Radnice na náměstí Míru, foto: HN - René VolfíkMěstské lázně - koupalištěHradskoSousoší panny Marie, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Změna v odpadech


Poznámky z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 19. 12. 2006

Zahájení:  18.00 h. Přítomni: ing. M. Mach, Mgr. H. Nečasová, Mgr. D. Dvořáková, M. Štráchalová, A. Oupická, V. Novák, ing. J. Fanta, J. Andelt, Sv. Houserek, M. Koloc, K. Píč, V. Zajpt. Omluveni: Mgr. J. Trunková, J. Švecová, V. Hájek. Ověřovatelé zápisu: Oupická, Píč. Návrhová komise: Nečasová, Fanta. Zapisovatelka: I. Dohnalíková. Navržený program byl jednomyslně schválen.

Prodeje nemovitostí
Prodej nemovitosti čp. 133, Karlova ulice. Jedinými zájemci o koupi domu jsou manželé Hanzlovi. Pan starosta předložil přítomným znalecký posudek na tuto nemovitost. Cena podle znaleckého posudku činí 1.075.000 Kč; STAROSTA – navrhuje cenu zvýšit na částku 1.500.000 Kč; ŠTRÁCHALOVÁ – upozorňuje, že dům má novou střechu (cca 5 let) a také má opravené podlahy, ztotožňuje s návrhem p. starosty.
Návrh: ZM schvaluje prodej domu čp. 133 (se dvěma nájemními byty) s příslušenstvím na stp. č. 227, včetně stp. 227 a pozemků, zahrady p. p. č. 182/1 na LV 10001 v k. ú. Mšeno manželům Hanzlovým za cenu 1.500.000,- Kč. Náklady spojené s prodejem platí  kupující. Hlasování: jednomyslně schváleno.

Žádosti občanů a spolků
1. Objekt bývalé knihovny v Sedlci – žádosti na jeho odkoupení. Zastupitelé by se měli zamyslet nad dalším použitím této budovy, zda ji nabídnout k prodeji, nebo ji ponechat v majetku města.

2. Žádost PDK Mšeno o finanční příspěvek ve výši 100 tis. Kč. Vzhledem k finanční situaci města se žádost bude projednávat až s definitivním návrhem rozpočtu.

3. Žádost Svazu diabetiků Mělník; NOVÁK – vzhledem k financím navrhuje, aby žadatelé  předkládali žádosti na konkrétní účely, na které finance použijí; HOUSEREK – podle jeho názoru je lepší dát případné příspěvky přímo místním diabetikům, ne svazu, kde se konkrétně neví, na co je finanční částka použita.

4. Žádost o zpevnění cesty v Sedlci – cestu vymílá voda, v současné době ji vyspravují zaměstnanci města. Jedná se o turistickou stezku a cyklostezku spojující Mšeno a Kokořínský důl. Pan starosta konstatoval, že nejdříve si cestu prohlédne a poté bude situaci řešit.

5. Komunikace spojující ulice Mělnickou a Jateckou; STAROSTA – informoval přítomné o situaci kolem této komunikace. Z geodetického zaměření vyplynulo, že komunikace je na  pozemku p. M. Nečase a dalších vlastníků okolních nemovitostí. Pan Nečas začal přes komunikaci budovat závoru, a to bez souhlasu MěÚ Mšeno jako správního silničního úřadu. Pan starosta ho upozornil, že komunikaci nelze samovolně uzavřít (silniční zákon), jedná se o místní komunikaci; NEČAS – jedná se o starou záležitost, cesta byla vystavěna mimo původní pozemek a podle jeho názoru není postavená k běžnému užívání, je v dezolátním stavu, ničí ji těžká zemědělská technika; STAROSTA – rada města trvá na průjezdnosti a pověřila starostu k vyjednávání o odkoupení pozemků; KAULER – navrhuje obnovit původní obecní cestu; FANTA – cesta je v dezolátním stavu, jak říká p. Nečas, ale používá ji i p. Nečas se svou těžkou technikou, např. při navážení uhlí; STAROSTA – opravy této komunikace podléhají stejnému režimu oprav jako ostatní místní a účelové komunikace.
Návrh: ZM jmenuje komisi ve složení ing. Mach, Novák, Fanta, Štráchalová, Píč. Komise se sejde 28. 12. 2006 v 15 h přímo na místě a posoudí a prověří stávající stav komunikace spojující ulice Mělnickou a Jateckou a doporučí zastupitelstvu řešení. Hlasování – schváleno jednomyslně.

Rozpočtová úprava č. 7
Zastupitelstvu města byla předložena rozpočtová úprava č. 7. Návrh: ZM schvaluje 7. rozpočtovou úpravu rozpočtu roku 2006. Hlasování – schváleno jednomyslně.

Rozpočtové provizorium na r. 2007
Vzhledem k nedořešené finanční situaci na r. 2007 nebyl zatím předložen návrh rozpočtu. Z tohoto důvodu je nutné schválit rozpočtové provizorium na r. 2007. Město bude až do schválení nového rozpočtu hospodařit podle schváleného rozpočtu r. 2006. Hlasování – schváleno jednomyslně.

Změna územního plánu č. 2
V r. 1999 proběhla první změna územního plánu. Na základě požadavků občanů byla projednána druhá změna. Změnu vypracovala ing. arch. Vlasta Poláčková, urbanistický ateliér UP-24. Návrh zadání byl zpracován a odevzdán městu Mšenu k projednání v červenci 2006. Po veřejném projednání návrhu zadání 17. 8. 2006 bylo uplatněno ještě 6 dalších požadavků na změny. Návrh zadání byl nově upraven v říjnu 2006. Krajský úřad Středočeského kraje vydal kladné stanovisko k návrhu zadání 2. změny územního plánu města Mšena.
Návrh :  Změna územního plánu – viz příloha usnesení z veřejného zasedání ZM Mšena ze dne  18. 12. 2006. Hlasování – schváleno jednomyslně.

Stanovení výše odměn zastupitelů
Zastupitelé se na minulém zasedaní svých odměn vzdali s tím, že si určí účel jejich použití. Je nutné stanovit výši odměn členů zastupitelstva a předsedů a členů výborů a komisí; NEČASOVÁ – navrhuje členu zastupitelstva města odměnu 300 Kč, předsedům výborů a komisí 960 Kč a členům 760 Kč. Návrh: ZM schvaluje měsíční odměnu – člena zastupitelstva ve výši 300 Kč, předsedy výboru a komise 960 Kč, člena výboru a komise 760 Kč. Hlasování – pro: 11, zdrželi se: Mach, Píč (schváleno).
STAROSTA – na základě usnesení rady navrhuje členům výborů a komisí, kteří nejsou členy ZM, odměnu předseda, a to na základě vykonané práce. Návrh: ZM schvaluje odměňování předsedů a členů výborů a komisí podle odvedené práce na základě hodnocení předsedy. Hlasování – schváleno jednomyslně.
STAROSTA navrhuje pověřit finanční výbor, aby doporučil vhodná opatření k závazkům města na příští rok při tvorbě rozpočtu na r. 2007. Termín: 15. 1. 2007. Návrh: ZM pověřuje finanční výbor, aby se zabýval návrhem rozpočtu na rok 2007 a do 15. 1. 2007 předložil svá doporučení.
Hlasování – schváleno jednomyslně.

Problematika odpadů
STAROSTA – na rok 2007 byla připravena změna úhrady za likvidaci TKO, byl by zaveden známkový systém. Z důvodu nevstřícnosti firmy AVE , která  odmítla rozpočítat  finanční náklady na jednu popelnici a dále změnit a doplnit smlouvu o svozu, nelze tento systém zatím uplatnit. V platnosti zůstává vyhláška č. 11/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek se skládá ze dvou složek, a to 250 Kč (zákonná částka) + částka podle skutečných nákladů na svoz odpadu. Náklady daleko převyšují výši vybíraného poplatku, proto je nutné poplatek na r. 2007 navýšit, a to alespoň na 450 Kč/osoba/rok. Dále probíhají jednání s firmou AVE o možnosti ukládání odpadu na skládku pro občany města za cenu 300 Kč/t (tj. za cenu, jakou platí město); ŠTRÁCHALOVÁ – poplatek 365 Kč nikdy neodpovídal skutečným nákladům, domnívá se, že navýšit poplatek se musí a navrhuje poplatek ve výši 500,- Kč/osoba/rok; HOUSEREK – nesouhlasí s tak vysokým navýšením poplatku a navrhuje poplatek ve výši 400 Kč/osoba/rok; Návrh: Sazba ročního poplatku 400 Kč/osoba. Hlasování: pro – 2, zdrželi se – 10 (zamítnuto). Návrh: 500 Kč/osoba. Hlasování: pro – 6, zdrželi se – 6 (zamítnuto). Návrh: 450 Kč/osoba/rok – schváleno 8 hlasy; OUPICKÁ – navrhuje, aby poplatek byl zatím schválen pouze na 1. pololetí r. 2007 a v jeho průběhu se pokusit o zavedení známkového systému. Hlasování: pro – 6, zdrželi se – 6 (zamítnuto).

Zrušení pravidel pro přidělování bytů města Mšeno
STAROSTA – navrhuje zrušit usnesení ZM č. 9 ze dne 10. 11. 2003, kterým byla schválena „Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Mšena“. Tyto pravomoce přecházejí na radu města, které podle zák. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů přísluší rozhodování o pronájmech. Rada města přijme nová pravidla o přidělování bytů. Hlasování – schváleno jednomyslně.¨

Informace a různé
· Odbor ŽP města Mělník, ochrana ovzduší – povinnost měření účinnosti spalování, povinnost se týká právnických osob a fyzických osob podnikajících, netýká se rodinných domů. Termín byl do 1. 10. 2006.
· Koupaliště  – ve středu 20. 12. 2006 bude probíhat přebírání stavby městem. V průběhu ledna 2007 bude stavební firma na své náklady objekt vytápět a vysoušet, na jaře dokončí nedodělky, reklamace a terénní úpravy.
· Zahradní ul. – probíhají závěrečné úpravy, na jaře poslední asfaltový povrch, probíhá jednání o dlažbě okolo kostela.
· Kostel  – probíhá oprava střechy.
· Internetová síť SOK – začíná zkušební provoz, nový vysílač na čp. 38, pokrytí signálem bude i v místech, kam signál zatím nedosáhl.
Návrh na usnesení přednesla paní tajemnice Flíglová. Hlasování – schváleno jednomyslně.

Diskuse
DVOŘÁKOVÁ – upozorňuje na nefungující osvětlení tabule s označením stanice na nádraží; STAROSTA – přislíbil jednání s Českými drahami; KOLOC – upozorňuje na přílišné navýšení nové komunikace v Zahradní ul., pod její úroveň se dostaly lampy a vjezdy k rodinným domům; STAROSTA – práce probíhají podle projektu, bude jednat s firmou ZKP Kladno; NEČAS Pavel – upozorňuje na vrak automobilu v Hradčanské ulici; STAROSTA – majitel již byl vyzván k odstranění.

Zasedání bylo ukončeno ve 21 h.