Radnice na náměstí Míru, foto: HN - René VolfíkInteriér kostela sv. MartinaNa Skaličkáchvzor dlažby na náměstí Míru, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Zprávy z radnice


Vážení občané, dovolte, abych Vám podal informace o tom, co právě děláme a co se chystá v blízké budoucnosti.

Rozvojové dokumenty města
Jak již několikrát zaznělo na zasedáních zastupitelstva, pro rozvoj města potřebujeme mít kvalitní koncepční dokumenty, aby se dalo pracovat systematicky. Některé již brzo budeme mít, jiné je třeba pořídit. K těm prvním patří Změna územního plánu č. 2, která prošla téměř všemi fázemi připomínkování a v říjnu bude předložena k veřejnému projednání. Termín bude včas zveřejněn a doufám, že se zúčastní co nejvíce občanů, neboť se jedná o klíčový rozvojový dokument. Rádi vyslechneme Vaše připomínky a náměty na toto téma a ty, které již nebude možno realizovat při této úpravě, budou pro nás východiskem pro přípravu nového územního plánu. Práce na novém ÚP v digitální podobě musíme zahájit ještě v tomto volebním období, tak jak nám ukládá nový stavební zákon.
Druhým závažným dokumentem, který bude v zastupitelstvu v říjnu projednáván, je návrh Regulativ výstavby v centrální části Městské památkové zóny (MPZ) Mšeno a bude řešit oblast Nám. Míru a Masarykovy ulice. Tento dokument je v souladu s Programem regenerace MPZ Mšeno, který byl přijat v minulém volebním období. Regulativa řeší zejména pravidla pro úpravu objektů a veřejných prostranství v centru města a budou vydána v podobě vyhlášky. Po jejím vydání budou vodítkem pro stavební úřad při projednávání stavebních úprav a zároveň poslouží majitelům (i budoucím) nemovitostí v této části města tím, že předem budou vědět, jaké zásahy do vzhledu jejich nemovitostí jsou přípustné a žádoucí a které nikoli. Jde o citlivý materiál, který možná některé majitele či obchodníky popudí, avšak zlepšení vzhledu (nejen) středu města je jistě v zájmu nás všech. Je třeba si uvědomit, že dochovaný charakter města se spoustou cenných staveb je kulturním dědictvím minulosti, má velkou hodnotu a je naší povinností (i vůči příštím generacím) tento ráz města uchovat a dále prohlubovat.

Dalším krokem v centru bude v příštím roce zjara pořízení studie obnovy veřejné zeleně, městského mobiliáře, komunikací a informačního systému. S pomocí těchto dvou dokumentů bychom se mohli pokusit o projekt revitalizace středu města, financovaný převážně ze zdrojů EU. Výše zmíněná Regulativa by v příštím letech měla být dopracována i pro další ulice, které určují charakter MPZ. Kopie návrhu Regulativ je k nahlédnutí v podatelně MěÚ.

S existencí MPZ a změnou stavebního zákona v tomto roce souvisí některé problémy, se kterými se setkáváme. Jde především o změny vzhledu objektů (převážně fasád), které nebyly s nikým konzultovány. Děje se tak často z neinformovanosti, ale i z nechuti některých jednat o vzhledu svého domu s památkáři. Je třeba vědět, že kromě stavebního zákona (jenž byl v médiích opakovaně mylně vykládán) je třeba dodržovat také novelizovaný památkový zákon (pro nemovitosti v MPZ), jinak hrozí postih ze strany orgánů památkové péče. Informace o povinnostech vyplývajících z památkového zákona byly zveřejněny v MN v květnu t. r., v létě byl distribuován leták do všech domů v MPZ a informace jsou i na internetových stránkách města. Dalším aspektem je, že část obce leží v CHKO – zde platí, že pokud jsou nemovitosti zároveň v MPZ i CHKO, stačí konzultovat své záměry s památkáři, pokud leží jen v CHKO, je třeba mít vyjádření Správy CHKO. Velmi si cením všech, kteří o své domy a pozemky pečují a jejich opravami zvelebují vzhled města, avšak prosím nezapomínejme na výše uvedená omezení, aby se předešlo nedorozuměním, případně znehodnocení vzhledu některých objektů.

Jaké dokumenty potřebujeme dle mého názoru v blízké budoucnosti? Je to především generel městské zeleně a generel komunikací a strategický plán rozvoje města. Tento by vycházel ze všech výše uvedených dokumentů a načrtl by dlouhodobější koncepci rozvoje města. Bez něj bude brzy téměř nemožné žádat o investiční dotace. Měli bychom pořídit i několik dílčích projektů a studií, s nimiž bychom mohli pracovat v grantových řízeních v příštím roce, jako např. projekt III. (tedy závěrečné) etapy rekonstrukce areálu koupaliště, projekt rekonstrukce Debře, nějaké ty střechy a komunikace, sál na radnici, projekt na změnu vytápění atp. Všechny tyto plány, studie a programy budou projednávány za účasti veřejnosti.

Probíhající investiční akce a opravy

  • Ke konci se po značných útrapách blíží rekonstrukce Zahradní ulice, kde již ke kolaudaci chybí jen několik „papírů“ a odstranění 1-2 drobných nedostatků. Dodavatel se ještě po dva roky bude starat o vysazenou zeleň. Škoda jen, že se v minulém roce nepodařilo při stavbě napojit dva objekty blízko Mělnické ulice na kanalizaci, a tak se bude muset opět kopat. Práce budou probíhat jen v zeleném pásu podél komunikace, s vyjímkou překopů jednoho vjezdu a bohužel spodní části ulice Na Tržišti. Nějaké prostředky z této akce ještě zbyly, z nich je hrazena probíhající oprava ulice Na Klůčku.
  • Koupaliště – v nejbližší době bude zahájen boj s dřevomorkou a s tím související výměna některých truhlářských prvků. K dispozici máme cca 400 tis. Kč (polovina je dotace z MK na památky). Poté bude provedena inventarizace všeho, co ještě zbývá opravit (mnoho truhlářských prvků, oplocení, zeleň apod.), vytvořen projekt a budeme hledat dotační titul na financování poslední etapy. V listopadu proběhne rekonstrukce herního koutku koupaliště (dotace POV kraje) a v průběhu podzimu doufám stihneme odvést dešťovou vodu od budovy. Provoz lze letos označit za úspěšný, ztráta činí jen kolem 50 tis. Kč.
  • Kostel sv. Martina – až na pár detailů je dokončena letošní etapa opravy střešní krytiny na kostele, k dispozici bylo kolem 370 tis. Kč (z toho města cca 50 tis. Kč). Pokračovat by se mělo v příštím roce, vše závisí na dotacích MK na památky.
  • V běhu je také příprava rekonstrukce věžičky na čp. 38, na což máme také dotaci, tentokrát ze státního rozpočtu. Problémem jsou termíny a technologická náročnost akce, případně obavy z památkářů u některých firem. Není tedy v tuto chvíli jisté, zda se akce podaří stihnout.
  • Investičně menší, ale o to namáhavější akcí je oprava sálu radnice. Zde probíhá oprava omítek a stěn (včetně statického zajištění rohu budovy), bylo odstraněno nepěkné ostění a bude instalováno nové osvětlení. Tato oprava je menšího rozsahu, celkovou proměnu na moderní multifunkční sál, který by hodil k pořádání jakýchkoli akcí a byl důstojným partnerem krásnému vnějšku radnice budeme muset řešit v budoucnu. Tuto opravu realizují zaměstnanci města.

Odpad a pořádek ve městě
Toto téma je věčné, ale není povzbudivé, že situace se příliš nelepší, v některých ohledech i zhoršuje. Přesto, že se zaměstnanci města snaží udržet v ulicích pořádek, je stále mnoho lidí, kteří si jejich práce neváží a zřejmě je vůbec nezajímá vzhled jejich okolí. Odkládají odpad na nejrůznější místa na veřejná prostranství a jejich drzost nezná mezí – pneumatiky ke zdravotnímu středisku, televizi k radnici, zahradní odpad na veřejné komunikace, komunální odpad z domácností do košů ve městě apod. Ti „stydlivější“ pak cpou vše nepatřičné do kontejnerů na tříděný odpad – např. celá lednička, pračka, nyní i plné koše hub. S tímto stavem se nehodláme smířit a budeme využívat i nadále dostupných právních prostředků i nové techniky k zajištění pořádku.

Třídění – zde se stav poněkud zlepšil co do objemu vytříděné suroviny, avšak zhoršila se její kvalita. Vhazováním nepatřičných věcí do barevných kontejnerů se snižuje odměna městu, což se promítá do ceny za svoz TKO. Obzvláště špatná situace byla u posledního svozu bílého skla. Budeme se i nadále snažit o zlepšení kvality a objemu třídění včetně postihu těch, kteří věc sabotují. Zákony o odpadech a přestupcích k tomu dávají obcím dostatečné prostředky.

Problémem je také občas přeplněnost nádob na tříděný odpad, což má více důvodů. Jedním je letní sezona, dalším lenost některých odpad „sešlapávat“ (PET, kartonové krabice) a také to, že systém využívá množství podnikatelských subjektů. To však není v souladu se zákonem. Rada města proto odsouhlasila návrh smluv, kterými podnikatelé mohou k městskému systému nakládání s tříděnými složkami odpadu přistoupit. Za nevelkou úplatu se tak zbaví zákonné povinnosti využívat prokazatelným způsobem vytříditelné složky odpadu a pro město se jemně zmenší ztráta v oblasti nakládání s odpady. S podmínkami smlouvy se mohou zájemci seznámit na MěÚ, ostatním bude předložena při kontrolách povinností vyplývajících ze zákona o odpadech, které budou probíhat od října. Vážení podnikatelé, město je povinno zajistit svoz všech složek odpadu pro obyvatele, nikoli pro provozovny, případné nejasnosti vám rád osobně vysvětlím.

Projekt na změnu vytápění (biomasou)
Na této důležité věci stále pracujeme, ale situace není jednoduchá. Dlouho očekáváný evropský dotační Operační program Životní prostředí sice přijímá žádosti v prvním kole, ale podmínky jsou pro nás zatím nevyhovující. Objekty, v kterých by se mohlo za dotační prostředky změnit vytápění (lokální kotle, nebo centrální zdroj), musí splňovat tepelně izolační vlastnosti novostaveb. Což tedy znamená nejdříve zateplit a poté změna vytápění. Obojí se dá sice hradit z tohoto programu, ale věc to komplikuje a stoupají i nároky na spolufinancování ze strany žadatele. Některé objekty navíc dostatečně zateplit nelze z důvodu památkové ochrany (fasády, okna). Snažím se proto nyní prosadit na MŽP výjimku pro městské i vesnické památkové zóny i rezervace a samostatně stojící památky. Současně stále pracujeme na přípravě projektu, zajištění paliva, výběru partnerů apod. V blízké době doufám rada města vyhlásí městský program podpory pro přechod od nekvalitního spalovaní. Na Státním fondu pro životní prostředí stále běží program podpory výměny kotlů pro fyzické osoby s jemnějšími podmínkami, než jsou v OPŽP. Na MěÚ vytvoříme konzultační místo v této problematice. Stále věřím, že se nám podaří v nejbližších letech výrazně zlepšit kvalitu ovzduší v topné sezoně ve všech částech města.

Příjemné babí léto všem přeje

Martin Mach, starosta