OlešnoVojtěchovOlešnoSedlec

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Vyhláška města Mšena č. 8/2005


Město Mšeno, okres Mělník
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
Města Mšena
č. 8/2005
o místním poplatku z ubytovací kapacity

Zastupitelstvo města Mšena se na svém zasedání dne 14.11.2005 usnesením č. 16 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Město Mšeno touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“).1)

Čl. 2
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů od zahájení této činnosti
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
(3) Ubytovatel je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

Čl. 3
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 2,- Kč.

Čl. 4
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí v hotovosti do pokladny městského úřadu nebo na účet města č. 2726171/0100.

Čl. 5
Osvobození

Od poplatku se osvobozují:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování žáků a studentů
b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, která toto zařízení vlastní nebo s ním hospodaří
c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení
d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

Čl. 6
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.1.2006.

1) §7 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.