Městská pečeťBezdězy z Vrátenské hory (foto: J.Trevisan)VojtěchovVojtěchov

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Vyhláška města č. 22/1/2001


Město Mšeno, okres Mělník
Obecně závazná vyhláška města Mšena č. 22/1/2001
o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Mšeno, změna č. 1

Zastupitelstvo města Mšena schválilo a vydává dne 5.3.2001 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 26 odst. 2) zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška města Mšena č. 22/1999 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Mšeno:

Čl. 1
1. Mění se a doplňuje Příloha č. 1 takto:
Odd. S…Plochy pro sport a rekreaci na konci odd.:
Speciální regulativy pro Agroturistické centrum Sedlec
Určené využití:
- stanoviště pro karavany a stany
Přípustné využití:
- doprovodné služby – nezbytná administrativa a hygienická zařízení
- ukázkový chov domácího zvířectva, drobná sportoviště
Podmínky:
- vliv činnosti nesmí negativně zasahovat na sousední pozemky a nesmí být v rozporu se zásadami ochrany přírody
- areál musí být ozeleněn dle podmínek „Rozhodnutí“ MŽP č.j. 800/1906/803 21/98
- všechny stavby budou přízemní
- areál musí být vybaven zařízením na bezpečné jímání odpadních vod a uzavřenou smlouvu o jejich odvozu a likvidaci
- parkoviště musí být umístěno v rámci areálu
- zpevněné plochy musí být omezeny na minimum
Nepřípustné využití:
- veškeré výrobní činnosti
- výstavba objektů pro trvalé bydlení
- výstavba objektů pro individuální rekreaci)
- stavby pro hromadné ubytování.

Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 21.3.2001.