Hra světelSkramoušSkramoušEvangelický kostel

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Vyhláška města Mšena č. 7/2005


Město Mšeno, okres Mělník
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
Města Mšena
č. 7/2005
o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Zastupitelstvo města Mšena se na svém zasedání dne 14.11.2005 usnesením č. 15 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Město Mšeno touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (dále jen „poplatek“).1)

Čl. 2
Ohlašovací povinnost

(1) Ubytovatel je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů od zahájení této činnosti.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjemní, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
(3) Ubytovatel je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

Čl. 3
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 2,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Čl. 4
Splatnost poplatku

(1) Poplatník poplatek uhradí ubytovateli.
(2) Ubytovatel vybrané poplatky odvede do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí společně s vyúčtováním (počet osob a počet dnů) na účet města č. 2726171/0100, případně v hotovosti do pokladny města na finančním odboru.

Čl.5
Osvobození

Od poplatku se osvobozují osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci, osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti.

Čl. 6
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška města nabývá účinnosti dnem 1.1.2006.

1) § 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zsnění pozdějších předpisů