Busta T.G.M. v parku před školouOlešnoBusta F.PalackéhoVěž kostela sv. Martina

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Dotace pro kostel a lázně


Poznámky z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 22. 4. 2009

Přítomni: Ing. M. Mach, V. Novák, M. Koloc, Mgr. J. Trunková, Mgr. H. Nečasová, M. Štráchalová, J. Švecová, J. Guttenberg, A. Oupická, J. Andelt, V. Zajpt. Omluveni: K. Píč, S. Houserek, J. Fanta, V. Hájek. Ověřovatelé zápisu, návrhová komise: J. Švecová, M. Koloc. Hlasování: schváleno jednomyslně. Zapisovatelka: L. Zelenková. Navržený program byl jednomyslně schválen.

Nemovitosti (prodeje, nákupy, směny)
* Žádost manželů Štráchalových o prodej pozemku ve Skramouši – proběhlo zaměření cesty, schůzka s geodetem. Situaci prověřila pozemková komise.
Usnesení č. 1: ZM schvaluje prodej p. p. č. 204/18 v k. ú. Skramouš o výměře 25 m2 manželům Štráchalovým za cenu 50 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem platí kupující. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0 – schváleno jednomyslně.

* Žádost manželů Dvořákových o prodej pozemku ve Skramouši – pozemek se pro město jeví jako vhodný k prodeji, pro obec nemá význam.
Usnesení č. 2: ZM schvaluje prodej p. p. č. 204/17 o výměře 15 m2 v k. ú. Skramouš. Hlasování: schváleno jednomyslně.

* Pozemek města ve Skramouši – je zaplocen majiteli sousedního pozemku; ŠTRÁCHALOVÁ – navrhuje pozemek odprodat, město pro něj nemá využití; ZAJPT, vedoucí městských lesů – souhlasí. Pozemek bude oddělen od p. p. č. 204/1 a zapsán pod novým číslem, o jeho budoucím osudu bude rozhodnuto později.

* Bývalá skládka u Libovice  – zasahuje podle zaměření skutečného stavu do pozemků jiných vlastníků a naopak, p. Štráchal užívá část pozemku města, naopak skládka je i na jeho poli. Skládka je již mnoho let nepoužívaná, částečně překrytá zeminou, záměr obce po rekultivaci osázet stromy dle návrhu CHKO. Je nutné pozemky směnit. Navržená cena vychází z vyhl. č. 412/2008 Sb. o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.
Usnesení č. 3: ZM schvaluje směnu p. p. č. 2314/3 o výměře 838 m2 ve vlastnictví města za p. p. č. 2320/3 o výměře 238 m2 a p. p. č. 2320/2 o výměře 45 m2 ve vlastnictví p. Václava Štráchala za cenu 12,95 Kč/m2. Rozdíl o výměře 555 m2 doplatí městu p. Štráchal před podpisem směnné smlouvy. Náklady spojené s prodejem hradí účastníci smlouvy stejným dílem. Hlasování: schváleno jednomyslně.

* Žádost pana Hanauera o prodej pozemku v Olešně. Jedná se o břeh u Pšovky za budovou restaurace v Ráji, P. Hanauer jej již 10 let užívá a udržuje; OUPICKÁ – navrhuje cenu 20 Kč/m²; STAROSTA – navrhuje 30 Kč/m².
Usnesení č. 4: ZM schvaluje prodej p. p. č. 661/2 o výměře 112 m2 v k. ú. Olešno p. Jáchymu Hanauerovi za cenu 30 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem platí kupující. Hlasování: pro 8,
proti Oupická, Zajpt, zdržel se Guttenberg – schváleno.

* Žádost pana Fajgla o prodej pozemků v Hradsku – k dispozici jsou návrhy na tržní cenu od dvou realitních kanceláří; MACH – navrhuje 200 Kč/m², TRUNKOVÁ – navrhuje 100 Kč/m², hlasováno o posledním návrhu.
Usnesení č. 5: ZM schvaluje prodej p. p. č. 68/2 o výměře 177 m2 a p. p. č. 68/3 o výměře 275 m2, obě v k. ú. Sedlec u Mšena p. Jiřímu Fajglovi, který pozemky již užívá, za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem platí kupující. Hlasování: pro 9, proti Mach, Štráchalová, zdržel se 0 – schváleno.

* Žádost o bezúplatný převod pozemku od Pozemkového fondu do vlastnictví Mšena – součást bývalé skládky směrem k Libovici.
Usnesení č. 6: ZM schvaluje převod p. p. č. 2319 o výměře 144 m2 v k. ú. Mšeno od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Mšena podle § 6 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Hlasování: schváleno jednomyslně.

* Žádost o bezúplatný převod od Pozemkového fondu do vlastnictví Mšena – jedná se o pozemky pod komunikací od čerpací stanice ve Mšeně k ulici Jatecké. Část stavby komunikace leží na pozemcích Pozemkového fondu.
Usnesení č. 7: ZM schvaluje bezúplatný převod části p. p. č. 812/14 o výměře cca 177 m2 a části p. p. č. 812/17 o výměře cca 20 m2, obě v k. ú. Mšeno, od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Mšena podle § 5 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Obě části pozemků jsou určeny územním plánem města ke stavbě veřejně prospěšné stavby – cesty. Hlasování: schváleno jednomyslně.

* Žádost o bezúplatný převod pozemku od Pozemkového fondu do vlastnictví Mšena - jedná se o pozemek potřebný pro stavbu cyklostezky, směrem do Stránky.
Usnesení č. 8: ZM schvaluje bezúplatný převod p. p. č. 550 o výměře 254 m2 v k. ú. Mšeno od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Mšena podle § 5 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pozemek je určen územním plánem města ke stavbě veřejně prospěšné stavby – cesty. Hlasování: schváleno jednomyslně.

* Změna katastrální hranice v části Mšena - v Brusné v k. ú. Olešno a k. ú. Libovice
Část cesty přísluší do k. ú. Olešno (Mšeno), část do k. ú. Libovice (Nosálov). Komplikuje to svoz TKO a údržbu komunikace. Je nutný souhlas zastupitelstva obce Nosálov, od této obce město žádá bezplatně převést část cesty a hodlá se o ni dále starat. Po odsouhlasení zastupitelstva obou obcí bude sepsána dohoda o změně hranic katastrálního území a bude podána k zápisu na katastrální úřad a ministerstvo financí.
Usnesení č. 9: ZM schvaluje změnu hranic obce Mšeno, a to v k. ú. Olešno, kdy níže uvedené pozemky přejdou z k. ú. Libovice (toto katastrální území přísluší k obci Nosálov) do k. ú. Olešno. Jedná se o tyto pozemky: p. p. č. 1233, p. p. č. 1165/1, st. p. č. 88, p. p. č. 1167, p. p. č. 1192, p. p. č. 1312, p. p. č.,1225/4, st. p. č. 91, p. p. č. 1225/3, p. p. č. 1310, p. p. č. 1227/3, st. p. č. 70, p. p. č. 1227/2, p. p. č. 1227/1, p. p. č. 1228, p. p. č. 1037/1, st. p. č. 111, st.p.č. 105, p.p.č. 1037/2. Zároveň zastupitelstvo schvaluje převod p. p. č. 1233 o výměře 2476 m2 z majetku obce Nosálov do majetku města Mšena. Hlasování: schváleno jednomyslně.

* Žádost p. Kozlíka o prodej pozemku ve Mšeně – p. Kozlík postavil garáž na pozemku města v domnění, že pozemek je jeho. Bylo však chybou katastrálního úřadu, že byl tento pozemek při překreslování map chybně zakreslen; STAROSTA – navrhuje směnit za pozemek p. Kozlíka sousedící s vozovkou (zelený pás). Hlasování o prodeji pozemku p. Kozlíkovi: pro 7, proti 0, zdržel se Mach, Novák, Oupická, Guttenberg. Hlasování o směně pozemku za pozemek podle zahrádky p. Kozlíka: pro 4, proti Koloc, Štráchalová, Trunková, Nečasová, Zajpt, Švecová, Andelt, zdržel se 0 – neschváleno.

* Žádost pana Oplta o prodej části pozemku ve Mšeně – jedná se o část cesty v Hlovci, která má sloužit pro pěší, mj. pod ní leží kanalizace.
Usnesení č. 10: ZM zamítá prodej části p. p. č. 3346 v k. ú. Mšeno p. Opltovi. Hlasování: schváleno jednomyslně.

* Žádost pana Marečka o prodej pozemku ve Skramouši – p. Mareček ve dvou částech značně zúžil komunikaci, omezil práva ostatních sousedů; ŠTRÁCHALOVÁ – navrhuje počkat na dořešení dědictví; GUTTENBERG – navrhuje vrátit plot do původní hranice.
Usnesení č. 11: ZM odkládá žádost p. Petra Marečka o prodej části p. p. č. 223/1 v k. ú. Skramouš, která je ve vlastnictví města, a pověřuje pozemkovou komisi zastupitelů svolat schůzku přímo na místě za přítomnosti všech zúčastněných a pokusit se tuto záležitost vyřešit. Hlasování: schváleno jednomyslně.

* Žádosti o prodej pozemků p. Weinlicha a p. Hanauera – odkládá se, zatím nemáme GP.

* Zájem města o koupi budovy ZUŠ – čeká se na odhad, odloženo.

* Pozemky p. p. č. 511/8, p. p. č. 511/9 a p. p. č. 4 - p. Havranová: město podniklo mnoho kroků k uzavření smlouvy na tyto pozemky, p. starosta řeší požadavky paní Gavranové. Poslední navržená cena od města je 120 Kč/m², nyní se čeká na odpověď.

Inventarizace pozemků
V katastrech Skramouš a Olešno byly dokončeny inventarizace, ve Skramouši zbývají dořešit drobnosti. V Sedlci a ve Mšeně jsou inventarizace pozemků rozpracovány. S inventarizací souvisí i prověřování historického majetku. V roce 1998 bylo z neznámého důvodu převedeno na Pozemkový fond ČR 20 pozemků města, usilujeme o zpětný převod. V roce 2003 došlo k převodu 3 pozemků na LČR, jedná se např. o lesní pozemek v Hlovci, budeme požadovat jejich navrácení.

Software GIS
V rámci inventarizace pozemků uvažuje město o pořízení software GIS – geografický informační systém, pozemkové mapy budou převedeny do digitální podoby. Systém bude mít široké využití pro práci úřadu i samosprávy - pasporty budov, komunikací, pozemků, zeleně, dopravní značení apod. Pokusíme se přesvědčit okolní obce, aby si nechaly digitalizovat mapy svých katastrů a mohli jsme jim poskytovat lepší služby v rámci výkonu státní správy (zejména stavební úřad).

Závěrečný účet města za rok 2008 a inventury majetku
Usnesení č. 12: ZM schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:
- finanční odbor MěÚ provede veřejnoprávní kontroly podle plánu kontrol příspěvkových organizací zřizovaných městem, a to zejména DSM a MŠ, nejpozději do 30.6.2009.
- ZM schvaluje předložené inventury majetku města včetně inventur příspěvkových organizací zřizovaných městem. Hlasování: schváleno jednomyslně.
Usnesení č. 13: ZM schvaluje předložené inventury majetku města včetně inventur příspěvkových organizací zřizovaných městem. Hlasování: schváleno jednomyslně.

 Rozpočtové opatření
Usnesení č. 14: ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření rozpočtu města Mšena na r. 2009. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Dotace MK ČR na MPZ
Usnesení č. 15: ZM schvaluje přijetí dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón MK ČR v celkové částce 200 tis. Kč. Zároveň schvaluje rozdělení dotace na tyto dvě akce:
- oprava střechy kostela sv. Martina ve Mšeně 105 tis. Kč, spoluúčast města 53 750 Kč
- obnova lázeňské budovy koupaliště ve Mšeně: oprava fasády severní části  95 tis. Kč, spoluúčast  města 50 %. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Dotace MV ČR na Czechpoint
Usnesení č. 16: ZM schvaluje podmínky Rozhodnutí o udělení dotace na modernizaci pracoviště Czech POINT. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Rozvojové projekty
Informace pana starosty:
* do poloviny května je stanoven termín pro vyhodnocení podané žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy na výměnu oken a další úpravy v ZŠ
* Zelená úsporám – program, který se zatím týká pouze obytných budov, vyčkáme, zda se situace nezmění
* ZUŠ a čp. 31 – stále čekáme na ocenění budovy ZUŠ (zadáno odhadci), pak se bude projednávat, zda ZUŠ koupit, nebo přestěhovat do čp. 31
* Cyklostezka, směr ke Stránce – je nutné dořešit pozemky, příprava k územnímu řízení
* cyklotrasa Praha – Berlín – mezinárodní stezka, byla vypracována vyhledávací studie, kudy by stezka mohla vést – jsou dvě možnosti Kokořínským dolem nebo vrchem kolem obcí Lhotka, Střemy, Nebužely, Kanina a Sedlec (a dále směrem na Dubou)
* blokové kotelny – projekty váznou z důvodu nedostatku projektantů, zásadní pokrok nebyl dosažen. Kotelna za radnicí – problémy s umístěním, navrhuje se umístění za střediskem, příprava projektu pro územní řízení. Kotelna v Modern roofing systems – nestihlo se dotační kolo v únoru, nebyly dostatečně připraveny plány, probíhá příprava na příští rok, měla by být připojena i ZŠ. Zatím hledáme alternativu – přídavný hořák vhodný do litinových kotlů, spaluje peletky, cena cca 100 tis. Kč. Město hledá výrobce peletek. V případě, že by tento systém fungoval, dal by se využít i v jiných budovách (sokolovna, bytovka). Cílem je snížení nákladů na topení a snížení emisí. Návratnost je cca 2 roky.
* rekonstrukce Boleslavské ulice, nám. Míru a Masarykovy ulice. K vyjádření města byl doručen projekt na stavbu vodovodu – investor VKM, a. s.; STAROSTA – se chystá na jednání na krajském úřadu o dalším postupu (rozdělení na dvě etapy, příprava projektů atd.). Předpokládaný vývoj - v roce 2010 rekonstrukce Boleslavské ulice až po náměstí Míru, v roce 2011 až 2012 rekonstrukce náměstí, Masarykovy a ulice Jatecké v oblasti kostela. Ulici na Skaličkách nutné řešit dříve než náměstí anebo současně.
* Sedlec - předání nového veřejného osvětlení proběhne v těchto dnech, v létě nastoupí vodárny na rekonstrukci řadu.
* Romanov – posílení elektřiny z Rybáčku až na Romanov, na pozemku u hájovny bude trafostanice, celé vedení bude v zemi, dokončeny projekční práce.
* Olešno – ČEZ: projekční práce spějí k závěru. Další akce k posílení elektřiny budou následovat v oblasti Tyršova, Žižkova, Cinibulkova, Palackého, Zahradní… Dojde ke kompletní rekonstrukci, vše bude řešit jeden projektant, problém je s nelegálním připojením tábora na sladovnu; dále budou rekonstruovány ulice přilehlé k Boleslavské ulici.

Různé
Usnesení č. 17: ZM schvaluje zástupce města Mšena na Valnou hromadu VKM, a. s., která se bude konat dne 12. 5. 2009, starostu Ing. Martina Macha. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Účelová změna ÚP - umožnění výstavby fotovoltaických elektráren
Usnesení č. 18: ZM schvaluje pořízení změny č. 3 územního plánu města Mšena a zároveň určuje podle § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, starostu Ing. Martina Macha zástupcem zastupitelstva města pro spolupráci s pořizovatelem změny č. 3 ÚP. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Informace
Skutky naděje – humanitárně sportovní odpoledne 6. června, pořadatelem je TJ Sokol Mšeno, se spoluúčastí města
Komunitní plánování sociálních služeb – je nutné vytvořit plán zejména proto, aby do budoucna zůstaly sociální služby podporovány státními dotacemi. Informace p. starosty o průběhu jednání a tvorbě projektů a žádostí o dotace. Byly podány dvě žádosti o dotace. Jedna žádost byla adresována ke Krajskému úřadu SK a druhá na MPSV. Žádost na MPSV z OP LZZ byla zařazena do zásobníku projektů. Žádost do Humanitárního fondu SK na 350 tis. Kč byla kladně hodnocena a dostaneme 300 tis. Kč. Je nutné vytvořit realizační skupinu – provést šetření v obcích – zjistit potřeby občanů, vytvořit řídící tým – bude složen ze zástupců obcí a poskytovatelů a zajišťovat další práce související s projektem (dotace na jeden rok).
Havárie na rybníku Černík
Grantové řízení města pro spolkyp. Štráchalová informovala o tom, že suma požadavků je cca dvojnásobná proti zdrojům, které jsou k dispozici. Návrhy grantové komise posoudí a rozhodne rada města.