Historická listina z roku 1352 - více v kapitole HistorieMěstské lázně po sezóněKostel sv. Martina - Masarykova uliceNáměstí Míru s radnicí a kostelem sv. Martina, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM ze dne 10.11.2003


Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 10.11.2003

1. ZM doporučuje p. starostce podepsat smlouvy o prodeji akcií VKM, které město vlastní (bylo již rozhodnuto na veřejném zasedání ZM dne 12.5.2003):

  • Smlouvu o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky - převodu samostatně převoditelných práv
  • Smlouvu o budoucí smlouvě o koupi akcií
  • Doložku podle § 41 zákona o obcích
  • Smlouvu o koupi akcií
  • Plnou moc
  • Příkazní smlouvu

2. ZM se usneslo prodat část p. p. 285/1 v k. ú. Skramouš manželům Ernstovým. Geometrickým plánem oddělit vodoteč, kterou město udržuje, zbývající část prodat žadatelům.

3. ZM se usneslo prodat části p. p. 1545/3 takto:

  • p. Bíbové - pozemek, na který má předkupní právo dle nájemní smlouvy uzavřené s městem Mšenem a souvisí s pozemkem, který má pronajatý od LČR
  • p. Starému - pod jeho pozemkem tak, aby hranice souvisely s hranicemi jeho pozemku
  • p. Hermanovskému - část mezi jeho pozemkem a pozemkem, který bude prodán p. Starému.

4. ZM se usneslo prodat část p.p. 1739/20 v k. ú. Mšeno.

5. ZM se usneslo nevyhovět žádosti manželů Růžičkových a neprodávat p. p. 128 o výměře 241 m2 v k.ú. Mšeno.

6. ZM se schvaluje předloženou úpravu rozpočtu města Mšena na r. 2003.

7. ZM schvaluje předloženou zřizovací listinu Domova seniorů Mšeno, okres Mělník.

8. ZM schvaluje navýšení pracovních úvazků v DS Mšeno o 2 pracovní místa, celkový počet bude 35 zaměstnanců.

9. ZM schvaluje předložená "Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Mšena".

10. ZM pověřuje p. starostku jednáním se SCHKO Kokořínsko ve věci úprav pozemku 20/7 v k. ú. Sedlec.

11. ZM schvaluje žádost podanou TJ Sokolem Mšeno o prominutí vrácení půjčky ve výši 20,- tis. Kč.

12. Usnesení schváleno.

Marie Štráchalová
starostka

Mgr. Vladimír Wasyliw

Ing. Jiří Fanta