Bezděz (foto: Zd. Bergl)Busta F.PalackéhoVečerní kašnaPamětní deska dr.J.Píče na radnici

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM č.16 z 24.9.2008


U S N E S E N Í
z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena
ze dne 24.9.2008

1. ZM schvaluje prodej p.p.č. 7/1 o výměře 90 m2 v k.ú. Olešno.
2. ZM schvaluje prodej ideální poloviny p.p.č. 2095/1 celá parcela o výměře 2579 m2.
3. ZM odkládá návrh na směnu pozemků, a to části p.p.č. 61/2 v k.ú. Mšeno cca o výměře 67 m2 (ve vlastnictví města) a části p.p.č. 61/4 v k.ú. Mšeno cca o výměře cca 51 m2 (ve vlastnictví manželů Gurvayových).
4. ZM schvaluje prodej části c p.p.č. 3341/15 o výměře 2 m2 (GP č. 634-385/2008 ze dne 30.7.2008).
5. ZM schvaluje koupi části b st.p.č. 272 o výměře 1 m2 od pí Vylitové (GP č. 634-385/2008 ze dne 30.7.2008).
6. ZM schvaluje prodej p.p.č. 19/2 v k.ú. Sedlec u Mšena (vzniklé rozdělením p.p.č. 19, GP č. 133-385/2008 ze dne 25.7.2008) o výměře 90 m2 panu Vlastimilu Husákovi, Mělník za cenu 30,- Kč/m2, náklady s prodejem platí kupující.
7. ZM schvaluje koupi p.p.č. 523/2 v k.ú. Mšeno (vzniklé rozdělením p.p.č. 523, GP č. 636-385/2008 ze dne 10.7.2008) o výměře 164 m2 od paní Hany Kulasové, Mšeno za cenu 1,- Kč/m2, náklady spojené s koupí platí město, zároveň se město zavazuje vybudovat na nové hranici drátěný plot na vlastní náklady, jehož hodnota bude odpovídat ceně pozemků v místě obvyklé.
8. ZM schvaluje koupi p.p.č. 4 v k.ú. Mšeno o výměře 2067 m2 od paní Aleny Gavranové za cenu 120,- Kč/m2.
9. ZM schvaluje koupi pozemků v lesoparku Debř:
a) p.p.č. 1640 v k.ú. Mšeno o výměře 1640 m2 od paní Libuše Mejstříkové, Praha za cenu 30,- Kč/m2, náklady spojené s koupí hradí město.
b) p.p.č. 1724 v k.ú. Mšeno o výměře 539 m2 od p. Ing. Vladimíra Tesaře, Mělník za cenu 30,- Kč/m2, náklady spojené s koupí hradí město
c) koupi p.p.č. 1591 v k.ú. Mšeno o výměře 1820 m2 od p. Přemysla Havlíčka, Mělník za cenu 30,- Kč/m2, náklady spojené s koupí hradí město.
10. ZM schvaluje koupi části p.p.č. 895/8 v k.ú. Mšeno – PK 947/3 o výměře 230 m2 od paní Jarmily Blahové, Praha za cenu 30,- Kč/m2, náklady spojené s koupí hradí město.
11. ZM schvaluje čerpání z Fondu rozvoje a rezerv ve výši schválených koupí nemovitostí.
12. ZM zamítá žádost SK Mšeno o příspěvek na dopravu mládeže k utkáním fotbalových soutěží a doporučuje klubu žádat o přidělení finanční částky z částky určené na grantová řízení. O přidělení rozhodne rada města.
13. ZM bere na vědomí „Zprávu o daňové kontrole“ na dotace ze SR za rok 2007. Bylo konstatováno, že závěr zprávy zněl „bez výhrad“.
14. ZM schvaluje předloženou rozpočtovou úpravu č. 5/2008 rozpočtu na rok 2008.
15. ZM schvaluje předloženou rozpočtovou úpravu č. 6/2008 rozpočtu na rok 2008.
16. ZM schvaluje uzavření „Dohody o narovnání a o konečném vyúčtování stavebního díla (DSM)“ mezi městem Mšenem a firmou Formatech spol. s r.o., Dobříč v předloženém znění a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
17. ZM schvaluje podání grantové žádosti do I. kola výzvy k předkládání projektů k MAS Vyhlídky, v rámci podpory Programu rozvoje venkova osy IV. LEADER, - č. výzvy 1/C, Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, a to na studii „Rekonstrukce exteriéru Městských lázní ve Mšeně“ a - č. výzvy 1/D, Obnova a rozvoj vesnic, a to na rekonstrukci interiéru Mateřské školy Mšeno – na zřízení nové třídy.
18. ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 04649911 o poskytnutí podpory uzavřené mezi Městem Mšenem a Státním fondem životního prostředí České republiky a pověřuje starostu podpisem. Dodatek se týká souhlasu fondu s převedením ČOV a kanalizace, na jejichž pořízení Fond poskytl podporu, na obchodní společnost Vodárny Kladno – Mělník, a.s. za podmínek stanovených dodatkem.