Černík (foto: O.Vokál)pamětní deska - revitalizace centra, foto: Petra NejedláVečer před kostelem sv. MartinaSkalní útvar Žába, pod romanovskou hájovnou

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM č.23 z 23.11.2009


U s n e s e n í
z veřejného zasedání č. 23 Zastupitelstva města Mšena
ze dne 23.11.2009

1. ZM schvaluje prodej p.p.č. 343 v k.ú. Skramouš o výměře 2m2 manželům Průchovým za cenu 50,-- Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.

2. ZM odkládá prodej části p.p.č. 419 a části p.p.č. 3/2 v k.ú. Sedlec u Mšena.

3. ZM schvaluje koupi části st.p.č. 11 v k.ú. Sedlec u Mšena o výměře 21 m2 od manželů Vyhlasových st. za cenu 50,-- Kč/m2. Pozemek je pod místní komunikací.

4. ZM schvaluje parcelaci pozemků v oblasti bývalé školní zahrady ve Mšeně dle předloženého návrhu geometrického plánu. ZM souhlasí s vybudováním místní komunikace při východní hranici bývalého školního pozemku na náklady města a pověřuje starostu jednáním a uzavřením kupní smlouvy s majiteli dotčených pozemků o koupi těchto za symbolickou cenu 1 Kč/m2. Jde o část p.p.č. KN 440/1 o výměře 206m2 (PK 439/1), část p.p.č. KN 440/8 o výměře 239 m2 (PK 440) a část p.p.č. KN 436/21 o výměře 77 m2 (PK 440), všechny v k.ú. Mšeno.

5. ZM schvaluje pořízení regulačního plánu v lokalitě bývalého školního pozemku a dalších okolních pozemků v k.ú. Mšeno, vzniklých na základě předloženého návrhu geometrického plánu (viz usnesení č. 4).

6. ZM nesouhlasí s navrhovanou směnou p.p.č 2000/6 v k.ú. Mšeno v Babím dole, která je ve vlastnictví p. Weinlicha za část p.p.č. 1739/20 (nově vzniklá p.p.č. 1739/31 o výměře cca 508 m2), která je ve vlastnictví města, obě v k.ú. Mšeno, s ohledem na to, že přístupovou komunikaci v Babím dole město nevybudovalo, ani ji nevlastní a považuje tuto komunikaci za účelovou. Legalizaci využití pozemku města p.p.č. 1739/31 navrhuje formou pronájmu nebo prodeje.

7. ZM schvaluje „Dohodu o změně hranic obcí“ mezi městem Mšenem a obcí Nosálov, jedná se o změnu hranic katastrálních území Olešno a Libovice.

8. ZM schvaluje prodej p.p.č. 652/2 v k.ú. Olešno o výměře 169 m2 manželům Weinlichovým za cenu 50,-- Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.

9. ZM schvaluje prodej p.p.č. 652/3 v k.ú. Olešno o výměře 602 m2 p. Jáchymu Hanauerovi za cenu 50,-- Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.

10. ZM schvaluje přijetí daru od Mysliveckého sdružení Liška Sedlec, a to části p.p.č. 2 v k.ú. Sedlec u Mšena. Zároveň zastupitelstvo tuto část zařazuje do veřejných prostranství.

11. ZM schvaluje prodej obchodního podílu města Mšena ve společnosti Místní dráha Mladá Boleslav – Mělník s.r.o. za cenu 15.000,-- Kč společníkům.

12. ZM schvaluje předložené rozpočtové úpravy č.4,5,6,7,8 rozpočtu na rok 2009.

13. ZM schvaluje priority Strategického plánu rozvoje města Mšena na roky 2010 a 2011:
Oblast A – Infrastruktura města a podnikání
A.1.1.2. nový územní plán pro správní území
A.2.1.1. výstavba multifunkčního hřiště
A.2.3.1. dostavba a zateplení MŠ
A.2.3.2. rekonstrukce prostor ZŠ
A.3.2.1. budování nových cyklostezek v území města
A.3.3.1. obnova místních komunikací
A.4.5.1. podpora výstavby individuálních a skupinových ČOV
Oblast B – Životní prostředí
B.1.4.1. obnova veřejných prostranství
B.2.1.1. obnova lesoparku
B.4.1.1. MA21, osvěta, komunitní aktivity
Oblast C – Sociální, zdravotní péče a vzdělávání
C.1.2.1. zavedení programu „komunitní škola“
C.1.4.1. rekonstrukce čp. 31
C.2.1.    zvýšení kapacity a modernizace stávajícího zdravotního střediska – provázání na A.2.2.1.
C.3.1.1. vytvoření zázemí pro volný čas mládeže dle analýzy potřeb – vazba na C.1.4.1.
C.3.2.1. kamerový systém na exponovaná místa
C.4.3.1. zpracování komunitního plánu sociálních služeb
Oblast D – Kultura, volný čas a cestovní ruch
D.1.1.2. instalace mobiliáře a městského informačního systému dle regulativů MPZ
D.1.3.1. motivační systém pro majitele nemovitostí v MPZ, represe
D.1.4.1. plán péče o MPZ – vč. zapojení majitelů památek při tvorbě Plánu péče o MPZ
D.2.2.2. propagace místních služeb v CR přes IC
D.2.4.2. koordinace CR na Kokořínsku

14. ZM schvaluje zřizovací listiny příspěvkových organizací zřizovaných městem:
- Základní škola Mšeno, příspěvková organizace, IČO 67799400,
- Mateřská škola Mšeno, příspěvková organizace, IČO 71005846,
- Základní umělecká škola Mšeno, příspěvková organizace, IČO 67673635,
- Domov seniorů Mšeno, příspěvková organizace, IČO 86595351.