Busta T.G.M. v parku před školouVojtěchovŠkolaHra světel

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Vyhláška města Mšena č. 4/2005


Město Mšeno, okres Mělník
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
města Mšena č. 4/2005,
o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Mšena se na svém zasedání dne 14.11.2005 usnesením č. 12 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Město Mšeno touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).1)

Čl. 2
Poplatník

Poplatníkem je fyzická osoba nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Mšena a je držitelem psa.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se stal držitelem psa.
(2) Povinnost oznámit počátek držení psa má i osoba, která je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena, a tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.
(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. Poplatník je povinen poskytnou správci poplatku rovněž identifikační údaje o psu, jehož je držitelem (stáří psa, rasa psa, atd.).
(4) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

Čl. 4
Identifikace psů
Správce poplatku zaznamená identifikační údaje o poplatníkovi a o psu do evidenční karty a vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo jeho držitel je od poplatku osvobozen. Ztrátu nebo odcizení evidenční známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 30 dnů.

Čl. 5
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí ročně:
a) za prvního psa *) 600,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa *) 800,- Kč
c) za prvního psa chovaného v rodinném domě 200,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě 300,- Kč
e) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 100,- Kč
f) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je dtto e) 200,- Kč

*) chovaného v nájemním domě

(2) V případě vzniku či zániku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku z jiného důvodu, než z důvodu uvedeného v odst. (3) tohoto článku, se poplatek platí
- od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené roční sazby.
- do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž poplatková povinnost zanikla.
(3) Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Poplatek se platí v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
(4) Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

Čl. 6
Osvobození

(1) Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba:
a) nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu – zák. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
b) provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených pod písm. a)
c) provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy podle zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů
d) které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis - § 44 odst. 1 zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, § 14 prováděcí vyhl. č. 244/2002 Sb., k zákonu o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
e) držící psy k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených
f) která převzala psa z útulku, a to po dobu 1 roku ode dne převzetí. (
2) Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31. března příslušného kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození trvá.
(3) Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Čl. 7
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný bez vyměření vždy do 30.4. každého roku v hotovosti do pokladny městského úřadu nebo na účet obce č. 2726171/0100.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 30.4., je poplatek ze psů splatný do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Čl. 8
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2006.

1) § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů