Sousoší Immaculaty na nám. MíruDomov seniorů (foto: M.Měšťan)ŠkolaBusta T.G.M. v parku před školou

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM ze dne 12.12.2005


U S N E S E N Í
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena
konaného dne 12.12.2005

1. ZM schvaluje prodej p.p.č. 786/6 o výměře 80 m2 v k.ú. Mšeno p. Miroslavu Nečasovi, Mšeno, za cenu uvedenou ve znaleckém posudku. Náklady spojené s prodejem platí kupující.
2. ZM schvaluje prodej p.p.č. 1153 o výměře 1061 m2 v k.ú. Olešno p. Bílkové, Mělník.
3. ZM schvaluje prodej domů z vlastnictví města, a to čp. 133 a čp. 308 ve Mšeně.
4. ZM jmenuje komisi ve složení p. Vidman, p. Hájek, p. Houserek, p. Líbal. Komise ocení movitý nepotřebný majetek navrhovaný k prodeji.
5. ZM schvaluje dar obci Kadlín formou nepeněžitého daru, tj. 10 m³ stavebního dřeva na výstavbu rozhledny na kopci Hradišť u obce Kadlín.
6. ZM schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2006 na úrovni roku 2005, až do schválení rozpočtu na r. 2006.
7. ZM schvaluje rozpočtovou úpravu č. 9 rozpočtu roku 2005.
8. ZM schvaluje výši ročního poplatku za netříděný TKO ve výši 365,- Kč na občana, který má trvalý pobyt v obci a za občana, který má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
9. ZM schvaluje vyhlášku č. 11/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
10. ZM schvaluje výpověď „Smlouvy o zneškodňování komunálních odpadů ve městě Mšeně“ uzavřené dne 27.3.1997 k 31.12.2005 s firmou Remondis. Dále svolat schůzku s firmou Remondis a jednat o případném ukončení této smlouvy dohodou.
11. ZM pověřuje paní starostku uzavřít připomínkovanou a upravenou „Smlouvu o užívání a provozování skládky Mšeno“ s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se sídlem Praha 2, Rumunská 1.
12. Body č. 1. – 12. přečteny a schváleny.