SedlecNáměstí Míru s radnicí a kostelem sv. Martina, foto: Petra NejedláKlika, kostel sv. MartinaVojtěchov

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Vyhláška města č. 1/2009


M Ě S T O M Š E N O
Obecně závazná vyhláška
města Mšena, okr. Mělník
č. 1/2009,
kterou se vydává Požární řád města Mšena

Zastupitelstvo města Mšena schvaluje a vydává dne 18.02.2009 v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ust. § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává požární řád města:

Čl. 1
ÚČEL

Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany (dále jen „PO“) v obci, vymezuje činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany, doplňuje a zpřesňuje základní povinnosti fyzických a právnických osob o povinnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, upravuje způsob hašení požáru na území města, zajištění zdrojů vody pro hašení, způsob ohlášení požáru a vyhlášení požárního poplachu.

Čl. 2
ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY
1) Za požární ochranu města odpovídají orgány města. V otázkách požární ochrany jedná s občany, podnikajícími fyzickými a právnickými osobami, institucemi a orgány státní správy starosta města.
2) V objektech, které vlastní nebo užívá město ke své činnosti na základě smluvních vztahů, plní město povinnosti uložené zákonem o požární ochraně právnickým a fyzickým podnikajícím osobám.

Čl. 3
JEDNOTKA POŽÁRNÍ OCHRANY
Město Mšeno zřizuje
Zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů města Mšena (dále jen „ZJSDH“)
a) kategorie JPO III
b) dislokace ZJSDH: požární zbrojnice ZJSDH Mšeno v Cinibulkově ulici
c) celkový početní stav ZJSDH: 15 členů včetně velitele
d) minimální počet členů v ZJSDH v pohotovosti pro výjezd: 7
e) celkový počet členů ZJSDH (skutečný): 15 členů včetně velitele
f) vybavení ZJSDH (technika a věcné prostředky): dle JPO III

Čl. 4
ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB
Povinnosti a práva právnických osob a podnikajících fyzických osob jsou stanoveny obecně závaznými právními a technickými předpisy (např. § 4, § 5, § 6, § 11, § 13, § 16 a další zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). Ustanoveními požárního řádu města nejsou dotčeny.
Povinnosti a práva fyzických osob jsou upraveny obecně závaznými právními předpisy (např. § 17, § 18 a další zákona č. 133/1981 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). Ustanoveními požárního řádu obce nejsou dotčeny. Při provozování činností dodržují fyzické osoby předpisy požární ochrany.

Čl. 5
OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU

1) Za dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se považuje delší období vysokých teplot a mimořádného sucha.
2) Počátek a konec preventivních opatření pro období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území města vyhlašuje starosta města. Vyhlášení zveřejní městský úřad obvyklým způsobem. Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru příslušnými orgány obce s rozšířenou působností, nebo Krajským úřadem Středočeského kraje pro vymezené území, není tímto požárním řádem dotčeno.
3) Pro období vysokých teplot a mimořádného sucha se stanoví následující preventivní opatření:
a) zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorách a na místech, kde může dojít k jeho rozšíření, ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena
b) zákaz spalování hořlavých látek na volném prostranství, ustanovení zvláštního právního předpisu nejsou tímto dotčena c) zákaz vjezdu motorových vozidel na lesní a polní cesty mimo vozidel zabezpečujících opatření po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů a vozidel používaných k přepravě píce při sklizni píce a úrody při žních, tato vozidla musí být při jízdě po poli nebo při práci v místech skladování vybavena lapači jisker nebo jiným obdobným zařízením
d) zákaz táboření mimo vyhrazené prostory
e) zákaz používání vody z nádrží určených pro hašení požárů k jiným účelům, ustanovení zvláštního právního předpisu nejsou tímto dotčena.

Čl. 6
ZDROJE POŽÁRNÍ VODY, HASEBNÍ LÁTKY
Město zajišťuje potřebné zdroje vody a vyžaduje od majitele hydrantové sítě její údržbu tak, aby byla vždy použitelná.
Jako zdroje požární vody město určuje:
1. hydrantovou síť- příloha č. 2 této obecně závazné vyhlášky (seznam a mapka)
2. požární nádrž – koupaliště ve Mšeně
3. rybníky -
Jezero, Černík, Blížka v k.ú. Mšeno,
Stříbrník v k.ú. Olešno,
U vrby v k.ú. Olešno,
v Sedlci v k.ú. Sedlec u Mšena.
Město zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek města a jeho částí s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu. Tento plánek v jednom vyhotovení předává ZJSDH a dále jednotce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.

Čl. 7
OHLAŠOVNY POŽÁRU A VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

V katastru města jsou tyto ohlašovny požáru:
Městský úřad Mšeno, nám. Míru 1: telefon 315693121, 315693123
Vyhlášení požárního poplachu pro ZJSDH města:
a) požární sirénou přerušovaným tónem po dobu trvání 1 minuty (25 vteřin trvalý tón – 10 vteřin přestávka – 25 vteřin trvalý tón)
b) v případě mimořádné živelné pohromy přerušovaným tónem po dobu trvání 1 minuty
c) telefonem na velitele ZJSDH.

Čl. 8
ZABEZPEČENÍ POHOTOVOSTI ZJSDH

Město jako zřizovatel ZJSDH vytváří podmínky pro činnost a akceschopnost ZJSDH, kterou ověřuje nejméně 1x ročně vyhlášením cvičného požárního poplachu.

Čl. 9
SEZNAM SIL A PROSTŘEDKÚ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY Z POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE
Jednotky PO jsou povolávány v počtu potřebném pro zdolávání požárů podle požárního poplachového plánu HZS kraje v souladu s plošným pokrytím kraje jednotkami PO. Jednotky povolává velitel zásahu prostřednictvím operačního střediska HZS kraje, případně operační středisko HZS kraje samo. Výpis z Požárního poplachového plánu Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje je uveden v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 10
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Mšeno č. 1/2005 kterou se vydává požární řád města
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

                                      

 

Příloha č.1
obecně závazné vyhlášky města Mšena č. 1/2009

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY
PODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE

1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů města a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru města určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Výpis z Požárního poplachového plánu HZS Středočeského kraje:
Obec: Mšeno
1. Stupeň poplachu
1 216010 HZS stanice Mělník
2 216125 ZJDSH Mšeno
3 216124 JSDH Mělnické Vtelno
2. Stupeň poplachu
1 217011 HZS stanice Bělá pod Bezdězem
2 216142 JSDH Všetaty
3 217128 JSDH Katusice
3. Stupeň poplachu
1 217010 HZS stanice Mladá Boleslav
2 217101 HZS Bělá pod Bezdězem
3 216100 JSDH Mělník
4 511112 JSDH Doksy
5 216143 JSDH Vysoká
6 511116 JSDH Dubá
4. Stupeň poplachu
1 217012 HZS stanice Benátky nad Jizerou
2 219011 HZS stanice Stará Boleslav
3 216012 HZS stanice Neratovice
4 511010 HZS stanice Česká Lípa
5 423012 HZS stanice Štětí
6 423014 stanice Roudnice nad Labem

Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu (resp. do zálohy) povolávány prostřednictvím územně příslušného operačního střediska HZS ČR.
Poslední změna: 15.11.2005

 

Příloha č.2
obecně závazné vyhlášky města Mšena č. 1/2009

Seznam vybraných hydrantů osazených na vodovodní síti pro veřejnou potřebu včetně mapových podkladů
Hydrantová síť ve Mšeně:
v ulici Cinibulkově – u hasičské zbrojnice
v ulici Boleslavské – u základní školy
v ulici Zahradní – křižovatka s ulicí Na Tržišti
v ulici Hlovecké
v ulici Masarykově – křižovatka s ulicí Karlova
v ulici Karlově - křižovatka s ulicí Na Skaličkách
v ulici Hradčanská
hydrantová síť ve Skramouši:
tři hydranty
hydrantová síť na Hradsku:
jeden hydrant
hydrantová síť v Sedlci:
dva hydranty

Vyvěšeno: 20.02.2009
Sejmuto: 09.03.2009