Závěsný znakMariánské sousoší na náměstí MíruOlešnoSkalní útvar Pokličky

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Bilance závěru roku


Vážení občané, rád bych vás informoval o dění ve městě a jeho okolí v posledních týdnech.

nová třída v mateřské školeKaždoroční finiš na stavbách před koncem roku se nám nevyhnul ani tentokrát. Troufám si však tvrdit, že to nebylo na úkor kvality, kterou se u námi objednaných prací snažíme bedlivě střežit (buď vlastními silami, či s pomocí externích technických dozorů). Pokud se vady přece jen projeví, jsou ihned reklamovány a smlouvy jsou uzavírány s delší záruční dobou, než vyplývá ze zákona. Přesto před námi stojí nelehký úkol zdokonalit zadávání výběrových řízení, neboť nejlevnější nabídka není vždy ta pravá.

umývárna v mateřské školeV minulých dnech byla dokončena přestavba ve školce, jejímž výsledkem je vznik nové třídy pro 15 dětí v 1. patře (včetně sociálního zázemí). Tím je prozatím vyřešena situace s vysokým převisem poptávky po umístění, který byl patrný v posledních dvou letech. Přestože jsme situaci začali řešit okamžitě po zápisu do MŠ (a po zjištění, že přípravnou třídu v ZŠ nemůžeme otevřít), k realizaci došlo až na podzim. Obstarání projektu a všech vyjádření a povolení nějaký čas zabere, následuje výběrové řízení na firmu a pak teprve realizace. Vše dopadlo, jak bylo plánováno - nová třída může být otevřena k 1. lednu roku 2009, neboť hygienická stanice provoz schválila a kraj její zřízení povolil (kraj financuje mzdy). Obtížná realizace přestavby za provozu se podařila zejména díky spolupráci, trpělivosti a nasazení zaměstnankyň školky, jimž tímto velmi děkuji (zejména paní ředitelce).   

zrekonstruovaná ulice Na KlůčkuDokončena je také oprava spodní části ulice Na Klůčku, což je velmi důležitá komunikace, sloužící zejména k obsluze ČOV. V rámci akce bylo provedeno odvodnění komunikace, osazení obrubami, vyměněn dosluhující kabel osvětlení, posunuta lampa, mírně rozšířen jízdní pás, opraven chodník a namontováno nové dopravní značení. Nynější dopravní úprava dovoluje (staronově) vjezd pouze pro dopravní obsluhu. Toto omezení vzniklo jednak na návrh projektantů (konstrukce, šíře, sklon vozovky, charakter jejího hlavního využití je vedly k zařazení do kategorie účelové komunikace) i nezávisle některých občanů a dopravní inspektorát jej schválil. Cesta slouží také zejména pro pěší dopravu na ose Podolec – škola –nádraží a její spodní část je součástí uvažované budoucí cyklotrasy na Vrátenskou horu (viz Generel cyklotras a cyklostezek, dostupný na internetových stránkách kraje www.stredocech.cz v sekci Dokumenty). Žádám všechny, aby toto omezení respektovali.

solární panely v Domově seniorůDalší dokončenou akcí je soustava solárních panelů na ploché střeše Domova seniorů. Dvacet panelů z vakuových trubic bude ohřívat teplou vodu pro potřeby provozu DS. Systém je nadimenzován na 2000 litrů teplé vody denně, což je průměrná denní spotřeba v zařízení. V obdobích s malou intenzitou slunečního svitu bude teplá voda dohřívána plynem jako doposud. Výhodou vakuových trubic (oproti deskovým panelům) je zejména optimální orientace ke slunci v průběhu celého dne a využití i rozptýleného sluneční svitu (když je „pod mrakem“ – difúzní záření). Systém má výkon téměř 30 MWh/rok a jeho návratnost je odhadována na 4 roky. Ročně by měl ušetřit až 200 tis. Kč na provozních nákladech DS (konkrétně na propanu) a během uvažovaného 30letého provozu tak vytvořit několikamilionový zisk (v závislosti na vývoji cen propanu). O pozitivním vlivu na životní prostředí se není třeba příliš rozepisovat – solární panely vyrobí mnohonásobně více energie, než bylo použito na jejich výrobu a jsou převážně z křemíku, což je jeden z nejrozšířenějších prvků na planetě. Ročně na emisích ušetří 5,5 kg NOx, 0,2 kg CxHy, 1 kg CO a 1 kg prachových částic. Akce byla financována za přispění Středočeského kraje (dotace z Humanitárního fondu ve výši 300 tis. Kč) celkovým nákladem cca 850 tis. Kč. Za výbornou spolupráci při přípravě, realizaci a zajištění dotace děkuji paní ředitelce DSM.

V Sedlci pokračují vysokým tempem práce na pokládce kabeláže VN, NN a VO. Většina domů již je připojena na nové rozvody a v nejbližších dnech naběhne do zkušebního provozu nová trafostanice. Po dokončení přepojování domácností se bude pokračovat do konce února s montáží nových lamp a na jarní měsíce zůstanou zbylé opravy povrchů a sadové a parkové úpravy. Podobné práce v menším rozsahu probíhají ve Vojtěchově směrem do Planého dolu. Příští rok by měly přijít na řadu další obce, ale projekty ještě nebyly předloženy.

Skládky – nejdříve o té legální. Provozovatel skládky TKO ve Mšeně (firma AVE) získal od krajského úřadu počátkem prosince rozšířené Integrované povolení k provozování dalších etap skládky. Etapa číslo III je již před kolaudací a předpokládá se její zavážení od února příštího roku, etapa č. IV je naprojektována a schválena. Tato poslední etapa bude zhruba poloviční proti předchozím dvěma, neboť bude budována na staré zátěži. Skládka není určena pro ukládání nebezpečných odpadů, jejich výjimečnému přijetí musí předcházet laboratorní rozbor. Z různých podmínek vydaného povolení bych ještě zmínil povinnou výsadbu pásu ochranné zeleně směrem k městu.

Nelegální stará skládka v Sedlci bude odstraněna na náklady CHKO v příštím roce, letos již nezbyly prostředky. O tom, jak naložit s další starou zátěží ve směru na Libovice, zatím jednáme (zatím jsme ji zaměřili), v příštím roce – předpokládám – dojde k dohodě o postupu sanace a budou se hledat prostředky. Konečným výsledkem rekultivace by měla být výsadba dřevin. V této fázi budeme vděčni za hodnověrné informace o skládkovaných odpadech v tomto prostoru.

Pozemkové úpravy – před koncem roku se na MěÚ podařilo shromáždit dostatek souhlasných stanovisek majitelů zemědělských pozemků v katastrech Olešno a Skramouš k tomu, aby Pozemkový úřad začal posuzovat a připravovat komplexní pozemkové úpravy. Prioritu má katastr Skramouš, zejména kvůli občasným zátopám a vodní erozi polí. Na jaře se dá očekávat výběrové řízení na projektanta úprav a poté proces začne. V ostatních dvou katastrech (Mšeno, Sedlec) je zatím málo souhlasných stanovisek, v novém roce se na ně zaměříme.

Zároveň na našem úřadě probíhá pasportizace pozemků města po jednotlivých katastrech, kdy se zkoumá jejich současné využití a perspektiva držení pozemků městem. Hotov je katastr Skramouš – z inventarizace vyplynula vhodnost prodeje několika malých pozemků, u několika pozemků vhodnost změny kultury (většinou na les) a dále užívání cca 6,5 ha orné půdy (v součtu) bez nájemní smlouvy. Uživatelé budou vyzvání k uzavření těchto smluv a placení nájmů. Následovat bude katastr Olešno a potom další. Zemědělské pozemky bychom v následujících letech rozhodně neměli prodávat, neboť je budeme potřebovat při pozemkových úpravách k možným výměnám, případně zřizování společných zařízení (jako např. cesty, nádrže apod.)

Martin Mach, starosta