Libor Sommer (zpracovatel Plánu péče MPZ), Ing. arch. Marek Prchal (člen autorského týmu studií Náměstí Míru a Masarykova, Městské lázně, Na Skaličkách), Jiří Říha (redaktor Mělnický deník a autor příspěvků Mšenské noviny), Ing. Vojtěch Novotný (ČZU v Praze, FŽP Katedra územního plánování)

Program:

1. Prezence členů komise, představení hostů, protokol z minulého zasedání
2. Prezentace stavu přípravy dokumentu Plán péče o MPZ - Ing. arch. Libor Sommer, zpracovatel
3. Připomínkování a doporučení komise Obnovení činnosti komise s novým předsednictvím
4. Nadále k vyřízení

1. Prezence členů komise, představení hostů, protokol z minulého zasedání
1a
Uvítání nově jmenovaného řádného člena komise Mgr. Čeňka Hlavatého v týmu. Představení přítomných hostů, případných zájemců o členství v komisi.

1b. Protokol z minulého zasedání 1/2010 byl revidován a rozeslán mailem předsedkyní komise.

2. Prezentace stavu přípravy dokumentu Plán péče MPZ - Ing. Arch. Libor Sommer, zpracovatel.
2a.
Úvodem:

- Jedná se o koncepční materiál právního charakteru.
- Definuje doporučení z hlediska zabezpečení hodnot celé MPZ, u objektů kde nebude třeba stanoviska NPÚ
- Obsahuje pouze body dané vyhláškou
- Platnost vydaného PP je 10 let
- Cílem je schvalitelnost výsledného dokumentu /vydavatel je kraj, musí projít řízením na MK)
- MPZ Mšeno bude prvním městem s dokumentem toho typu v Čechách (zatím pouze Mor. Budějovice)
- ÚP NPÚ vydalo aktualizovaný seznam NKP, zpracovatel se bude informovat o stavu prohlášení budov za NKP v zóně MPZ Mšeno
- Plán péče se vypracovává pro celou zónu MPZ, což je obtížností dokumentu (MPZ má mnoho budov a objektů i prostranství nejrůznějšího charakteru a požadavků na péči)
- Plán péče (PP) by měl být podkladem při budoucí regulační plán.
- Je třeba v PP definovat (ne)zastavitelné plochy, dle nového stavebního zákona nebude ÚP rozlišovat ve funkcích ploch na budovu a pozemek.
- PP je třeba poskytnout a zapracovat jako podklad pro budoucí nový ÚP města.

Struktura dokumentu Plán péče MPZ Mšeno:

- zóna MPZ bude rozdělena do tzv. souborů, podle jejich shodného urbanistického charakteru. Regulativa budou definována pro jednotlivé soubory a ne jednotlivé budovy. (např. soubor JZ fronta náměstí Míru). V jednotl. souborech budou obsaženy nejen budovy, ale celé pozemky s obyt. a hosp. budovami, zahradami
- příklad 3 takových souborů již byl s krajem konzultován a zde odsouhlasen
- Plán péče se bude skládat ze 3.částí:

· Zdůvodňovací část (odůvodnění souborů)

· Výroková část (pro každý soubor 1 tabulka s definicí kategorie objektu, č.p., požadavky na rozsah ochrany)

· Podkladová část – neposuzuje se v povolovacím řízení (fotodokumentace a průzkumy), dle č.p., foto každého objektu+ stručný popis, charakteristiky

Nejasnosti:

- Zpracovatel nesmí v PP používat identifikaci objektů podle č.p. ani čísla pozemků
- Závaznost krajem vydaného PP pro stavební úřad?
- Přátelskost dokumentu pro zadavatele (představou byl dokument typu generelu, pro každý objekt v MPZ vznikne 1 karta se všemi potřebnými informacemi a doporučeními

2b. Připomínkování a doporučení komise k PP

Vzhledem k tomu, že komisi oproti dohodě nebyl materiál v rozpracovanosti poskytnut před zasedáním komise, nebylo možno se k připomínkování připravit. Zpracovatel argumentuje na zasedání nutností vše ústně vysvětlit při prezentaci, bude materiál ke studiu k rukám členů. Připomínky budou shromaždovány u předsedkyně komise a výsledky dále rozeslány členům komise, zpracovateli a RM.

2c. Shrnutí připomínkování:

Zpracovatel PP Ing. arch. L. Sommer poskytl ke studiu a připomínkování 1 tabulku jako příklad k souboru 02 ´náměstí jihozápad´ (viz příloha zápisu), tento byl poskytnut všem řádným členům komise.

Připomínky komise MPZ:

- požadavek předložení kompletního dokumentu k možnosti posouzení struktury, obsahu, přátelskosti pro uživatele
- maximální přehlednost celého dokumentu
- počet souborů (dělení MPZ) snížit na nejmenší nutný počet
- definovat limity pro reklamy a výkladce
- v definicích ochrany zohlednit budoucí technologický rozvoj a neomezit jeho využitelnost
- Vypracovat pasporty:
o všech budov MPZ do podkladové části
o veřejných prostranství (definovat co je přípustné)
o uličních prostor (silnice a chodníku) s přípustným druhem povrchu
o veřejné zeleně ( charakteristika přípustné/ optimální)

4. Kontrola plnění navržených a přijatých opatření / Nadále k vyřízení:

Příště: Rozdat kopii Statutu komise, a kopírovat legislativní podklad
Pro členy komise poskytnout CD s podklady (Program regenerace, Statut komise a aktuální pasporty a projekty)

Zapsala: Ing. Jitka Trevisan