Památník mistra Jana Husa, foto: Petra NejedláOlešnoSedlecSousoší panny Marie, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Zápis z jednání komise dne 10.04.2010


K O M I S E   P R O   R E G E N E R A C I   M P Z   M Š E N O

Zápis č. 1/2010 ze zasedání 27.04.2010 v 17:00 na MěÚ Mšeno

_______________________________________________________________

Přítomni členové: Mgr. Jana Berková, Josef Kauler , Doc. Petr Konvalinka, Jiřina Maksimová, Ing. Martin Mach, Ing. Jitka Trevisan.
Omluveni: Ing. arch. Hana Konvalinková

Hosté: Mgr. Čeněk Hlavatý, Ing. arch. Libor Sommer

Program:

 1. Prezence členů komise, změna v sestavě členů a předsednictví, hledání nových členů
 2. Obnovení činnosti komise s novým předsednictvím
 3. Ohlédnutí za činností komise
 4. Úkoly komise, termíny dalších schůzek, zápisy
 5. Informace o stavu dokumentů MPZ (prezentuje Ing. arch. Libor Sommer- zpracovatel)
 6. Přehled aktivit města Mšena na území MPZ
 7. Plánované aktivity na 2. pololetí 2010
 8. Dotace
 9. Diskuse a doporučení komise k DUR (změny oproti Studii) Rekonstrukce Náměstí Míru, Masarykovy a Mladoboleslavské ulice
 10. Diskuse a doporučení komise k Studii regenerace ulice Na Skaličkách
 11. Různé
 12. Závěr

 

téma

kdo

termín

1.

Prezence, změna v sestavě členů a předsednictva, hledání nových členů

 

 

 

Z důvodů odchodu Mgr. Bílkové z odboru pam. péče MěÚ Mělník byla komise Regenerace MPZ Mšeno bez předsedkyně a již druhý rok nezasedala. Byla oslovena členka komise J. Trevisan a následně radou města jmenována předsedkyní.

   

1a.

Nově byl radou města jmenován členem komise Ing. Martin Mach, starosta města

   

1b.

Cílová struktura členů komise: vyvážené zastoupení externích odborníků,. zastupitelů a zaměstnanců MěÚ (odbor stavební a rozvoje) a místních angažovaných občanů různých věkových kategorií. Členové komise aktivně oslovují potenciální zájemce. Cíl: kompletní komise do letních prázdnin .

všichni

léto 2010

1c.

Mgr. Čeněk Hlavatý, nově jmenovaný ředitel ZUŠ Mšeno, projevil vážný zájem o členství v komisi. Komise navrhuje radě města jmenování.

rada města

příští schůze

1d.

T.č. probíhá výběrové řízení na referenta rozvoje MěÚ. Komise navrhuje tuto osobu oslovit a následně radou města jmenovat členem komise.

Mach

příští schůze

2.

Obnovení činnosti komise s novým předsednictvím

 

 

 

Činnost komise se znovuobnovuje po delší pauze (poslední zasedání listopad 2008) a pod novým předsednictvím. Prvotní cíle komise na rok 2010: pravidelná zasedání, aktivní spolupráce s radou města , jasná struktura komise, aktivní práce všech členů komise, rozdělení práce komise mezi členy, vybudování struktury členů komise, orientování se ve stavu projektů a dokumentů, revize stavu aktivit a zadání, aktivní diskuse a závěry k běžícím projektům k rukám rady, komunikace s veřejností.

Trevisan

průběžně

3.

Ohlednutí za činností komise – bod odložen

 

 

3a..

Do přespříštího zasedání komise (příště prezentace Plánu péče) vypracovat zprávu o dosavadní činnosti komise od jejího vzniku a o stavu plánovaných aktivit a přijatých opatření komise dle Programu regenerace a zápisů z minulých zasedání.

Trevisan

VI.2010

4.

Úkoly komise, termíny dalších schůzek, zápisy

 

 

4a.

Zápisy ze zasedání budou zveřejňovány na webu města a v Mšenských novinách.

Mach

VI.2010

4b.

Přespříští zasedání: rozdělení práce komise mezi členy, volba tajemníka komise.

všichni

VI.2010

4c.

Termíny dalších schůzek: do konce 2010 schůzky častěji, termíny budou definovány pravidelně na celý rok. Přehled termínů bude sestaven na přespříštím zasedání - červen 2010.

Trevisan

VI.2010

4e.

Termín příští schůzky byl stanoven operativně na 25.5.2010 v 15 hod v sále MěÚ Mšeno. Hlavní bod jednání: Prezentace mezistavu připravovaného dokumentu (Ing. arch. L. Sommer), diskuse a připomínkování komisí.

všichni

25.V.

5.

Informace o stavu dokumentů MPZ (prezentuje Ing. arch. L.Sommer- zpracovatel)

 

 

5a.

Program regenerace MPZ z r. 2006 (Ing. arch. L.Sommer)= poslední platný dokument, platnost do r. 2012

   

5b.

Plán péče o MPZ- stručná informace k stavu legislativního podkladu a práce na Plánu péče MPZ Mšeno -  do 30.6.2010 fin. verze, pilotní plán v rámci kraje, proces= ´novinka´ pro všechny. Navazuje na novely památkového zákona a prováděcí vyhlášku z ledna 2010. Cíl Plánu péče je vznik vstřícného materiálu pro občany, ale i pracovníky stavebního úřadu a pam. péče. Bude definovat pro každý objekt na území MPZ co je pro něj důležité a doporučenou péči. Materiál bude vydán krajem a bude následně nahrazovat stanoviska pam. péče (mimo NKP) u méně hodnotných objektů.

Komise se bude vyjadřovat - na příštím zasedání komise bude prezentován stav k připomínkovaní. Dva týdny před zasedáním zašle Ing. arch. L.Sommer mailem podklad ke studiu členům. Diskuse ke způsobu zapojení veřejnosti do procesu.

Sommer

Sommer všichni

Do 11.5.

Do 25.5.

6.

Přehled aktivit města Mšena na území MPZ

Info

 

6a.

Stav projektů města v MPZ - běžící:
-         Oprava kostela sv. Martina – průběžně oprava střechy
-         Rekonstrukce koupaliště – podána žádost o dotaci na kraji. Letos proběhne rekonstrukce fasád WC, zbourání skladu pod skálou a výstavba nového za budovou (sklep). Střednědobý cíl: oprava fontán a oplocení.
-         Rekonstrukce Náměstí Míru, Masarykova, Mladoboleslavská – DUR
-         Rekonstrukce Skalička – studie předložena k diskusi, cíl 2010:rekonstrukce vodovodu snad i sítí NN ČEZu, město povrchy.
-         Drobné sakrální stavby - průběžně

   

6b.

Stav projektů města v MPZ - plánované:
-         Rekonstrukce exteriéru koupaliště – čeká se na stanovisko NPÚ ke studii, diskuse a doporučení komise příští zasedání komise
-         Škola ( mimo MPZ) – na projektu odvodnění budovy se pracuje, před podáním grant. žádosti je projekt na výměnu oken a kotelny, část. zateplení
-         Rekonstrukce ZUŠ (mimo MPZ ale významná hist. budova), budova zakoupena městem - výhled
-         Budova čp. 31 na náměstí – studie využití dokončena, nelze realizovat. budoucnost budovy?
-         Drobné sakrální stavby - letos se opraví další 4-5 staveb

všichni

příště

7.

Plánované aktivity na 2. pololetí 2010 – viz kalendář

   

8.

Dotace

   

8a.

Dotace: žádost dotace u MAS Vyhlídky neúspěšné (sokolovna, oplocení koupaliště)

   

8b.

Komise doporučuje ZM využití dotace MK ČR z Programu regenerace MPZ ve výši 400 000,- Kč na opravu věžičky kostela sv. Martina. Komise pověřuje starostu podpisem dokumentů souvisejících s dotací jménem místní pracovní skupiny pro 
regeneraci.

Mach

 

9.

Diskuse a doporučení komise k DUR (změny oproti Studii) Rekonstrukce Náměstí Míru, Masarykovy a Mladoboleslavské ulice

   
 

Proběhla diskuse členů komise ke změnám mezi Studií a DUR a k prvním výsledkům geologického a geofyzikálního průzkumu Námětí Míru, Masarykova ulice (Mladoboleslavská ul. - mimo území MPZ):

Stav: tč. všechna potřebná stanoviska všech dotčených orgánů kladná (chybí stanovisko pam. péče), město bude žádat v červnu o dotace. 

Doporučení komise pro RM: Komise navrhuje principielně akceptovat nutné změny. Komise se bude dále projektem detailněji zabývat a do léta 2010 vypracuje detailní doporučení pro RM. Doc. Konvalinka převzal podklady výsledků geol. průzkumu k dalšímu studiu.

Všichni

Konvalinka

léto 2010

příště

10.

Studie Regenerace ulice Na Skaličkách, Autor Ing. arch. Marek Prchal:

Doporučení komise pro RM: Komise doporučuje předloženou studii z února 2010 k dalšímu zpracování. Komise navrhuje:
-         hledat pro celé území vzhledem k dopravní situaci a klidové zóně řešení bez patníků
-         v případě nemožnosti jiného řešení vedení inž. sítí souhlasit vzhledem k významu stavby s případnou ztrátou stávající zeleně a výsadbou nové  - umístění a sortiment dle studie
-         definovat možnost etapizace stavby
-         v dalších fázích projektu v prostoru schodiště prošetřit stav a doporučit opatření z důvodů špatné statiky opěrné zdi na severním, spodním konci ulice
-         tématizovat dům čp. 28 = bydliště Cinibulka, významné osobnosti
-         řešit prioritně prostorovou návaznost Karlovy ulice v dalších projektech

   

11.

Různé

   

11a.

Areál evangelického kostela s farou a zahradou v Boleslavské ulici čp. 9 = kulturní památka místního významu usnesením ZM č.26 z 22.03.2010. bod 18, viz http://www.mestomseno.cz/index.php?cmd=page&id=3001%E2=cs

   

11b.

Dotace Zelená úsporám: na 2 objekty města na území MPZ se vypracovává projekt k žádosti o dotaci

   

11c.

Nový ÚP: příprava výběrového řízení v příštích týdnech, komise se bude vyjadřovat

info

 

11d.

Návrh na zapsání na seznam památek: sokolovna , škola a mostek v Ráji byly navrženy na zapsání – zjistit stav – vlastníci objektů musí urgovat MK 

Mach

 

11e.

Národní sít´ Zdravých měst  - město se stalo členem - www.nszm.cz

   

11f.

Sdružení hist. měst : město je členem, schůze sdružení kraje proběhla poprvé i ve Mšeně. Město se zúčastní projektu Putování po hist. městech.

   

11g.

Agenda 21: město pracuje v projektu. Akční plán rozvoje byl na další 2 roky aktualizován (viz usnesení zastupitelstva XI.09).
ZM schválilo priority Strategického plánu rozvoje města Mšena na roky 2010 a 2011 - viz Usnesení z veřejného zasedání ZM č.23 z 23.11.2009, bod 13. http://www.mestomseno.cz/index.php?cmd=page&id=2895%E2=cs

   

11h.

Cinibulkova stezka byla za spolupráce školy a CHKO rekonstruována. 20.5.2010 v 17 hod. od koupaliště - slavnostní otevření

info

20.5.

11i.

Františkova alej – na památku Františka Smýkala. Obnova hist. cesty v krajině - viz www.frantiskovaalej.cz

Město ve spolupráci s aktivisty úspěšně získalo na obnovu dotaci z Nadace Partnerství

   

12.

Závěr

   
 

Pro členy komise poskytnout CD s podklady (Program regenerace, Statut komise a aktuální pasporty a projekty)

Mach

25.5.

Kalendář akcí a aktivit na území MPZ 2010:

-         24.04.   Den Země – úklid
-         20.05.  Slavnostní otevření obnovené Cinibulkovy stezky
-         05.06.   První koupání – městské lázně – snad, dle postupu oprav
-         05.06.   Běh Nadějě - start i cíl městské lázně
-         12.06.   Na Kokořínsko s párou
-         26.06.   Plovárna 2010
-         17.07.   Kokořínský triatlon-start městské lázně ?
-         28.10.   Běh Debří
-         14.08.   Dixieland - koncert - městské lázně
-         04.09.   Poslední koupání          
-         září      Den evropského dědictví – prezentace města a MPZ?
-         Podzim  – Otevření Františkovy aleje
-         Výstavy ZUŠ a jiných autorů na Městském úřadě

Kontrola plnění navržených a přijatých opatření:

Příště: rozdat kopii Statutu komise a kopírovat legislativní podklad

Použité zkratky:

MPZ Městská památková zóna, RM Rada města, ZM Zastupitelstvo města, NKP Národní kulturní památka

Termín příštího zasedání: 25.5.2010 v 15 hod MěÚ, další schůze konec června 2010

Rozdělovník zápisu: členové komise, hosté

Předsedkyně komise: Ing. Jitka Trevisan                    podpis:                                   

Zapsala:                       Ing. Jitka Trevisan                    podpis:                       

Revize:                        Ing. Jitka Trevisan 10.05.2010