Pamětní deska dr.J.Píče na radniciSousoší panny Marie, foto: Petra NejedláSkramoušKostel sv. Martina ve Mšeně, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

O odpad se postará AVE


Poznámky z veřejného zasedání městského zastupitelstva ze dne 5. 6. 2006

Zahájení: 18.05 h. Přítomni: M. Štráchalová,  P. Živec,  Sv. Houserek,  Mgr.Vl. Wasyliw, Ing. J. Fanta,   Mgr. D. Dvořáková,  V. Hájek,  M. Slánský, P.Vidman. Omluveni: Vl. Líbal , J. Švecová. Ověřovatelé zápisu: Dvořáková, Houserek. Návrhová komise: Fanta, Vidman.  Zapisovatelka: I. Říhová. Navržený program byl jednomyslně schválen.

Prodej nemovitostí
- Pan Kosina žádá o prodej pozemku, který užívá již třicet  let. Návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej  p. p. 367/14 v k. ú. Mšeno o výměře 76 m2. Hlasování: schváleno jednohlasně.

- Pět vlastníků bytů z domu čp. 127 žádá o odprodej části  p. p. č. 3359/16, který by užívali na parkování aut, tento pozemek  zasahuje cca 1 m do silnice; FANTA – nic by se tím nevyřešilo, vhodnější by bylo, aby  město využilo část  p. p. 11/1 (mezi zdravotním střediskem a cestou k p. Nečasovi) jako parkoviště. Návrh na usnesení: ZM zamítá prodej části p. p. 3359/16 v k. ú. Mšeno. Hlasování: schváleno jednohlasně.

   Město vykupovalo již v minulosti pozemky, na které zasahuje skládka TKO, ke koupi zbyla jen ideální polovina. p. p. 1073/10, kterou vlastní p. Votoček. Výstavba 2. etapy skládky zasahuje do této parcely. Návrh na usnesení: ZM schvaluje koupi ideální poloviny p. p. 1073/10 v k. ú.Mšeno  (2. ideální polovinu vlastní již město) od p. Zdeňka Votočka za 100 Kč/m2. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Rozpočtová úprava
   STAROSTKA – seznámila s rozpočtovou úpravou, probrala jednotlivé body úpravy. Návrh usnesení: ZM schvaluje 1. úpravu rozpočtu r. 2006. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Systém svozu, sběru  a likvidace TKO od 1. 7. 2006
   STAROSTKA – seznámila s jednáním s firmou AVE CZ. V druhém pololetí r. 2006 dojde k nárůstu sběrných kontejnerů, přibudou tři kontejnery na plast, dvanáct na sklo, mělo by se třídit  na barevné  a bílé sklo. Od 1. 1. 2007 bude  zavedeno označení popelnic známkami při zachování ročního poplatku na osobu –  popelnice se budou vyvážet jednou za týden. Kontejnery na sklo se budou vyvážet jednou za dva měsíce, plast jednou za 14 dní. Chataři obdrží 26 plastových pytlů na rok na jednu nemovitost. Popelnice bude propůjčovat občanům firma AVE a po opotřebení občan dostane novou popelnici – vše zdarma. Občané si mohou ponechat i své popelnice. Na skládce bude zřízen  sběrný dvůr. Od 1. 7. 2006  bude otevřena skládka. Firma Rethmann – Jeřala odveze 26.–27. 6. své kontejnery, firma AVE 28.–30. 6. umístí své kontejnery na  stejná sběrná místa. Firma  AVE  požádala o podepsání nájemní smlouvy na  svoz TKO na dobu  neurčitou, minimálně na dobu deseti let. Po diskuzi se došlo k závěru, že je vše ještě  nutné projednat s firmou AVE CZ. Návrh usnesení: ZM  schvaluje projednání smlouvy na svoz TKO s firmou AVE CZ. Hlasování: jednohlasně schváleno.

Schválení strategie Místní Akční Skupiny
Návrh na usnesení: ZM schvaluje předloženou strategii Místní akční skupiny Vyhlídky, konkrétně těchto priorit:
   Priorita 1 –  Zemědělství v regionu:Vracíme zemědělcům a vinařům roli spolutvůrců  krajiny a citlivých hospodářů s přírodním a kulturním bohatstvím regionu.
   Priorita 2 - Přírodní a kulturní dědictví a jeho využití v turistice:oživení a nové využití  přírodního a kulturního dědictví regionu s jeho důslednou ochranou.
   Priorita 3 - Výroba a podnikání: Podporuje rozvoj mikropodniků, řemesel a služeb zejména s ohledem na cestovní ruch a zvýšení standardů života.
   Priorita 4 -  Infrastruktura a doprava v regionu: Podporujeme  zklidnění a  zefektivnění dopravy, stejně jako budování účinné infrastruktury  v regionu s ohledem na jeho charakter čisté rekreační oblasti.
   Priorita 5 - Lidé a správa věcí veřejných:Vyhledáváme, motivujeme a zapojujeme aktivní  občany do rozvojových aktivit, tím omezujeme odliv mladých lidí z regionu.  Nabízíme regionální systém celoživotního vzdělání a veřejných služeb, důsledně podporujeme zpracování koncepčních  dokumentů obcí a jejich vzájemnou provázanost včetně budování sítě místních partnerství.
   Hlasování: jednohlasně schváleno

Volba člena  finančního výboru  
   Návrh usnesení: ZM volí p. Ludmilu Horňákovou členkou finančního výboru. Hlasování:  jednohlasně schváleno.

Usnesení z veřejného zasedání  zastupitelstva bylo přečteno a schváleno.

Informace a různé
    · Územní plán – zadáno ing. Poláčkové – ateliér U24, 15.6. bude schůzka s CHKO, kde se proberou všechny připomínky.
   · Bytové hospodářství – prodej domu čp. 275, projednáno s nájemníky, 2 nájemníci  nebudou byty kupovat, běží další lhůta podle schválených "zásad prodeje“.
   · Hájovna Romanov – starostka požaduje na zastupitelích návrhy využití bývalé kanceláře lesů.
   · Firmě Raen, s. r. o. Praha, bylo zadáno vypracování studie zásobování energií města Mšeno – spolupracujeme, předány požadované podklady.
   · STAROSTKA – seznámila s výsledkem hospodaření v DS za leden až duben 2006, výsledek je cca + 500 tis. Kč.
   · Dětské hřiště Debř – zákaz vstupu byl  někým odstraněn, hřiště přemístíme na bezpečnější místo, na louku v Debři. Tam nebude nejen nebezpečí padajícího kamení, ale je to daleko od silnice, nehrozí úraz.
   · Dopravní značení ve  městě, byly objednány značky, bude projednán problém označení u autobusové zastávky v Boleslavské ulici.
   · Oslavy 700 let města – program zveřejněn, plakáty -  kresby ZUŠ, MŠ , ZŠ.
   · Dny Evropského dědictví – ve Mšeně  v září.

Diskuze
   MANŽELÉ HELEMIKOVI, kteří koupili od města asi před 11 lety za Blížkou domek,  požadují, aby byla zachována vodovodní přípojka a přípojka elektro v takovém stavu, v jakém je nyní. Město provádí rekonstrukci koupaliště a již před dvěma lety požadovalo (několik dopisů), aby si manželé Helemikovi a další dva vlastníci nemovitostí za Blížkou, kteří jsou připojeni na náš vodovod, udělali vlastní vodovod. K elektrické přípojce informovala starostka, že město požádalo o odborné  posouzení přípojky k Helemikovým, výsledek ještě není znám.

Zasedání ZM ukončeno ve 20 h.

Karel Horňák