SkramoušKlika, kostel sv. MartinaObří hlava a žábaOltář v kostele sv. Martina

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Schválené finance na rok 2009


Poznámky z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 16. 12. 2008

Přítomni: Ing. M. Mach, V. Novák, M. Koloc, K. Píč, Mgr. H. Nečasová, M. Štráchalová, J. Švecová, J. Guttenberg, A. Oupická, J. Andelt, Ing. J. Fanta, V. Zajpt. Omluveni:  Mgr. J. Trunková, S. Houserek, V. Hájek. Ověřovatelé zápisu + návrhová komise:  J. Fanta, J. Švecová. Zapisovatelka: I. Krúpová.

Rozhodnutí MF o vrácení dotace (koupaliště)
STAROSTA – po rozhodnutí o vrácení dotace probíhala jednání a byly podány dvě žádosti o prominutí odvodu, kterým bylo vyhověno jen částečně. Odvod i penále byly v průběhu listopadu zaplaceny z provozních prostředků města. Již v loňském roce při obdržení prvního rozhodnutí bylo řešeno pochybení ekonomky města písemnou výtkou a finančním postihem. Politickou zodpovědnost nese bývalá starostka města pí Štráchalová; NOVÁK – vyzval p. Štráchalovou k vyjádření; ŠTRÁCHALOVÁ – podrobně situaci vysvětluje; STAROSTA – v roce 2006 šlo platbu za opravu bazénu řešit z finančních prostředků ze skládky (záloha AVE na skládkování) nebo jiných zdrojů; NOVÁK – vadí mu, že se p. Štráchalová nedoznala k chybě hned, a táže se, zda přiznává osobní zodpovědnost; ŠTRÁCHALOVÁ – „Jako starosta jste zodpovědný za všechno“; NOVÁK – „Odpovídáte až nyní, trvá to dlouho. Přijímáte zodpovědnost, máte plány, jak vrátit peníze do města?“; OUPICKÁ – dle jejího názoru p. Štráchalová zodpovědnost přijímá, zdroje hledá, zdá se, že jde o osobní averzi; NOVÁK – nemá osobní averzi vůči p. Štráchalové; ŠTRÁCHALOVÁ – určitá řešení podnikla okamžitě, jak přišlo první rozhodnutí, další „kroky“ dělala i při obdržení druhého rozhodnutí a činí stále; NOVÁK – zastupitelé měli o „krocích“ vědět, aby byli schopni zodpovídat dotazy občanů; STAROSTA – o některých „krocích“, které podnikala p. Štráchalová, věděl, o svých ví také, ale o tom, že by jiné strany v této kauze podnikly nějaká jednání ve prospěch města, neví; NOVÁK – opětovný dotaz, zda p. Štráchalová přijímá osobní zodpovědnost. Táže se, jak je to zapsané v zápise; Zapisovatelka: p. Štráchalová odpověděla: „Jako starosta jste zodpovědný za všechno“.

Rozpočtová opatření 
STAROSTA – přečetl rozpočtová opatření. Návrh: ZMschvalujerozpočtová opatření  č. 7, č. 8 a č. 9 rozpočtu 2008.

Rozpočet města na rok 2009
STAROSTA – rozpočet je podobný letošnímu, zásadní změna – navýšení ve FRR  (příjmy ze skládky a z prodeje nemovitostí), měly by se z něho financovat velké investiční akce; předseda finančního výboru p. Guttenberg – výbor se zaměřil především na rozpočty dílčích organizací. Celkový rozpočet – bez připomínek, doporučuje jeho schválení, chválí hospodaření města. Návrh: ZM schvaluje předložený rozpočet města Mšena na rok 2009. Hlasování: jednomyslně schváleno.                   

Studie regenerace centra města
Studie je vypracována, výkresy byly vystaveny na sále radnice, uveřejněny v Mšenských novinách, na webových stránkách města, ve skříňce na náměstí  - občané měli možnost se ke studii vyjadřovat, v anketě jsou obě varianty poměrně vyrovnané. Z přípravného jednání zastupitelů vyplynulo, že by se  měly obě varianty „skloubit“, což je těžko průchodné, žádá zastupitele, aby se rozhodli pro jednu variantu s případnými výhradami, připomínkami.Návrh: Navrhuje odročit jednání, setkat se znovu s projektanty – neschváleno. Návrh: Pan starosta navrhuje hlasovat pro variantu „A“ – neschváleno (6 pro). Návrh: Pan starosta navrhuje hlasovat pro variantu „B“                                    - neschváleno (5 pro).

Místní agenda 21
Návrh: ZM schvaluje obsah projektu Místní Agenda 21 pro udržitelný rozvoj města Mšena a zavazuje se k jeho podpoře. Hlasování: jednomyslně schváleno.                 

Vyhláška o užívání veřejného prostranství
V textu ust. čl. 7 písm. e) se za slov a „fasády domu“ doplňuje „ a jiných stavebních oprav a úprav“. Návrh: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Mšena č. 4/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2007, úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2007. Hlasování: jednomyslně schváleno.                 

Fond rozvoje bydlení
Návrh: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Mšena č. 5/2008, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky města Mšena (č. 18 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Mšena a č. 20, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Mšena o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Mšena). Zůstatek FRB schvaluje ZM převést do rozpočtu města na dofinancování akce rekonstrukci veřejného osvětlení v Sedlci. Hlasování: jednomyslně schváleno.                                                                                                

Různé
a) VKM a. s. - v minulosti byla prodána část hlasovacích práv k našim akciím, obchod však nebyl dokončen, letos bylo nabídnuto městem Kladnem, zda nechceme prodat zbylá práva. P. starosta – podal informaci z jednání Sdružení obcí Kokořínska. Práva zatím neprodávat.
b) P. starosta – informace z jednání Sdružení obcí Kokořínska ohledně cestovního ruchu. Jsou vyzvány všechny členské obce o.p.s. Cestovní ruch Kokořínska, aby do konce roku dodaly své zástupce do této společnosti, aby mohlo dojít k jejímu rozpuštění. Oblasti cest. ruchu se nadále bude věnovat svazek obcí v rámci celého regionu.
c) Občanské sdružení Vyhlídky; starosta – informoval o prvním kole, bylo původně přihlášeno 14 projektů, do úzkého výběru se jich dostalo 5. V průběhu ledna budou další výzvy, je to šance nejen pro obce a města, ale i pro podnikatele, sdružení, neziskové organizace.
d) Havárie na rybníku „Černík“: Odbor ŽP Mělník odebral druhý vzorek vody a sedimentu, z  jehož rozboru vyplývá, že rybník je sice použitelný pro chov ryb, ale v rozboru se vyskytla neznámá látka, zřejmě tuk, tudíž pachatel, který byl usvědčen z havárie (únik hydraulického oleje do rybníka) zřejmě nebude chtít nechat vinu pouze na sobě.
e) Klub přátel Běhu Kokořínským údolím – písemné poděkování městu Mšenu za podporu.
f) Národní památkový ústav navrhl Ministerstvu kultury na popud města prohlásit kamenný mostek v Ráji za kulturní památku.
g) Na DSM byly nainstalovány solární panely na ohřev TUV, probíhá zkušební provoz.
h) Montážní práce při pokládce kabelů ČEZu v Sedlci „finišují“, začne přepojování objektů, poté se postaví nové stožáry osvětlení.
ch) Oprava spodní části komunikace Na Klůčku je dokončena - pozor na novou dopravní úpravu.

NOVÁK – pozval přítomné na akci „Živý betlém“, která se uskuteční dne 17. 12. 2008 od 18,00 hodin na zahradě fary; STAROSTA poděkoval přítomným za účast, popřál všem hezké vánoční svátky, do Nového roku pevné zdraví a úspěchy.