Olešnovzor dlažby na náměstí Míru, foto: Petra NejedláVečerní kašnaVojtěchov

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM ze dne 13.10.2003


Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 13. 10. 2003

1. ZM se usneslo prodat p. p. 1545/3 o výměře 423 m2 v k. ú. Olešno.

2. ZM se usneslo prodat p. p. 285/1 o výměře 969 m2 v k. ú. Skramouš.

3. ZM se usneslo požádat Katastrální úřad Mělník o urychlení zápisu návrhu na vklad vlastnického práva k stp. 103 včetně stavby čp. 15 a p. p. 654/5 v k. ú. Olešno.

4. ZM zamítá žádost p. Krestešové o prodej části p.p. 20/7 a p.p. 20/8 v k.ú. Sedlec.
Zastupitelstvo upozorňuje p. Krestešovou, že jí zakazuje jakékoliv zásahy do těchto pozemků. Pouze město jako vlastník bude rozhodovat o úpravách. V případě porušení zákazu bude dán návrh na projednání v přestupkové komisi.
Město zabezpečí hráz kalu a osázení stromy tak, jak navrhuje SCHKO Kokořínsko.
Zastupitelstvo doporučuje starostce nepronajímat p. Krestošové výše uvedené pozemky.

5. ZM pověřuje p. starostku jednat s p. Voborníkem ve věci úpravy cesty do Bílek.

6. ZM postupuje žádost o p. Maštalířové o zaměstnání p. ředitelce DD.

7. ZM doporučuje p. ředitelce ZŠ Mšeno zadat provedení nabídky k vybavení počítačové učebny několika firmám formou výběrového řízení. Vybrat nejvhodnější firmu a předložit požadavek zastupitelstvu.

8. ZM

  • bere na vědomí, že 18 obcím účastnícím se ve Sdružení obcí Kokořínska vznikl z titulu sdružení finančních prostředků (dotací) a sponzorských darů a z titulu jejich společného využití všech těchto prostředků na úhradu nákladů obcí SOK na výstavbu "víceúčelové telekomunikační věže s rozhlednou na Vrátenské hoře" (dále jen "rozhledna"), v k.ú. Libovice, okr. Mělník, v rozsahu vyplývajícím ze "Smlouvy o Sdružení Vrátenská hora", kde byly tyto obce zastoupeny společností SOK o.p.s. potažmo společností Kokořísnký SOK s.r.o., jako správcovskými subjekty, nárok na spoluvlastnický podíl na rozhledně o velikosti 1/3 celku.
  • schvaluje přijetí spoluvlastnického podílu obce na stavbě rozhledny o velikosti 1/18 z 1/3 celku, tj. zásadně absolutní podíl na rozhledně o velikosti 1/54, popřípadě spoluvlastnický podíl větší.
  • zmocňuje starostku města ke všem právním úkonům směřujícím k zápisu spoluvlastnického podílu obce do katastru nemovitostí, zejména pak k účasti na notářském zápisu, kterým dojde k narovnání všech investorských a spoluvlastnických vztahů k stavbě rozhledny.

9. ZM ruší obecně závaznou vyhlášku města Mšena č. 5 z r. 1993 o hospodaření s byty vzhledem k současnému znění ust. § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, které vyjmenovává případy, kdy obec může stanovit povinnosti obecně závaznou vyhláškou.
Na příští zasedání připravit "Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Mšena".

10. ZM ruší usn. č. 5 ze dne 20.3.2002 o zřízení školního klubu při ZŠ Mšeno a zařazení do sítě škol. Žádosti o změnu zařazení nebylo vyhověno Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 21317/02-21.

11. ZM ruší usnesení č. 5 ze dne 14.7.2003 o pověření kontrolního výboru prošetřením stížnosti p. Šnýdla na porušení stavebního zákona. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Rozhodování stavebního úřadu je výkonem státní správy, do níž zastupitelstvu města ani jeho výborům nepřísluší zasahovat. Toto usnesení se ruší na základě dohlídky uskutečněné pracovníky MV ČR a jejich doporučení o nutnosti toto usnesení zrušit.

12. ZM se usneslo nahradit v usnesení č. 1 ze dne 20.2.2002 slovo "schvaluje" slovem "volí". Usnesení se týká volby přísedících soudců u Okresního soudu Mělník.

13. ZM se usneslo změnit v usnesení č. 12 ze dne 5.6.2002 slovo "schválen" na slovo "volí" a v usnesení č. 10 ze dne 10.2.2003 slovo "jmenováni" na slovo "zvoleni". Týká se volby členů kontrolního výboru.

14. ZM se usneslo změnit usnesení č. 8 ze dne 5.6.2002: za slovo "schvaluje" doplnit "a vydává". Týká se nařízení obce.

15. ZM schvaluje vzorovou kupní smlouvu, podle které se bude realizovat prodej nemovitostí ve vlastnictví města Mšena.

16. ZM schvaluje upravený Jednací řád ZM.

17. ZM doporučuje paní starostce zatím nepodepsat smlouvy o prodeji akcií VKM, získat informace do příštího zasedání a informovat o vývoji situace.

18. ZM schvaluje prozatímně umístění kanceláře pro práci komise cestovního ruchu v zadní místnosti knihovny v přízemí radnice. MěÚ zařídí oddělení kanceláře od knihovny (příčka) , vybavení nábytkem a počítačovým vybavením, telefonní linkou.
ZM požaduje na komisi cestovního ruchu předložit návrh koncepce a jakým způsobem bude informační centrum provozováno - termín do 31.12.2003.
Ve v nebytových prostorách bývalé spořitelny bude zřízen byt pro zaměstnance DD.
ZM ukládá komisi cestovního ruchu na každém pracovním i veřejném zasedání informovat zastupitelstvo o postupu přípravy.

19. Usnesení schváleno.

Marie Štráchalová
starostka

Mgr. Vladimír Wasyliw

Ing. Jiří Fanta