Obřadní síň radniceRadnice v ziměBrusnéBoleslavská ulice a škola

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM ze dne 18.4.2005


U S N E S E N Í
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena
ze dne 18.4.2005

1. ZM schvaluje závěrečný účet města za rok 2004 bez výhrad.
2. ZM projednalo a schvaluje přezkum hospodaření města za rok 2004.
Opatření k nápravě nedostatků:
a) aktuálně provádět rozpočtové úpravy podle časové posloupnosti
b) dokončení inventarizace DS Mšeno do 31.5.2005
3. ZM schvaluje tyto rozpočtové úpravy na rok 2005:
a) nákup hasičského auta Tatra 815 - 1. navýšená splátka 750000,- Kč, 6 měsíčních splátek po 48175,- (celkem 289050,- Kč), celková částka v r. 2005 1039050,- Kč
b) příjem dotace ve výši 500000,- Kč z Humanitárního fondu Středočeského kraje a převod této částky do DS Mšeno.
4. ZM schvaluje inventury za r. 2004, vyřazení majetku dle návrhů hlavní komise a dílčích inventarizačních komisí.
5. ZM souhlasí s vybudováním přejezdů na p.p č. 288/6 a p.p. č. 288/7 přes p.p. č. 285/3 (vodoteč), kterou vlastní město vše v k.ú. Skramouš, přemostěním vodoteče pomocí panelů (nezatrubnit).
6. ZM odročuje rozhodnutí o přidělení finančního příspěvku Kokořínskému SOKu spol. s r.o. na autobusovou linku 250601, spoj 7 na příští zasedání. Na pracovní poradu přizvat prokuristu a jednatele SOKu k vysvětlení.
7. ZM schvaluje prodej p.p. 654/10 o výměře 88 m2 v k.ú. Olešno za cenu uvedenou ve znaleckém posudku manželům Weinlichovým, Mšeno, Ráj 14. Náklady spojené s prodejem platí kupující.
8. ZM schvaluje prodej p.p. 564/7 o výměře 223 m2 v k.ú. Olešno za cenu uvedenou ve znaleckém posudku manželům Leoně Hanauerové, Mšeno, Zahradní 127 a Jáchymu Hanauerovi, Praha 8, Ke stírce 617/26. Náklady spojené s prodejem platí kupující.
9. ZM schvaluje prodej p.p. 609/1 o výměře 87 m2 a p.p. 895/26 o výměře 314 m2 obě v k.ú. Mšeno za cenu dohodou 30000,- Kč panu Lubomíru Postráneckému, Mladá Boleslav, Východní 1246. Náklady spojené s prodejem platí kupující.
10. ZM schvaluje prodej p.p. 950/9 v k.ú. Mšeno o výměře 140 m2.
11. ZM schvaluje změnu a doplnění usnesení č. 6 ze dne 17.1.2005. Ruší se poslední věta usnesení a nahrazuje se tímto zněním: ZM souhlasí s nákupem traktoru značky Zetor 4340 Major v ceně 612850,- Kč včetně DPH od dodavatele N+N Košátky. Nákup bude financován formou finančního leasingu, na který bude uzavřena leasingová smlouva s ČSOB Leasing, a.s. dle předloženého návrhu. Výše jednorázové splátky předem (akontace) je stanovena na 25%.
12. ZM souhlasí s prodejem hasičského vozu Tatra 148.
13. ZM jmenuje do dozorčí rady Cestovní ruch Kokořínsko, o.p.s., p. Janu Švecovou.
14. ZM pověřuje p. Mgr. Wasyliwa dvoudenní návštěvou Rakouska na základě pozvánky na prohlídku spalovny WAV a dalších zařízení skupiny AVE ve dnech 28.4. – 29.4.2005.
15. ZM se usneslo vyhlásit výběrové řízení na pronájem nebo prodej skládky TKO Mšeno. Hlavním kritériem je ekonomická výnosnost pro město.
16. ZM odročuje na příští zasedání projednání návrhu p. Mgr. Wasyliwa na vyhlášení výběrového řízení na dodávku tepla do městských objektů.
17. ZM schvaluje zásady města pro udělování podpory zájmovým sdružením spolkům a dalším organizacím zabývajícím se dobrovolnou činností občanů.
18. ZM schvaluje grantové řízení města Mšena na podporu činností místních spolků a zájmových sdružení občanů pro rok 2005. Celková výše finančních prostředků na rok 2005 určených na tyto granty je 250000,- Kč.
19. Body č. 1. – 18. přečteny a schváleny.