Památník mistra Jana Husa, foto: Petra NejedláPamětní deska dr.J.Píče na radniciOsvětlení nám. MíruOlešno

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM č.18 z 16.12.2008


Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 18
ze dne 16.12.2008

Usnesení č. 1
ZM vyzývá osoby, které užívají pozemky v majetku města bez nájemních smluv a souhlasu města, aby bezodkladně vyřešily tento nežádoucí stav. Je možno požádat o pronájem či prodej pozemku, nebo jej přestat užívat. ZM požaduje v případech, kdy osoba užívá neoprávněně majetek města k výdělečné činnosti, úhradu nájmu za 3 roky zpětně.

Usnesení č. 2
ZM odkládá prodej části p.p.č. 1739/20 v k.ú. Mšeno – žádost p. Weinlicha.

Usnesení č. 3
ZM odkládá prodej části p.p.č. 223/1 v k.ú. Skramouš - žádost manželů Marečkových.

Usnesení č. 4
ZM odkládá žádost manželů Štráchalových o prodej části p.p.č. 204/1 v k.ú. Skramouš, která by vznikla oddělením od této pozemkové parcely a kterou již částečně užívají.

Usnesení č. 5
ZM schvaluje směnu pozemku ve vlastnictví města dle geometrického oddělovacího plánu č. 67-754/2008 ze dne 19.11.2008, a to díl a) o výměře 53 m2 p.p.č. 204/1 v k.ú. Skramouš za díl b) o výměře 44 m2 p.p.č. 205/2 v k.ú. Skramouš, která je ve vlastnictví manželů Homolkových z Ml.Boleslavi. Cenu stanovuje zastupitelstvo na 50 Kč/m2. Rozdíl v ceně doplatí Homolkovi městu a uhradí náklady spojené se směnou.

Usnesení č. 6
ZM schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví města dle geometrického oddělovacího plánu č. 644-95/2008 ze dne 10.10.2008, a to p.p.č. 3362/3 o výměře 6 m2, díl b) p.p.č. 3354/2 o výměře 35 m2, za pozemky ve vlastnictví pana Miroslava Nečase, a to p.p.č. 786/6 o výměře 66 m2, díl c) p.p.č. 940/9 o výměře 7 m2 a díl a) p.p.č. 812/12 o výměře 25 m2, vše v k.ú. Mšeno. Cenu stanovuje zastupitelstvo na 50 Kč/m2. Město Mšeno doplatí rozdíl v ceně p. Nečasovi při podpisu směnné smlouvy. Náklady na vypracování oddělovacího geometrického plánu uhradí obě smluvní strany rovným dílem. Náklady na vklad do katastru nemovitostí bude hradit město.

Usnesení č. 7
ZM schvaluje prodej p.p.č. 1438, 1440, 1441, 1545/1 a pozemku PK č. 1472, vše v k.ú. Olešno, Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, zastoupené Správou chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, za celkovou cenu 99.740,-- Kč dle znaleckého posudku č. 1406-86/2008 vypracovaného Ing. Jindřichem Svobodou. Náklady spojené s prodejem platí kupující.

Usnesení č. 8
ZM souhlasí s dočasnou výpůjčkou pozemků (resp. jejich částí) v k.ú. Mšeno Středočeskému kraji, a to: st.p.č. 26/2 - 31 m2 dočasný zábor, st.p.č. 838 – 243 m2 dočasný zábor, p.č. PK (436/9) – 96 m2 dočasný zábor, p.č. PK (436/11) – 1364 m2 dočasný zábor, p.č. 230/1 – 98 m2 dočasný zábor, p.č. 380/2 – 1164 m2 dočasný zábor, p.č. 380/3 – 404 m2 dočasný zábor, p.č. 398/4 – 473 m2 dočasný zábor, p.č. 433/3 – 137 m2 dočasný zábor, p.č. 434/15 – 81 m2 dočasný zábor, p.č. 531/17 – 49 m2 dočasný zábor, p.p.č. 513/15 - 195 m2 dočasný zábor, p.p.č. 509/2 - 347 m2 dočasný zábor, p.č. 3341/1 – 2892 m2 dočasný zábor, p.č. 3341/26 – 915 m2 dočasný zábor, p.č. 3346 – 79 m2 dočasný zábor, pro stavbu s názvem – „II/259 Mšeno, průtah“.

Usnesení č. 9
ZM schvaluje koupi p.č. PK (947/3/1) o výměře 230 m2 v k.ú. Mšeno od paní Blahové za cenu 100,-- Kč/m2. Náklady spojené s prodejem platí kupující.

Usnesení č. 10
ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 7, č. 8 a č. 9 rozpočtu 2008.

Usnesení č. 11
ZM schvaluje předložený rozpočet města Mšena na rok 2009.

Usnesení č. 12
ZM schvaluje obsah projektu Místní Agenda 21 pro udržitelný rozvoj města Mšena a zavazuje se k jeho podpoře. ZM se zavazuje k naplňování principů Místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje při realizaci Strategického plánu rozvoje města Mšena na období 2008 – 2013, tak jak je stanoveno v jeho schválené verzi – viz bod 2. usnesení z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 16.7.2008.

Usnesení č. 13
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Mšena č. 4/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2007, úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2007.

Usnesení č. 14
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Mšena č. 5/2008, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky města Mšena (č.18 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Mšena a č. 20, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Mšena o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Mšena). Zůstatek FRB schvaluje ZM převést do rozpočtu města na dofinancování akce "Rekonstrukce veřejného osvětlení v Sedlci".