OlešnoSkalní útvar PokličkyObří hlava a žábaNáměstí Míru v noci

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM č.20 z 22.04.2009


Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena
ze dne 22.4.2009

1. ZM schvaluje prodej p.p.č. 204/18 v k.ú. Skramouš o výměře 25 m2 manželům Štráchalovým za cenu 50,-- Kč/m2. Náklady spojené s prodejem platí kupující.

2. ZM schvaluje prodej p.p.č. 204/17 o výměře 15 m2 v k.ú. Skramouš.

3. ZM schvaluje směnu p.p.č. 2314/3 o výměře 838 m2 ve vlastnictví města za p.p.č. 2320/3 o výměře 238 m2 a p.p.č. 2320/2 o výměře 45 m2 ve vlastnictví p. Václava Štráchala za cenu 12,95 Kč/m2. Rozdíl o výměře 555 m2 doplatí městu p. Štráchal před podpisem směnné smlouvy. Náklady spojené s prodejem hradí účastníci smlouvy stejným dílem.

4. ZM schvaluje prodej p.p.č. 661/2 o výměře 112 m2 v k.ú. Olešno p. Jáchymu Hanauerovi za cenu 30,-- Kč/m2. Náklady spojené s prodejem platí kupující.

5. ZM schvaluje prodej p.p.č. 68/2 o výměře 177 m2 a p.p.č. 68/3 o výměře 275 m2 obě v k.ú. Sedlec u Mšena p. Jiřímu Fajglovi, který pozemky již užívá, za cenu 100,-- Kč/m2. Náklady spojené s prodejem platí kupující.

6. ZM schvaluje převod p.p.č. 2319 o výměře 144 m2 v k.ú. Mšeno od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Mšena podle § 6 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7. ZM schvaluje bezúplatný převod části p.p.č. 812/14 o výměře cca 177 m2 a části p.p.č. 812/17 o výměře cca 20 m2 obě v k.ú. Mšeno od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Mšena podle § 5 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Obě části pozemků jsou určeny územním plánem města ke stavbě veřejně prospěšné stavby – cesty.

8. ZM schvaluje bezúplatný převod p.p.č. 550 o výměře 254 m2 v k.ú. Mšeno od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Mšena podle § 5 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pozemek je určen územním plánem města ke stavbě veřejně prospěšné stavby – cesty.

9. ZM schvaluje změnu hranic obce Mšeno, a to v k.ú. Olešno, kdy níže uvedené pozemky přejdou z k.ú. Libovice (toto kat. území přísluší k obci Nosálov) do k.ú. Olešno. Jedná se o tyto pozemky: p.p.č. 1233, p.p.č. 1165/1, st.p.č. 88, p.p.č. 1166/1, p.p.č. 1167, p.p.č. 1192, p.p.č. 1312, p.p.č. 1225/4, st.p.č. 91, p.p.č. 1225/3, p.p.č. 1310, p.p.č. 1227/3, st.p.č. 70, p.p.č. 1227/2, p.p.č. 1227/1, p.p.č. 1228, p.p.č. 1037/1, st.p.č. 111, st.p.č. 105, p.p.č. 1037/2. Zároveň zastupitelstvo schvaluje převod p.p.č. 1233 o výměře 2476 m2 z majetku obce Nosálov do majetku města Mšena.

10. ZM zamítá prodej části p.p.č. 3346 v k.ú. Mšeno p. Opltovi.

11. ZM odkládá žádost p. Petra Marečka o prodej části p.p.č. 223/1 v k.ú. Skramouš, která je ve vlastnictví města a pověřuje pozemkovou komisi zastupitelů svolat schůzku přímo na místě za přítomnosti všech zúčastněných a pokusit se tuto záležitost vyřešit.

12. ZM schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření: finanční odbor MěÚ provede veřejnosprávní kontroly dle plánu kontrol příspěvkových organizací zřizovaných městem, a to zejména DSM a MŠ, nejpozději do 30.6.2009.

13. ZM schvaluje předložené inventury majetku města včetně inventur příspěvkových organizací zřizovaných městem.

14. ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření rozpočtu města Mšena na r. 2009.

15. ZM schvaluje přijetí dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón MK ČR v celkové částce 200,- tis. Kč. Zároveň schvaluje rozdělení dotace na tyto dvě akce:
- oprava střechy kostela sv. Martina ve Mšeně 105,- tis. Kč, spoluúčast města 53 750,- Kč
- obnova lázeňské budovy koupaliště ve Mšeně – oprava fasády severní části 95,- tis. Kč, spoluúčast města 50%.

16. ZM schvaluje podmínky Rozhodnutí o udělení dotace na modernizaci pracoviště Czech POINT.

17. ZM schvaluje zástupce města Mšena na Valnou hromadu VKM, a.s., která se bude konat dne 12.5.2009, starostu Ing. Martina Macha.

18. ZM schvaluje pořízení změny č. 3 územního plánu města Mšena a zároveň určuje podle § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, starostu Ing. Martina Macha zástupcem zastupitelstva města pro spolupráci s pořizovatelem změny č. 3 ÚP.