Historická listina z roku 1352 - více v kapitole HistorieRájFaraonSousoší Immaculaty na nám. Míru

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 47 ze dne 5.11.2008


Usnesení
ze schůze Rady města Mšena č. 47
konané dne 5.11.2008

Usnesení č. 1
RM schvaluje mimořádnou odměnu (na základě Rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 15 242/2008-26 – „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“) ředitelce Základní školy Mšeno Mgr. Jiřině Trunkové.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 2
RM schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy Mšeno Daně Svobodové za 2. a 3. čtvrtletí roku 2008.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 3
RM schvaluje navýšení kapacity dětí Mateřské školy Mšeno, se sídlem Mšeno, Havlíčkova 273 o 5 dětí z dosavadních 60 dětí na 65 dětí.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 4
RM schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení kanalizační a vodovodní přípojky v pozemku města p.p.č. 436/11 v k.ú. Mšeno, Hlovecká ulice, k pozemku p.p.č. 437/22, který vlastní pan Vlastimil Líbal. Hlasování: '
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 5
RM schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení kanalizační a vodovodní přípojky v pozemku města p.p.č. 3341/18 v k.ú. Mšeno, ulice Žižkova, k domu čp. 192, který je ve vlastnictví manželů Prieložných. Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 6
RM pověřuje starostu, aby předal zjištěné skutečnosti a podklady z kamerového průzkumu a fotografické dokumentace v Sedlci a ve Mšeně na MěÚ Mělník, odbor životního prostředí. RM doporučuje zastupitelstvu vyčlenit v rozpočtu na rok 2009 částku na studii řešení likvidace odpadních vod v Sedlci.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 7
RM v souladu s vnitřním předpisem č. 1/2008 Zásady zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schvaluje a potvrzuje vítěze výběrového řízení na investiční akci „Instalace solárního systému pro ohřev vody v DSM“ vybraného výběrovou komisí, a to firmu VERMOS s.r.o., Kroměříž. RM pověřuje ředitelku DSM podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 8
RM ukládá ředitelce DSM použití příspěvku města ve výši 500,-- tis. Kč na financování investiční akce „Instalace solární systém pro ohřev vody v DSM“. Celková částka ve výši 818.660,-- Kč bude financována dále z dotace od SK ve výši 300.000,-- Kč a zbylá část ve výši 18.660,-- Kč bude financována z provozních prostředků. Tato investiční akce přinese výrazné provozní úspory.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 9
RM schvaluje vznik tří pracovních míst v Domově seniorů Mšeno pod podmínkou obdržení dotace z Úřadu práce Mělník na mzdy pro tyto tři nové pracovníky. Doba trvání těchto tří pracovních míst je stanovena na dobu platnosti smlouvy s úřadem práce, tj. na 12 měsíců.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 10
RM nabízí k pronájmu bývalou knihovnu v Sedlci spolkům, neziskovým organizacím, sdružením apod.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 11
RM vypovídá pronájem pronajaté části p.p.č 3449 v k.ú. Mšeno z důvodu úpravy prostor parčíku a restaurátorských prací na podmínku F.L. Palackého.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.