OlešnoDomov seniorů (foto: M.Měšťan)VojtěchovNáměstí Míru v noci

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM ze dne 8.11.2006


Usnesení se schůze RM Mšena
konané dne 8.11.2006

1. RM schválila JEDNACÍ ŘÁD RM MŠENA.

2. RM svěřuje odboru organizačnímu a správnímu rozhodování o uzavírání nájemních smluv na nájem hrobových míst na hřbitově ve Mšeně a na Hradsku - § 102 odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předpisů.
 
3. V souladu s § 108 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předpisů, RM stanovuje jiného člena zastupitelstva, a to místostarostu a dále tajemnici, kteří můžou užívat závěsný státní znak při významných příležitostech a občanských obřadech.
 
4. RM schvaluje pracovní náplň místostarosty
• Je neuvolněným členem ZM.
• Je členem rady města.
• Zúčastňuje se podle potřeby jednání komisí a výborů.
• Předkládá starostovi návrhy podle svého zaměření pro jednání zastupitelstva, výborů a komisí.
• Po dobu nepřítomnosti starosty ho zastupuje.
• Řeší stížnosti a náměty občanů v oblastech svěřené působnosti, podle potřeby informuje starostu o vyvozených závěrech.
• Plní svěřené úkoly v oblasti krizových situací.
• Ze své činnosti je odpovědný ZM.
• Pracuje s dobrovolnými a zájmovými organizacemi zřízenými ve městě Mšeně a zabezpečuje přípravu a realizaci městských grantů pro tuto oblast.
• Podílí se na přípravě a tvorbě grantových žádostí z nestátních zdrojů a KÚSK.
• Působí v oblasti turistického ruchu a zpracovává městskou koncepci rozvoje turistického ruchu.
• Provádí kontrolu realizací investičních akcí města.
• Podílí se na přípravě koncepčních řešení fungování a rozvoje města.
• Koordinuje aktivity programu partnerství mezi městy.
• Zajišťuje komunikaci s Obvodním oddělením policie ve Mšeně. 

5. RM schvaluje vypracování grantové žádosti na stavbu tréninkové cyklodráhy v Debři za dětským hřištěm. Uzávěrka 21.11.2006, podává se na KÚSK. Přesné znění žádosti předloží starosta zastupitelstvu dne 20.11.2006 na veřejném zasedání ke schválení finanční spoluúčasti.