Boleslavská ulice a školaKostel sv. Martina - Masarykova uliceEvangelický kostelMěstské lázně - koupaliště

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM ze dne 15.9.2003


Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena konaného dne 15.9.2003

1. ZM se usneslo prodat p.p. 2087/1 o výměře 1691 m2 v k.ú. Mšeno manželům Hudákovým za cenu uvedenou ve znaleckém posudku, poplatky s prodejem spojené platí kupující.

2. ZM se usneslo prodat p.p. 217/2 o výměře 180 m2 a p.p. č. 285/2 o výměře 11,34 m2 v k.ú. Skramouš manželům Kučerovým za cenu uvedenou ve znaleckém posudku, náklady s prodejem spojené platí kupující.

3. ZM se usneslo prodat část p.p. 40/3 (cca 12 m2) v k.ú. Skramouš.

4. ZM zamítá žádost p. Průchy o odprodej části p.p. 40/3 v k.ú. Skramouš z důvodu možnosti užívání tohoto veřejného prostranství pro přístup do objektu p. Průchy.

5. ZM se usneslo prodat manželům Plchovým část p.p. 1090/1, stp. č. 562 včetně stavby v k.ú. Mšeno. Zřídit věcné břemeno práva chůze a jízdy po části p.p. 1090/1, kterou město rozhodlo na červencovém veřejném zasedání ZM prodat SÚS Mnichovo Hradiště. Z p.p. 1090/6, o jejíž prodej manželé Plchovi také požádali, vyvézt zeminu nejpozději do 30.6.2004 a potom zahájit jednání o uskutečnění prodeje.

6. ZM se usneslo, aby v kupní smlouvě, která se bude uzavírat s manžely Jiranovými o prodeji p.p. 1778/1 v k.ú. Mšeno včetně dvou památných stromů, bylo uvedeno, že se jedná o památné stromy, jak je rozhodnuto v odůvodnění rozhodnutí SCHKO Kokořínsko č.j. 792/98. Toto rozhodnutí bude přiloženo k návrhu na vklad.

7. ZM se usneslo umístit zákazovou značku 30 km/hod. v ulici Růžová směrem k domu Bláhových a výjezdu do polí.

8. ZM nedoporučuje zatím měnit zákaz stání v Karlově ulici. Ulice se bude rekonstruovat.

9. ZM se usneslo podat dotaz na MěÚ Mělník, odbor dopravy s žádostí, zda je možné umístit v Karlově ulici u výjezdu z Klůčku přechod pro chodce nebo požádat o doporučení řešení situace (nebezpečené pro chodce, hlavně děti jdoucí do školy) jiným způsobem.

10. ZM bere na vědomí, že návrh dopravní komise na zvednutí obrubníků u chodníku na křižovatce proti restauraci U Věnce provedou zaměstnanci města, dále poškozené a chybějící dopravní značky budou po dodání instalovány, tento bod zápisu dopravní komise (bod č. 6) bude dořešen na veřejném zasedání v říjnu a listopadu letošního roku.

11. ZM se usneslo omezit rychlost v Jezerní ulici na 30 km/hod.

12. ZM odročuje rozhodnutí o osázení p.p. 20/7 v k.ú. Sedlec na příští zasedání ZM. K jednání přizvat zástupce SCHKO Kokořínsko.

13. ZM se usneslo přidělit jako spoluúčast města Mšena částku 50,- tis. Kč Plochodrážnímu klubu při SK Mšeno na grant Středočeského kraje na "Zřízení a provoz tréninkového centra mládeže".

14. ZM schvaluje plnění hospodaření města Mšena za 1. pololetí roku 2003.

15. ZM přijímá dotaci z MMR ve výši 36400,- na dopravní značení (20 ks dopravních značek) a 32500,- na vybavení informačního centra.

16. ZM bere na vědomí žádosti města o dotace, které paní starostka podala na r. 2004:

Program obnovy venkova z MMR

celkem [tis. Kč]

z toho dotace [tis. Kč]

dětské hrací prvky na místním koupališti

120

60

vnitřní úpravy restauračního zařízení koupaliště

250

125

úprava hřbitova - rozptylová a vsypová loučka

230

115

Skramouš - protipovodňové opatření

100

30

chodníky, komunikace - ul. Hlovecká, Havlíčkova, Zahradní

2390

717

oprava Božích muk a kapl. Ráj, Skramouš, Mšeno

110

55

přístřešky v hasičárně - malá has. technika

120

60

rekonstrukce Marianského sousoší

500

300

MŠ Mšeno - lehká střecha a vazba

500

250

dotace úroku z úvěru

36

25

 

Program ochrany přírody z CHKO

ošetření památných stromů

35

25

 

Žádost podaná prostřednictvím SOK v rámci mikroregionu

rozšíření soc. pečovatelských služeb na osady

393

197

 

Celkem

4784

1969

17. ZM schvaluje integrovaný program rozvoje mikroregionu SOK pro město Mšeno předložený p. starostkou.

18. ZM odročuje schválení "Zásad postupu při prodeji bytů a bytových domů" na příští zasedání (doplnit možnost založení družstva vlastníků a prodej alikvotní části nebytových společných prostor).

19. ZM se usneslo provést odvodnění části ulice Na Tržišti. Práci zadat firmě Grepl, která poskytne na tuto akci dotaci ve výši 50,- tis. Kč.

20. ZM pověřuje p. místostarostku účastí na schůzce 23.9.2003 v 9.00 hod. v Nebuželích a p. Wasyliwa na jednání dne 30.9. a 1.10. v Mikulově - schůzky se týkají informačního centra.

21. Usnesení schváleno.

Marie Štráchalová
starostka

Mgr. Vladimír Wasyliw

Ing. Jiří Fanta