BrusnéSousoší Immaculaty na nám. MíruSkramoušSkramouš

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM č.13 z 29.4.2008


U S N E S E N Í
z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena
konaného dne 29.4.2008

1. ZM schvaluje prodej p.p.č. 3341/28 o výměře 38 m2 a části p.p.č. 3341/3 o výměře 34 m2 v k.ú. Mšeno tak, aby zůstala vodovodní šachta, která se nachází na p.p.č. 3341/3, přístupná z veřejné komunikace.

2. ZM schvaluje prodej p.p.č. 1438 o výměře 1154 m2, p.p.č. 1440 o výměře 798 m2, p.p.č. 1545/1 o výměře 1102 m2, p.p.č. 1472 o výměře 934 m2 a p.p.č. 1441 o výměře 682 m2, všechny pozemky jsou v k.ú. Olešno, Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, zastoupené Správou chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.

3. ZM zamítá žádost p. Rathana o prodej p.p.č. 50/2 v k.ú. Olešno.

4. ZM zamítá žádost pí Růžičkové o prodej části p.p.č. 128 v k.ú. Mšeno.

5. ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod p.p.č. 1543 v k.ú. Olešno k Pozemkovému fondu.

6. ZM schvaluje prodej části p.p.č. 19 v k.ú. Sedlec, sousedící se st.p.č. 50 o přibližné výměře 320 m2.

7. ZM odkládá rozhodnutí o nabídce na koupi p.p.č. 389/1, 389/2 a 386 v k.ú. Mšeno a pověřuje starostu, aby jednal s vlastníky a zjistil jejich požadavky.

8. ZM schvaluje podání grantové žádosti na obnovu a dostavbu víceúčelového hřiště za Základní školou Mšeno do ROP Střední Čechy, prioritní osy 3. Integrovaný rozvoj území, oblasti podpory 3.3. Rozvoj venkova – volnočasové aktivity.

9. ZM schvaluje předloženou rozpočtovou úpravu č. 2 rozpočtu na rok 2008.

10. ZM schvaluje přijetí dotace z Programu obnovy venkova SK:
- na „Úroky z úvěru na Rekonstrukci Zahradní ulice ve Mšeně“ ve výši 62 980,- Kč, spoluúčast 30%
- na „Opravu povrchu Havlíčkovy ulice ve Mšeně“ ve výši 134,- tis. Kč, - spoluúčast města 50%.

11. ZM schvaluje přijetí dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v celkové částce 200,- tis. Kč. Zároveň schvaluje rozdělení dotace na tyto dvě akce:
- oprava střechy kostela sv. Martina ve Mšeně 105,- tis. Kč, spoluúčast města 53 750,- Kč 
- obnova lázeňské budovy koupaliště ve Mšeně – truhlářské prvky 95,- tis. Kč, spoluúčast města 50%.

12. ZM schvaluje přijetí dotace z Fondu obnovy památek SK na akci "Obnova kulturní památky – městských lázní ve Mšeně" ve výši 100,- tis. Kč.

13. ZM schvaluje přijetí dotace z Fondu kultury SK na akci "Mšenský kulturní rok" ve výši 40,- tis. Kč.

14. ZM schvaluje předložené inventury za rok 2007 včetně vyřazení majetku dle návrhu hlavní inventarizační komise.

15. ZM jmenuje Ing. Martina Macha, starostu města, zástupcem města na Valné hromadě VKM, a.s., která se bude konat dne 22.5.2008.

16. ZM jmenuje p. Václava Nováka jako politika zodpovědného za zavádění Místní agendy 21, dále jmenuje tajemnici pí Miluši Flíglovou koordinátorkou tohoto projektu.

17. ZM jmenuje zastupitele p. Jiřího Guttenberga do stálé pracovní skupiny pro pozemkové záležitosti na místo Ing. Martina Macha.

18. ZM schvaluje vstup města do procesu plánování sociálních služeb na území města Mšena a mikroregionu Sdružení obcí Kokořínska. Zároveň zastupitelstvo pověřuje pí Miluši Flíglovou zastupováním města v tomto procesu, jehož cílem je zpracování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb pro území Sdružení obcí Kokořínska.

19. ZM schvaluje komisi pro vyhodnocení žádostí podaných do grantového řízení města na podporu zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím zabývajícím se dobrovolnou činností občanů ve složení Jiří Andelt, Jiří Fanta, Václav Novák, Alena Oupická, Marie Štráchalová.