OlešnoOsvětlení nám. MíruDomov seniorů (foto: M.Měšťan)Sedlec

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM ze dne 17.10.2005


USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA MŠENA
ZE DNE 17.10.2005

1. ZM schvaluje předloženou 7. rozpočtovou úpravu r.2005.
2. ZM schvaluje prodej budovy na školním pozemku pí. Jitce Trevisan.
3. ZM bere na vědomí žádost pí. Jitky Trevisan na odkoupení části p.p. 438/1 v k.ú.Mšeno, s tím, že se její žádost projedná po vyřešení vlastnictví pozemku 439.
4. ZM odročuje žádost pí. Bílkové o odkoupení p.p. 1153 v k.ú. Olešno.
5. ZM schvaluje změnu nájemce bytu manželů Kozlíkových v Zahradní ul. čp. 275 na nové nájemce Kulštejnovy.
6. ZM schvaluje uzavření smlouvy o obchodním zastoupení při komerčních pronájmech Městských lázní s Cestovním ruchem Kokořínska o.p.s.
7. ZM schvaluje převod částky 15000,- Kč společnosti Cestovní ruch Kokořínska, o.p.s. na provoz, všechny propagační materiály budou ponechány ve vlastnictví města.
8. ZM odročuje přijetí nabídky pí. J.Trevisan na „Koncept dlouhodobě udržitelného rozvoje areálu Městských lázní“, a navrhuje posečkat na výsledek „Základního programu regenerace Městské památkové zóny“ od ing.arch. L.Sommera.
9. ZM Mšeno se na svém veřejném zasedání dne 17.10.2005 rozhodlo přistoupit a přijmout účast v projektu „Internetizace Kokořínska“. Město Mšeno akceptuje podmínky opatření 2.2. SROP a je si vědomo podílet se ve výši 15% stanovených uznatelných nákladů. Přípravu projektu a roční provozní náklady bude hradit v plné výši. Město Mšeno si je vědomo všech práv a závazků, které pro něj z účasti na tomto projektu vyplývají. ZM požaduje pořídit místo internetového kiosku počítače v hodnotě cca 100 tis. Kč.
10. ZM zváží nabídky na pronájem skládky TKO od firmy Remondis a firmy AVE CZ. Firma AVE CZ zašle do 20.10.2005 návrh provozní smlouvy. ZM se sejde na pracovní poradě ve čtvrtek 20.10.2005 v 17,00 hodin, kde obě nabídky posoudí.
11.
ZM schvaluje zahájení jednání o partnerství a spolupráci při provozování a správě Domova seniorů Mšeno mezi městem Mšeno a společností Capital Housing&Development s.r.o., se sídlem Praha 1, Vlašská 17, IČ 26448947, popř. s dalšími firmami ve smyslu vládou schválené politiky partnerství veřejného a soukromého sektoru. ZM tímto jednáním pověřuje p.Živce, p.Houserka, Mgr.Wasyliwa, p.Slánského a pí. Dvorščíkovou B.
12. ZM souhlasí s finančním podílem města na zvýšení počtu klientských míst v Domově seniorů Mšeno a se změnou topného média.
13. ZM se usneslo zrušit výběrové řízení na „Zajištění provozu souboru technologických zařízení energetických zdrojů, zajištění výroby a rozvodu tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody“.
14. ZM schvaluje zadání ke zpracování nabídky pro založení společného podniku pro provozování tepelného hospodaření města s firmou ITES Kladno.
15. Body 1. – 14. přečteny a schváleny.